Zaprt je 2. javni poziv LAS Dolina Soče

V ponedeljek, 16. aprila, se je iztekel rok za oddajo vlog na 2. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče za programsko obdobje 2014–2020 v letu 2018.

Okvirna višina razpoložljivih nepovratnih sredstev za sofinanciranje znaša 1.461.627,93 evrov, od tega:
1.     Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP): 416.133,83 €
2.     Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR): 1.045.494,10 €

Do danes, 17. aprila 2018, je lokalna akcijska skupina LAS Dolina Soče že prejela več vlog, končno število pa bo znano v četrtek, ko bo pet-članska komisija pregledala administrativno ustreznost vlog in po potrebi prijavitelje pozvala k dopolnitvi prijav. Končni rezultati bodo znani predvidoma v drugi polovici maja letos, ko bo predlagane operacije potrdil še Upravni odbor LAS Dolina Soče.

 

 

 

 

Popravki Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Dolina Soče v letu 2018

Lokalna akcijska skupina LAS Dolina Soče, Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin na podlagi 11. točke Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Dolina Soče v letu 2018

 

z dne 30. 3. 2018 objavlja POPRAVEK št. 3:

Podaljšan rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje:

Rok za oddajo vlog: do vključno 16. 4. 2018

Vloge je treba v roku poslati priporočeno po pošti (Posoški razvojni center, LAS Dolina Soče, Trg Tigrovcev 1, 5220 Tolmin) ali oddati osebno: od ponedeljka do petka med 9. in 14. uro v tajništvo vodilnega partnerja na zgornjem naslovu.

 

z dne 7. 3. 2018 objavlja POPRAVEK št. 2:

Podaljšan rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje:

Rok za oddajo vlog: do vključno 3. 4. 2018

Vloge je treba v roku poslati priporočeno po pošti (Posoški razvojni center, LAS Dolina Soče, Trg Tigrovcev 1, 5220 Tolmin) ali oddati osebno: od ponedeljka do petka med 9. in 14. uro v tajništvo vodilnega partnerja na zgornjem naslovu.

 

z dne 13. 2. 2018 objavlja POPRAVEK št. 1:

za Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR):

 • sredstva na ukrepu U3 se povečajo iz 100.000,00 na 359.514,20 €.
 • sredstva na ukrepu U5 se zmanjšajo iz 495.494,10 na 235.979,90 €.

 

2. Javni poziv za izbor operacij

Lokalna akcijska skupina LAS Dolina Soče obvešča, da je od 17. januarja dalje objavljen 2. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče za programsko obdobje 2014–2020 v letu 2018 za prebivalce občin Bovec, Kanal ob Soči, Kobarid in Tolmin za leto 2018. S pomočjo omenjenega poziva se bo iskalo in izbralo tiste operacije, ki bodo pripomogle k uresničitvi ciljev, zastavljenih v strategiji lokalnega razvoja za programsko obdobje 2014–2020. Javni poziv bo odprt do 16. marca, v prihodnjih dneh pa bo zainteresiranim podrobneje predstavljen tudi v sklopu delavnic.

 

Namen javnega poziva 

je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju zgoraj omenjene strategije in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa 19.2 »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«.
Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR).

 

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje

Okvirna višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znašajo 1.461.627,93 evrov in od tega:
1.     EKSRP: 416.133,83 EUR, delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 85 %.
2.     ESPR: 1.045.494,10 EUR, delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša:

 • za operacije, ki so v splošnem interesu, dostopne vsem in se izvajajo brezplačno (npr. razna izobraževanja, delavnice): 100 %,
 • za operacije, ki zagotavljajo javni dostop do svojih rezultatov in izpolnjuje enega od naslednjih pogojev a) so v javnem interesu ali b) imajo skupnega upravičenca ali c) imajo inovativne značilnosti na lokalni ravni: 85 %,
 • za druge operacije (zasebni interes): 50 %.

 

Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje

Javni poziv je objavljen 17. januarja 2018. Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati:

 • priporočeno po pošti na naslov Posoški razvojni center, LAS Dolina Soče, Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin do 16. marca 2018 ali
 • osebno dostaviti pri tajništvu vodilnega partnerja (pisarna št. 1) na naslovu Posoški razvojni center, Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin do 14. ure 16. marca 2018.Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge mora biti razvidno:
 • naslov prijavitelja,
 • datum oddaje vloge, ki ga označi pošta (če se pošilja po pošti) ali tajništvo vodilnega partnerja (če se dostavi osebno),
 • oznaka, ki se glasi: »Ne odpiraj – vloga na javni poziv LAS za leto 2018«. Na ovojnici je lahko namesto tega oprema kuverte, ki je del razpisne dokumentacije.

Vloge oddane po tem datumu ne bodo obravnavane.

 

Upravičeni stroški za izvedbo operacij

sofinanciranih iz EKSRP in ESPR so stroški, nastali po izdaji odločbe, s katero Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) odobri izvajanje predlagane operacije. Izjema so stroški zunanjih izvajalcev, kjer je datum začetka upravičenosti 1. 1. 2014.

 

Informacije o javnem pozivu

dobite na Posoškem razvojnem centru, LAS Dolina Soče, Trg Tigrovcev 1, 5220 Tolmin, in sicer po:

 • telefonu (Greta Černilogar): 05/38-41-507 (od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro),
 • elektronski pošti: las@prc.si,
 • osebno po predhodnem dogovoru.

Vprašanja sprejemamo do 13. marca 2018 do 13 ure. Odgovori bodo objavljeni na spletni strani LAS Dolina Soče.

 

Razpisna dokumentacija:
 •  Javni poziv |priponka | NOVO (z dne 30. 3. 2018)

 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP):
 • Prijavni obrazec LAS Dolina Soče |priponka|
 • Priloga 1: Finančni načrt operacije |priponka|
 • Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti |priponka|
 • Seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije |priponka|
 • Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih |povezava|

 

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR):
 • Prijavni obrazec LAS Dolina Soče |priponka|
 • Priloga 1: Finančni načrt operacije |priponka|
 • Navodila Organa upravljanja za obveščanje javnosti in označevanje operacij v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 |povezava|
 • Navodila za pripravo poslovnega načrta_primer |priponka|

 

Skupni obrazci:
 • A_Navodila za pripravo in izvedbo operacij |priponka|
 • B_Vzorec pogodbe o sodelovanju |priponka|
 • B_Priloga 1 k pogodbi o sodelovanju |priponka|
 • C_Vzorec sklepa o potrditvi Investicijskega dokumenta |priponka|
 • C_Obrazec_3_NRP_projekt_2017_2020 |priponka|
 • C_Izjava o uskladitvi_ NRP |priponka|
 • D_Oprema ovojnice |priponka|
 • E_Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS Dolina Soče |priponka|
 • F_Priročnik varovanja območja |priponka|

 

IZVEDBA DELAVNIC ZA PREDSTAVITEV 2. JAVNEGA POZIVA LAS DOLINA SOČE V LETU 2018

 

Datum Ura Lokacija Naslov
Petek, 26. januar 2018 17.00 Tolmin Posoški razvojni center, Trg tigrovcev 1, I. nadstropje – sejna soba
Ponedeljek, 29. januar 2018 17.00 Kobarid Dom Andreja Manfreda, Gregorčičeva 20
Sreda, 31. januar 2018 17.00 Bovec Podeželska hiša, Trg golobarskih žrtev 2
Četrtek, 1. februar 2018 17.00 Kanal Gotska hiša, Pionirska 8

Na javni razpis oddali tri operacije sodelovanja

Lokalna akcijska skupina LAS Dolina Soče je na 2. javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano oddala tri tako imenovane operacije sodelovanja:

 • Biosferna območja Slovenije,
 • Izvajanje razvoja trajnostnega turizma v skladu s smernicami nacionalnega parka / zaščitena območja regij,
 • Pilotni model Razpršeni hotel.

Rezultati o odobritvi operacij bodo znani predvidoma oktobra letos, mi pa v tem času poglejmo, kakšni projekti oziroma tako imenovane operacije sodelovanja se nam obetajo, če bodo izbrane in posledično tudi sofinancirane v 85-odstotnem deležu.

 

Biosferna območja Slovenije
Koordinator operacije sodelovanja LAS Dolina Soče je k izvajanju tega projekta povabil sedem lokalnih akcijskih skupin (LAS) in tako povezal tri slovenska biosferna območja: Julijske Alpe, Kras in porečje Reke ter Kozjansko in Obsotelje. Operacija bo vsebovala skupne dejavnosti vseh biosfernih območij, s katerimi želimo prijavitelji povečati njihovo prepoznavnost in izkoristiti potenciale, ki jih Unescovo imenovanje prinaša območju. Ozaveščanje, komunikacija, promocija ter izmenjava dobrih praks bodo osrednje dejavnosti, sicer pa želimo s specifični aktivnostmi na posameznem biosfernem območju prispevati k varovanju naravne in kulturne dediščine posameznega območja ob sočasnem izboljševanju dohodkovnega položaja lokalnega prebivalstva.

 

Nosilec operacije: LAS Dolina Soče
Sodelujoče lokalne akcijske skupine: • LAS Gorenjska košarica, • LAS med Snežnikom in Nanosom, • LAS Krasa in Brkinov, • LAS od Pohorja do Bohorja, • LAS Posavje, • LAS Obsotelje in Kozjansko, • LAS Raznolikost podeželja
Okvirna vrednost za LAS Dolina Soče: 122.575,96 €


 

 

Izvajanje razvoja trajnostnega turizma v skladu s smernicami nacionalnega parka / zaščitena območja regij

Operacija povezuje devet LAS iz Evropske unije z namenom podpore in razvoja mreže trajnostnega turizma, ki zahteva ravnotežje med ekonomskimi, družbeno-kulturnimi, okolijskimi in podnebnimi pogledi na ta razvoj. Principi in prakse trajnostnega razvoja turizma se lahko aplicirajo v vse oblike turizma in v vse vrste destinacij. Sledili bomo načelom časovnega in prostorskega usmerjanja turističnega obiska na območju parkovnih občin z namenom razbremenitve najbolj obremenjenih lokacij ter razporeditve obiska skozi celotno sezono. S tem bomo poskusili razbremeniti najbolj občutljive dele narave narodnega parka.

S projektnimi partnerji se bomo povezali v skupno promocijsko marketinško mrežo, in sicer z namenom izvajanja promocijskih dejavnosti v treh nivojih:

 • v regiji posamezne LAS,
 • med regijami LAS v isti državi,
 • med regijami LAS v Sloveniji, Latviji, Estoniji in na Portugalskem.

V marketinško mrežo se bo povezalo turistične kmetije, animacijske kmetije, sobodajalce, podeželske trgovine, muzeje, nosilce domačih obrti, ponudnike itd. V okviru sodelovanja med slednjimi se bo izvedla tudi študijska tura, ki bo pripomogla k vzpostavitvi konkretnih povezav med ponudniki v obliki skupne ponudbe in predstavitve dobre prakse partnerjem iz tujine.

 

Nosilec operacije: LAS Development centre NGO (Estonija)
Sodelujoče lokalne akcijske skupine: • LAS Dolina Soče, • LAS med Snežnikom in Nanosom, • Green riverland partnership NVO (Estonija), • Kodukant Laanemaa NVO (Estonija), • Cesis district tural partnership NVO (Latvija), • Business association of nort kurzeme NVO (Latvija), • Atacha NVO (Portugalska), • Adrama NVO (Portugalska)
Okvirna vrednost za LAS Dolina Soče: 118.669,42 €


 

 

Pilotni model Razpršeni hotel
Na osnovi pobud združenj občin, inštitucij, organizacij in posameznikov se že nekaj let oblikuje pobuda vzpostavitve novega turističnega produkta v smislu razpršenega hotela. Zelo dobre in uspešne prakse iz tujine in zametki ustanavljanja razpršenega hotela v Sloveniji so pripeljale do oblikovanja in prijave operacije »Pilotni model Razpršeni hotel 1« na omenjeni poziv. Osnovni cilj operacije je vzpostavitev novega turističnega produkta, postavitev pilotnega modela razpršenega hotela na področju Slovenije. Ta omogoča hitrejši razvoj in boljše trženje, saj predstavlja celovito turistično ponudbo območja in je gonilna sila lokalnega razvoja. Ker poslovni model aktivira nastanitveno turistično ponudbo v že obstoječih nepremičninah določenega območja, potrebuje za vzpostavitev turistične nastanitvene ponudbe na določenem območju bistveno manj finančnih sredstev. Turistična kooperativa kot ena izmed oblik organiziranja razpršenega hotela skrbi za vzdrževanje teh objektov ter koordinira različne tržne, socialne in prostovoljne aktivnosti območja. Poleg tega sodeluje z lokalnim prebivalstvom glede ponudbe in organiziranja dogodkov, z občinsko upravo določa skupne točke pri različnih projektih in aktivnostih itd.

Izvajanje operacije bo potekalo po fazah, in sicer se bodo v prvi fazi izpeljale skupne dejavnosti priprave modela razpršenega hotela in izvedba motivacijskih aktivnosti za pridobitev lokacij posameznih hotelov na področju partnerskih LAS, v drugi fazi pa se bo projekt nadgradil z izvedbenimi aktivnostmi vzpostavitve delovanja razpršenih hotel na izbranih lokacijah.

 

Nosilec operacije: LAS med Snežnikom in Nanosom
Sodelujoče lokalne akcijske skupine: • LAS Istre, • LAS od Pohorja do Bohorja, • LAS Gorenjska košarica, • LAS Dolina Soče, • LAS Prlekija, • LAS Srce Slovenije
Okvirna vrednost za LAS Dolina Soče: 22.934,82 €


 

 

Povezovanje v zgoraj omenjenih treh projektih je značilna naloga LAS, ki kot lokalna partnerstva razvijajo nove storitve in ponudbe ter z inovativnim pristopom rešujejo določeno problematiko, poleg tega pa imajo prek projektov sodelovanja možnost, da operacije (če bodo te seveda odobrene) izvajajo na območju sodelujočih LAS. V primeru izbora kakšnega izmed omenjenih projektov – mi se seveda nadejamo, da bodo za ocenjevalno komisijo zanimive kar vse tri prijavljene operacije –, bo LAS Dolina Soče (poleg že pridobljenih sredstev) za izvajanje operacij pridobil dodatna nepovratna sredstva.

G. P. in S. K.

 

Predstavitev dveh novih javnih razpisov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vabi na:
predstavitev dveh novih javnih razpisov iz Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Predstavitev bo v torek, 27. junija 2017 ob 10. uri v sejni dvorani Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica v Biljah, Bilje 1, 5292 Renče.

Prijave zbirajo do zasedenosti prostih mest na telefon: 031-323-184 ali 031-666-142

Vabilo najdete v priponki.

Javni razpis za podukrep 16.9 – “Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani” je namenjen spodbujanju projektov sodelovanja med kmetijami in pravnimi osebami, v okviru katerih se na kmetiji poskusno izvedejo aktivnosti, ki se nanašajo na področje izobraževanja o okolju in hrani, zdravstvenega varstva, socialnega varstva oziroma invalidskega varstva.

Javni razpis za podukrep 16.4 – “Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni” je namenjen spodbujanju projektov sodelovanja kmetijskih gospodarstev in posrednikov, ki izvajajo odkup in prodajo proizvodov na lokalnem trgu ter s tem povezanih promocijskih dejavnosti.

Več o obeh javnih razpisih, ki sta bila objavljena v Uradnem listu 2. junija 2017, najdete tukaj.

1. Javni poziv za izbor operacij (2016)

Na 1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolina Soče v letu 2016, ki je bil objavljen decembra lani in zaključen februarja letos, je skupaj prispelo devet vlog.

Prispele vloge je z vidika splošnih pogojev za upravičenost najprej pregledala petčlanska ocenjevalna komisija, ki je izključila eno vlogo, dva prijavitelja pa vlog nista dopolnila, zato sta bili zavrženi.

Tako so člani Upravnega odbora LAS skupno potrdili šest vlog in jim s tem dali zeleno luč za nadaljnjo obravnavo glede sofinanciranja iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

 

Ime projekta

Prijavitelj

Skupna vrednost (EUR)

Višina podpore (EUR)

Operacije, predlagane za sofinanciranje iz EKSRP

 
1 Umeščanje kolektivne blagovne znamke Dolina Soče v kmetijske in rokodelske izdelke na območju LAS Dolina Soče Občina Kobarid 60.364,71 44.259,25
2 Razvoj novih produktov muzeja Strgulčeva hiša Občina Bovec 27.206,15 23.125,23
3 Oblikovanje tematske točke dežela blagodejnih energij Elsaeldorado, d.o.o. ‒
PE Zgornje Posočje
67.302,30 49.335,74

 

Operacije, predlagane za sofinanciranje iz ESRR

 
4 Trg Kontrada Občina Kanal ob Soči 47.793,54 34.301,73
5 Center za sodelo Tolmin Občina Tolmin 200.657,41 140.326,50
6 Ohranjanje kulture in razvoj lokalne tradicije Občina Kobarid 84.999,99 57.807,93

Preglednica: Predlog za sofinanciranje operacij, ki je bil poslan na ARSKTRP in MGRT.

Tako je v zaključni fazi LAS Dolina Soče na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) oddal tri operacije, na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) pa dve. Ko bosta oba organa prijaviteljem izdala odločbo oziroma z njimi podpisala pogodbo o sofinanciranju, bodo prijavitelji lahko začeli uresničevati zastavljene cilje. Do takrat pa bo treba še malo počakati.

 

Skip to content