Razpis za pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke Destinacije Dolina Soče

Javni zavod za turizem Dolina Soče v sklopu projekta RIBAsador ob podpori Posoškega razvojnega centra, partnerja v projektu, objavlja Razpis za pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke Destinacije Dolina Soče.

Predmet razpisa
S kolektivno blagovno znamko Iz Doline Soče želimo poudariti in izpostaviti prepoznavnost rokodelskih izdelkov, pridelkov in živilskih izdelkov ter jedi in pijač postreženih na gostinski način ter njihovih ponudnikov na območju podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke (KBZ) Iz Doline Soče, ki pokriva območje štirih občin Destinacije Dolina Soče.

Prijavitelji
Za pridobitev pravice do uporabe KBZ Iz Doline Soče se lahko prijavijo registrirane pravne ali fizične osebe s sedežem na območju Destinacije Dolina Soče, ki ponujajo pridelke, izdelke in storitve, ki izpolnjujejo splošne pogoje.

Splošni pogoji
Pri prijavi pridelkov, izdelkov in storitev je treba upoštevati naslednje splošne pogoje:
• so pridelani oz. proizvedeni opremljeni in ponujeni po zakonsko določenih predpisih in standardih;
• so pridelani oz. proizvedeni in opremljeni na naravi in ljudem čimbolj prijazen in trajnosten način;
• celotna proizvodnja (nabava živil in gradiv) in prodaja sta sledljivi;
• zagotavljajo ustrezno visoko kakovost;
• izvor-poreklo idej, gradiv, živil, vzorcev, postopkov izdelave izdelkov oz. izvedbe storitev mora biti vsaj 50 % za izdelke ter jedi in pijače (recepture in tehnologija priprave jedi in pijač) iz območja, ki ga pokriva KBZ Dolina Soče oz. 100 % iz območja Slovenije, razen, če gradiv oz. živil za določene izdelke/storitve (jedi in pijače) ni mogoče zagotoviti v Sloveniji, nosijo pa močno zgodbo opredeljenega območja*;
• rokodelski izdelki in izdelki unikatnega in industrijskega oblikovanja temeljijo predvsem na naravnih gradivih in gradivih, ki so značilna za območje* podeljevanja pravice do uporabe KBZ Iz Doline Soče in upoštevajo rokodelsko kulturno dediščino ter umetniški vtis območja;
• so opremljeni s celostno komunikacijsko podobo (embalaža, etiketa), zgodbo, sloganom v slovenskem in angleškem jeziku, (navodili za uporabo) in ceno – primerni za na prodajno polico.

* Območje podeljevanja pravice do uporabe KBZ Iz Doline Soče sestavljajo 4 občine Destinacije Dolina Soče, in sicer: Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči oz. Slovenija, če Turizem Dolina Soče povabi ponudnika in Strokovna komisija za ocenjevanje produktov s KBZ Iz Doline Soče oceni, da je produkt primeren.

Uporabnost KBZ
KBZ Iz Doline Soče se uporablja za označevanje kakovosti in izvora-porekla:
• rokodelskih izdelkov in izdelkov unikatnega ter industrijskega oblikovanja,
• pridelkov (npr. sadja, zelenjave, poljščin, svežih zelišč in začimb) in živilskih izdelkov (npr.: iz mleka, mesa, sadja, zelenjave, žit ipd.),
• jedi in pijač postreženih na gostinski način,

na območju* podeljevanja pravice do uporabe KBZ Iz Doline Soče.

——————————————-

Termini ocenjevanj v letu 2021

 • SKLOP A – Ocenjevanje rokodelskih izdelkov in izdelkov unikatnega in industrijskega oblikovanja

Rok prijave: ponedeljek, 10. maj 2021

Dostava prijavljenih izdelkov in pridelkov – Izdelke prinesete v ocenjevanje 29. junija 2021 med 9. in 11. v prostore TIC Kobarid, Trg svobode 16, 5222 Kobarid.

Ocenjevanje bo potekalo 29. junija 2021 med 12. in 15. uro v prostorih TIC Kobarid, Trg svobode 16, 5222 Kobarid.

 • SKLOP B – Ocenjevanje pridelkov in živilskih izdelkov

Rok prijave: ponedeljek, 10. september 2021

Dostava prijavljenih izdelkov in pridelkov – Izdelke prinesete v ocenjevanje 11. oktobra 2021 med 9. in 11. uro v prostore Hotela Dvorec, restavracija Malega dvorca, Mestni trg 6a, 5220 Tolmin.

Ocenjevanje: 11. oktober 2021 med 12. in 15. v prostorih Hotela Dvorec, restavracija Malega dvorca, Mestni trg 6a, 5220 Tolmin

 • SKLOP C – Ocenjevanje jedi in pijač postreženih na gostinski način

Rok za prijave: 10. oktober 2021

Dostava prijavljenih izdelkov in pridelkov – Koordinatorka ocenjevanja vam bo javila uro. kdaj vas bo obiskala Strokovna komisija za ocenjevanje in ocenila jedi oz. pijače.

Ocenjevanje: 18. november 2021

——————————————-

Dodatne informacije
Javni zavod za turizem Dolina Soče (Tjaša Bizjak), telefon: 041-753-011, e-pošta: tjasa.bizjak@dolina-soce.si

Obrazci za prijavoTUKAJ

Razpis poteka v okviru projekta RIBAsador, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo ter Republika Slovenija. Organ upravljanja, določen za izvajanje Operativnega programa za pomorstvo in ribištvo v RS 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovoren Javni zavod za turizem Dolina Soče.

5. javni poziv

Pristop k integriranemu rekreacijsko-ekološkemu upravljanju reke Soče (Rek-ološka Soča)

Ime projekta:Pristop k integriranemu rekreacijsko-ekološkemu upravljanju reke Soče
Kratica:Rek-ološka Soča
Prijavitelj:Javni zavod za turizem dolina Soče
Projektni partnerji:/
Trajanje projekta:1. 8. 2020–31. 1. 2022
Vrednost projekta:150.720,00 €
Upravičeni stroški:124.980,00 €
Zaprošen % sofinanciranja:85 %
Odobrena vrednost sredstev:99.999,95 €

Projekt je bil s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjen z Odločbo o pravici do sredstev št. 33153-1/2020/7 dne 11. 9. 2020.

VSEBINA

Dolina Soče je pomembno evropsko turistično središče vodnih športov. Na, v in ob reki Soči se odvija vrsta rekreacijskih dejavnosti, ki so vse odvisne od istega omejenega naravnega vira. Športni ribolov ima med njimi najdaljšo tradicijo. Za razvoj in obstoj turizma v dolini so pomembne tudi ostale dejavnosti, med katerimi je na prvem mestu zagotovo plovba po reki Soči. Rekreacijske aktivnosti ob in na vodah pozitivno prispevajo k človeški dobrobiti, a obenem vplivajo na vodne ekosisteme. Prostočasne dejavnosti v naravi, ob in na vodi, vodni ekosistemi ter dobrobit za ljudi tvorijo kompleksen socio-ekološki sistem, znotraj katerega potekajo neločljivi pretoki med elementi in interakcije, ki do sedaj niso bile ustrezno ovrednotene. Na podlagi Evropske okoljske agencije naj bi rekreacija – ribištvo, vodni športi, kopanje predstavljalo po velikosti četrto grožnjo sladkovodnih ekosistemov. Zato bo omejevanje ali prepoved rekreacijskih aktivnosti na zavarovalnih območjih vedno pripeljalo do konfliktov. Pritisk rekreacijskih aktivnosti na posamezne ekosisteme se lahko upravlja tudi na druge načine, ne samo s prepovedjo – omejitvijo pristopa do njih, ampak s postavitvijo prostorskih in časovnih možnosti pristopa. Za tak način upravljanja pa seveda rabimo natančne lokalne in regionalne podatke o stanju sladkovodnih ekosistemov in rekreacijskih dejavnosti. Poznavanje prostorske in časovne dinamike posameznih rekreacijskih aktivnosti nam pomaga razumeti, kako posebni dogodki, konični pritiski, frekvenca in trajanje posameznih rekreacijskih aktivnosti vplivajo na ekosistemske procese ter funkcije, kot je na primer vpliv na prve razvojne oblike rib. Uravnovešanje povpraševanja glede na potrebe po rekreacijski rabi na, v in ob sladkovodnih ekosistemih z varstvenimi ukrepi, ohranjanjem biotske pestrosti ter ostalimi ekosistemskimi storitvami bo pomembno prispevalo k boljšemu sistemskemu upravljanju reke Soče.

Projekt je zamišljen kot orodje v razvoju in graditvi dolgoročnega režima upravljanja dejavnosti vezanih na reko Sočo ter pritoke. Nastal bo v tesni povezavi lokalnih akterjev – Ribiške družine Tolmin, Turizma dolina Soče, občin in skupne medobčinske uprave, saj se vsi skupaj zavedajo izzivov ter odgovornosti, ki jih množica dejavnosti na reki prinaša. Skupni cilj, ki je izpostavljen tako v Strategiji lokalnega razvoja LAS Dolina Soča kot tudi v Strategiji razvoja turizma v dolini Soče, je zagotovitev boljšega sistemskega upravljanja naravnih virov.

Odgovorno upravljanje reke Soče je v skupnem interesu vseh deležnikov in vseh lokalnih skupnosti na območju. Z merjenjem in analizo intenzivnosti plovbe po reki Soči bo projekt pozitivno vplival na usklajevanje različnih interesov na vodotokih ter njihovih vplivnih območjih. Monitoring in posledično boljše upravljanje dejavnosti na reki Soči po prispevalo k trajnostni in bolj odgovorni rabi reke, k vzpostavljanju primernega ravnovesja med športnimi dejavnostmi ter akvakulturo in k ohranjanju biodiverzitete v naravnem okolju. Skupaj s projekti, ki jih pripravljajo drugi deležniki (socio-ekonomska analiza ribištva, vpliv podnebnih sprememb na temperature vode in na ribjo združbo) bo postavil temelje za koncept integriranega rekreacijsko-ekološkega upravljanja kombiniranega z informacijami o konicah aktivnosti, ki ima ogromen potencial za oblikovanje prihodnjih pristopov k upravljanju vodnih in ostalih ekosistemov v dolini Soče. Projekt bo zagotovil orodje za merjenje intenzivnosti plove na reki Soči in s tem pripomogel k določitvi tako ekološke kot socio-ekonomske nosilne kapacitete ekosistema Soče. S tem bo zagotovil osnovo za kakovostno in učinkovito upravljanje vseh dejavnosti na reki ter zagotavljanje njihove višje dodatne vrednosti in trajnosti. Glede na predhodne raziskave trga v postopkih iskanja primernega izvajalca smo ugotovili, da uporabnih rešitev na trgu ni in da se mora v celoti razviti visoko tehnološka ter programska orodja, ki bodo omogočala doseganje želenih rezultatov.

AKTIVNOSTI

 • Vodenje in koordiniranje projekta
 • Predpriprava
 • Izvedba testnega projekta
 • Komuniciranje
 • Vzpostavitev sistema monitoringa
 • Izobraževanje in usposabljanje

CILJI

 • Ugotoviti in analizirati prostorske ter časovne intenzivnosti plovbe na reki Soči, in sicer s pomočjo inovativnega sistema monitoringa ter sprotne analize podatkov.
 • Izboljšati konkurenčnost, nadgraditi turistično infrastrukturo, izboljšati stanje naravne in kulturne dediščine, uvesti nov sistemski pristop, krepiti zanje ter usposobljenost.
 • Prispevati k učinkovitejšemu upravljanju vseh dejavnosti na reki Soči in s tem omogočiti razvoj zahtevnejših programov z višjo dodano vrednostjo.
 • Določiti ekološke in socio-ekonomske kapacitete ekosistema reke Soče ter s tem dati podatke za, in prispeval k, začetku integriranega rekreacijsko-ekološkega upravljanja reke Soče.

REZULTATI

 • Izdelan prototip merilnega sistema
 • Zaključena pilotna faza testnih meritev
 • Izdelanih 6 kompletov merilnih naprav in zagotovitev delovanja
 • Izvedeno izobraževanje
 • Prenos sistema k naročniku

NovaRiba

Ime projekta:NovaRiba
Kratica:
Prijavitelj:Faronika, ribogojstvo in ribištvo d.o.o.
Projektni partnerji:/
Trajanje projekta:1. 7. 2020–30. 4. 2021
Vrednost projekta:23.798,55 €
Upravičeni stroški:23.685,08 €
Zaprošen % sofinanciranja:85 %
Odobrena vrednost sredstev:20.132,34 €
Projekt je bil s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjen z Odločbo o pravici do sredstev št. 33153-2/2020/7 dne 16. 11. 2020.

 VSEBINA

Podjetje Faronika d.o.o. je nastalo leta 2011 z izgradnjo novega objekta ribogojnice ob reki Tolminki tik nad sotočjem z reko Sočo. V ribogojnici se primarno gojijo konzumne ribe (šarenka, potočna zlatovčica), pa tudi ribe, ki se vlagajo v reke z namenom repopulacije. Taki sta avtohtoni vrsti soška postrv in jadranski lipan. Lastnica podjetja Faronika d.o.o., Ribiška družina Tolmin, se z ribogojstvom in ribištvom ukvarja že več kot 40 let ter na Tolminskem izvaja dejavnosti gojenja rib na več lokacijah.

Primarna dejavnost podjetja Faronika d.o.o. je vzgoja konzumne ribe od ikre naprej do različnih vzrejnih faz, ki jih podjetje nato plasira na trg. Z ribami zalagajo javne zavode (vrtec, osnovna šole), restavracije in trgovske verige. Javne ustanove, predvsem izobraževalno-vzgojne, prek JN oskrbujejo z očiščenimi svežimi fileji, katerim poprej odstranijo koščice in jih porcijsko pripravijo za uporabnike, kar zahteva veliko preciznega ročnega dela. Ta del naročnikov je za podjetje zelo pomemben, saj s svojimi proizvodi pridejo do najmlajših uporabnikov, ki jih vzgajajo in izobražujejo, da je riba dober ter zdrav del obroka. Poleg tega segmenta trga so prisotni tudi v trgovskih verigah in njihovih poslovalnicah, predvsem na zahodnem delu Slovenije.

Posebnost ponudbe je sezonska ponudba kaviarja soške postrvi v minimalnih količinah. Ikre, ki jih ne oplodijo, namenijo za svež kaviar, ki ga takoj transportirajo končnemu kupcu. Gre za butični izdelek, saj so količine zelo odmerjene.

V svojem asortimanu trenutno ponujajo sveže in prekajene izdelke (ribe, fileje) šarenke, potočne zlatovčice, jadranskega lipana in soške postrvi. Njihovi glavni artikli so: sveža riba, svež file, toplo prekajena riba, toplo prekajen file, hladno prekajen file, karpačo, koščki ribe v olivnem olju ter zadnji nov produkt v sodelovanju s lokalno mlekarno Planika Kobarid – soški namaz s prekajeno postrvjo.

Dejavnosti projekta NovaRiba so osredotočene na približevanje konzumacije rib in ribjih izdelkov končnim uporabnikom, to so fizični kupci, ki kupujejo ribo za lastno konzumacijo ter prihajajo večinoma iz širše okolice.

Da bi se končnemu uporabniku in restavracijam še bolj približali, bodo v okviru projekta uvajali nov proizvod – koščki ribe v soku agrumov. S tem želijo predstaviti nove okuse, kombinacije in načine uporabe v lokalnih gostinskih ter domačih kuhinjah. Z namenom približevanja končnemu kupcu bodo prenovili tudi celostno grafično podobo in pristopili k celovitemu vizualnemu oglaševanju naših izdelkov. Poleg tega nameravamo na terenu aktivno predstaviti nov artikel v verigi obstoječih kupcev z degustacijo novega proizvoda (in drugih naših proizvodov, ki se komplementarno dopolnjujejo) ter iskati nove kupce (fokus na gostinskem in trgovskemu sektorju) na območju občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči ter širše. Kot del približevanja konzumacije domačih rib širši javnosti pa v okviru projektu načrtujemo izvedbo kulinaričnih delavnic z ranljivimi skupinami (starejši, ženske, brezposelni), kjer bomo vzpodbujali prenos znanj in receptov ter izvedli testno skupino s senzoričnim ocenjevanjem novega proizvoda.

Pri uvajanju novega izdelka so nujni tudi koraki testnih serij in mikrobioloških testov, da se zagotovi visoka kvaliteta in časovna neoporočnost izdelka samega. Poleg teh serij testiranj pa želimo naše produkte približati in preizkusiti tudi s posamezniki iz našega okolja in v ta namen načrtujemo testno skupino sestavljeno iz ne/formalnih skupin žensk, starejših in brezposelnih (npr. Kulturno društvo podeželskih žena Gornjega Posočja, Društvo upokojencev Tolmin, Turistična društva, Združenje ekoloških kmetov Severne Primorske, itd) s katero bomo prišli do podatkov o mnenju uporabnikov in s tem prilagajali naš nadaljnji razvoj asortimana.

Z novo spletno stranjo bomo predstavili našo ribogojnico širši javnosti. Del strani bo namenjen tudi predstavitvi naših izdelkov ter receptov in idej kako servirati ribe in ribje izdelke ter dogodkom v povezavi z konzumacijo rib (delavnice, lokalni kulinarični dogodki).

AKTIVNOSTI

 • Vodenje in koordinacija projekta, delo na aktivnostih
 • Uvajanje novega ribjega proizvoda
 • Izdelava raziskave prodajnega trga (12 predstavitev)
 • Izdelava CGP, prenova spletne strani in promocijski material
 • Izdelava fotografij
 • Izvedba kulinaričnih delavnic s testno skupino

CILJI

 • Uvedba novega proizvoda, nove spletne strani, prenovljenega CGP-ja, trženjske raziskave in vzpostavitve testne skupine pozitivno vplivati na (povečati) lokalno samooskrbo in spodbujati kratke lokalne verige. Kot posledico izvedbe projekta pričakujemo tudi posredni vpliv na ohranjanje delovnih mest v panogi akvakulture.
 • Promocija naravne (ribje vrste – identiteta območja) in kulturne (ribogojstvo, konzumacija rib – tradicionalna raba naravnih dobrin) dediščine na območju LAS Dolina Soče.
 • Vključevanje ranljivih skupin v testne in preko medgeneracijskega povezovanja doseči izmenjavo znanj ter priti do prvega direktnega odziva na nov proizvod.

REZULTATI

 • Vzpostavitev enega novega proizvoda
 • Izvesti pet mikrobioloških testov za nov proizvod
 • Priprava in izvedba kulinaričnih delavnic z izvedbo testnih skupin (senzornično preizkušanje izdelkov)
 • Raziskati prodajni trg in izvesti 12 predstavitev asortimana na terenu
 • Prenoviti celostno grafično podobo s priročnikom
 • Izdelati spletno stran podjetja
 • Oblikovati embalažo/etikete za produkte in oblikovati tiskovine za promocijo produktov
 • Tisk promocijskega materiala
 • Fotografski material produktov

Spodbujanje muharjenja pri mladih (SMM)

Ime projekta:Spodbujanje muharjenja pri mladih
Kratica:SMM
Prijavitelj:BDI-organizacija dogodkov, Gašper Jesenšek s.p.
Projektni partnerji:SARA VURI, Zavod za ohranjanje lokalnega izročila in okolja Tolmin
Trajanje projekta:1. 1. 2021–1. 2. 2023
Vrednost projekta:38.910,00 €
Upravičeni stroški:38.800,00 €
Zaprošen % sofinanciranja:100 %
Odobrena vrednost sredstev:38.800,00 €
Projekt je bil s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjen z Odločbo o pravici do sredstev št. 33153-3/2020/5 dne 29. 10. 2020.

VSEBINA

V okviru predhodnega projekta PROMUHAR se je zaznalo veliko pripravljenost in zanimanje med mladimi za muharjenje in ohranjanje okolja. Zaradi odličnega odziva otrok in učiteljev na že izvedene delavnice muharjenja, se je prijavitelj projekta odločil za ponovno izvedbo nadgradnje delavnic v lokalnih šolah in vrtcih, s čimer se bo skušalo otroke in mlade navdušiti nad muharjenjem in s tem posredno vplivati na ohranjanje lokalne tradicije ter krepiti lokalno identiteto, povezano z reko Sočo in soško postrvjo. Na žalost ima veliko mladih omejen dostop do informacij in omejene finančne zmožnosti, saj je muharjenje finančno težje dostopen šport. Zato se bo v okviru nadaljevanja operacije z naslovom Spodbujanje muharjenja pri mladih izvedlo za potencialne mlade ribice vodene ribolove, ki jih bo izvajal izkušen ribiški vodic. Na vodenih ribolovih bodo mladi dobili vso potrebno opremo, tako da bodo lahko muharjenje spoznali v celoti. Mlade se bo na ribolovu ozaveščalo o pomenu ohranjanja okolja in varstva avtohtonih ribjih vrst, saj bodo oni ključni akterji za nadaljnjo trajnostno zaščito vodotokov in rabo naravnih virov. Operacija naslavlja vključevanje ranljivih skupin (mladih) z izvedbo 40 delavnic muharjenja v lokalnih vrtcih in šolah z namenom otroke in mlade navdušiti nad muharjenjem in na ta način prispevati k ohranjanju kulturne dediščine, krepitvi lokalne identitete, povezane z reko Sočo in soško postrvjo, ter spodbujanju zdravega in aktivnega življenjskega sloga. Poleg tega operacije uvaja 3 nove produkte, ki se v dolini Soče še niso izvajali. Projekt bo neposredno vplival na ohranitev enega delovnega mesta.

AKTIVNOSTI

 • Vodenje in koordinacija operacije
 • Izvajanje delavnic muharjenja za vrtce in šole
 • Izvajanje delavnice za izdelavo muh
 • Izvedba vodenega ribolova
 • Socio-ekonomska študija: priprava koncepta in metodologije
 • Socio-ekonomska študija: zbiranje podatkov

CILJI

 • Navdušiti mlade nad muharjenjem z namenom ohranjanja kulturne dediščine, krepitve lokalne identitete in spodbujanja zdravega in aktivnega življenjskega sloga.
 • Omogočati mladim muharjenje na reki Soči s pritoki z namenom izboljšati pogoje za ranljive skupine in prenesti pomembna znanja na mlade.
 • Ozaveščati otroke in mlade o pomenu trajnostnega varstva okolja in ohranjanja narave.
 • Ovrednotiti socio-ekonomski vpliv ribiškega turizma na Posočje z namenom trajnostnega razvoja destinacije
 • Ohraniti eno delovno mesto.

REZULTATI

 • Ohranitev ene zaposlitve
 • Izdelana 1 socio-ekonomska študija
 • Izveden 1 dogodek ob predstavitvi rezultatov študije
 • Izvedenih 40 delavnic za lokalne vrtce in osnovne šole
 • 300 otrok in mladih udeleženih na delavnicah za vrtce in šole
 • Izvedenih 20 ribolovnih dogodkov z mentorjem
 • 20 otrok in mladih udeleženih na ribolovu z mentorjem
 • Izvedenih 12 delavnic o izdelavi muh
 • 30 oseb udeleženih na delavnicah o izdelavi muh

Podnebne spremembe – vplivi na temperature vode in ribe (PO-TEM RIBE)

Ime projekta:Podnebne spremembe – vplivi na temperature vode in ribe
Kratica:PO-TEM RIBE
Prijavitelj:SARA VURI, Zavod za ohranjanje lokalnega izročila in okolja Tolmin
Projektni partnerji:/
Trajanje projekta:7. 8. 2020–1. 2. 2023
Vrednost projekta:34.197,83 €
Upravičeni stroški:34.065,50 €
Zaprošen % sofinanciranja:100 %
Odobrena vrednost sredstev:34.065,50 €
Projekt je bil s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjen z Odločbo o pravici do sredstev št. 33153-5/2020/3 dne 29. 10. 2020.

VSEBINA

Projekt prispeva k reševanju izzivov Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče za programsko obdobje 2014–2020, ki jih sofinancira Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR), pod ukrepom U1 – Trajnostna raba naravnih virov in prostora.

Podnebne spremembe vplivajo na vse ekosisteme Zemlje. Eden od pomembnih vplivov je sprememba v temperaturah. Temperature zraka se neposredno in posredno, preko sprememb ekosistemov v porečjih rek, odražajo v spremembah vodnih habitatov. Vodna telesa v zgornjem porečju reke Soče niso izjema. Večina vodnih organizmov je mrzlokrvna in njihov metabolizem kot tudi vsi biokemijski procesi v vodah so odvisni od temperature vode. S višjimi temperaturami vode se zmanjšuje vsebnost raztopljenega kisika v vodi, kar ob povišanem metabolizmu predstavlja dodaten stres za vodne organizme. Veliko sladkovodnih organizmov ima zelo ozek temperaturni interval preživetja in so zato spremembe zanje lahko usodne.

Ribiški turizem je pomemben turistični produkt v zgornjem Posočju, postrvje ribogojstvo pa postaja pomembna gospodarska dejavnost, upravljanje z ribolovnimi viri je, čeprav so ti v lasti države, odgovorna javna funkcija ribiških družin. Vse te dejavnosti so odvisne od obsega podnebnih sprememb – sprememb temperatur vodnih teles. Če se te dvignejo nad ekološko sprejemljive vrednosti za posamezne vrste rib, pa čeprav le za krajši čas v letu, to lahko pomeni trajno izgubo teh v posameznih vodnih telesih in težave za vse te dejavnosti. Če se to zgodi »nepričakovano« zaradi pomanjkanja ustreznih podatkov, ki bi to nakazovali, vse te dejavnosti tudi ne morejo pripraviti omilitvenih ukrepov, ki bi kompenzirali ali vsaj ublažili posledice sprememb.

Pretoke in temperature vodnih teles v Zgornjem porečju reke Soče spremlja Hidrometeorološki zavod Slovenije preko svojih hidroloških postaj, a le na glavnih vodotokih. Ni pa podatkov za manjša vodna telesa, ki so pomembna za akvakulturo in za ohranjanje avtohtonih ribjih vrst, predvsem soške postrvi, nosilke ribiškega turizma v Posočju. Mreža merilnih mest na manjših in tudi na večjih vodnih telesih v zgornjem porečju Soče je bila vzpostavljena skozi projekt Ohranjanja soške postrvi, ki je trajal od leta 1996 do 2018. Po končanju projekta je na terenu ostalo še nekaj nameščenih termometrov. Če bomo imeli srečo, bomo lahko z njih še pobrali temperaturne podatke zadnjih let.

S projektom PO-TEM RIBE bomo zbrali podatke za nadaljnji 2 leti na mreži 18 vzorčnih mest osredotočenih na vodna telesa pomembna za ohranjanje avtohtonih ribjih vrst v občinah Kobarid, Tolmin, zaradi prehajanja vodotokov preko občinskih mej, pa delno tudi v občini Cerkno in Idrija. Podatke bomo, zaradi skladnosti metodologije z že obstoječimi podatki, merili s HOBO elektronskimi termometri iz katerih za vsak dan merjenja dobimo 12 podatkov povprečne temperature vode za zadnji dve uri merjenja. Uporabili bomo 26 termometrov kar omogoča menjavanje termometrov na terenu, pobiranje podatkov in menjavo baterij, ne da bi morali eno lokacijo obiskati dvakrat, lahko pa bomo tudi nadomestili, zaradi vodnih ujm, morebiti izgubljene termometre. Podatke bomo povezali z historičnimi podatki s teh vzorčnih mest, ki še niso bili obdelani in objavljeni in opravili analize in ugotovili trende. V končnem poročilu bomo poleg analiz podatkov temperatur podali še stanje ribje združbe na območju izvajanja operacije in na podlagi ugotovljenih sprememb opozorili na dolgoročne vplive na ribjo združbo in potencialno ogroženost posameznih ribjih vrst.

AKTIVNOSTI

 • Vodenje in koordinacija operacije
 • Najem 26 HOBO termometrov
 • Priprava in namestitev- menjava HOBO termometrov na 18 lokacij, obdelava podatkov
 • Oblikovanje in postavitev spletne strani
 • Nakup 4 baterij za HOBO termometre
 • Priprava in menjava HOBO termometrov na 18 lokacijah, obdelava podatkov
 • Analiza podatkov in pisanje končnega poročila
 • Analiza – trenutno stanje ribje združbe v zgornjem porečju reke Soče in potencialni vpliv sprememb temperature vode na posamezne vrste in ribjo združbo v celoti

CILJI

 • Zbrati dodatne podatke o temperaturah vodnih teles v zgornjem porečju reke Soče
 • Zbrane podatke obdelati skupaj s historičnimi podatki
 • Ugotoviti potencialne spremembe in njihove trende
 • Podati stanje ribje združbe
 • Nakazati vplive morebitnih sprememb temperatur na posamezne vrste v ribji združbi
 • Spodbuditi ciljne skupine k razmišljanju in ukrepanju za ublažitev morebitnih sprememb

REZULTATI

 • Zbrani dvoletni podatki o temperaturah vode z 18 vzorčnih mest
 • Obdelani in analizirani novi in historični podatki o temperaturah vodnih teles v zgornjem porečju reke Soče
 • Ugotovljeni trendi sprememb temperatur
 • Analiza stanja ribje združbe v zgornjem porečju reke Soče
 • Ocenjen vpliv potencialnih sprememb temperatur vode na posamezne vrste in ribjo združbo v celoti

Učna pešpot ob Tolminki (Tolminke Valčkov Šum)

Ime projekta:Učna pešpot ob Tolminki
Kratica:Tolminke Valčkov Šum
Prijavitelj:Občina Tolmin
Projektni partnerji:SARA VURI, Zavod za ohranjanje lokalnega izročila in okolja Tolmin Faronika, ribogojstvo in ribištvo d.o.o.
Trajanje projekta:1. 1. 2021–31. 1.2023
Vrednost projekta:278.214,66 €
Upravičeni stroški:185.113,89 €
Zaprošen % sofinanciranja:85 %
Odobrena vrednost sredstev:159.556,81 €
Projekt je bil s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjen z Odločbo o pravici do sredstev št. 33153-6/2020/4 dne 11. 11. 2020.

VSEBINA

Projekt s svojimi aktivnostmi naslavlja razvoj osnovnih storitev, ki z izhodiščem pomanjkanja raznolikih dejavnosti na območju LAS Dolina Soče, spodbuja aktivnosti zdravega in aktivnega življenjskega sloga, krepi lokalno identiteto ter nadgrajuje turistično infrastrukturo in ponudbo. Ureditev učne pešpoti na potrebe strategije lokalnega razvoja odgovarja z spodbujanjem zdravega življenjskega sloga, ozaveščanjem o naravni dediščini (ribje vrste) ter dediščini ribolova in ribištva na območju. Poleg tega spodbuja navezavo akvakulture na turistični sektor in vzpostavlja povezovanje med sektorjem akvakulture in lokalne skupnosti. Izveden projekt (učna pešpot, prireditev) bo pripomogel k promociji akvakulture, razvoju novega turističnega produkta in infrastrukture v navezavi na akvakulturo.

Nosilka projekta Občina Tolmin, ki je hkrati tudi investitorka ureditve in opreme učne poti ter nosilka aktivnosti izvedbe prireditve, s katero se bo pot predala v uporabo in s katero se bo še dodatno prispevalo k promociji nove pridobitve in s tem vsebinam, katerim je tematska pot posvečena. Projektni partner Faronika d.o.o. bo kot pomemben del prireditve organiziral dan odprtih vrat ribogojnice, kjer bodo udeleženci spoznali delo ribogojcev in tudi preizkusili izdelke iz rib, ki jih partner izdeluje in trži. Zavod SARA VURI bo s pripravo in izvedbo organiziranih vodenj po poti vsebino aktivno predstavlih zaključenim skupinam. Z učnimi listi bodo osnovnošolski učitelji dobili strokovno pripravljen material o temi za uporabo pri šolskih procesih.

Glavna dejavnost projekta je vzpostaviti edinstveno učilnico na prostem, posvečeno v prvi vrsti predstavitvi soške postrvi ter tradiciji ribištva in ribogojstva na Tolminskem, v obliki učne pešpoti prve te vrste na območju LAS Dolina Soče. Projekt hkrati predstavlja osnovo za pilotni primer sodelovanja Občine in Varstveno delovnega centra, in sicer preko načrtovane integrirane zaposlitve po koncu projekta, ki bo s ciljem zagotovitve rednega pregleda in enostavnega čiščenja učne pešpoti zagotavljala trajno urejeno in dostopno pot obiskovalcem. V okviru projekta pa kot kazalnik ne bo ustvarjeno novo delovno mesto.

Učna pešpot je namenjena vsem občanom in obiskovalcem. Njena temeljna funkcija je izobraževanje le teh o pomenu ribjih vrst ter tradicije ribištva in ribogojstva na Tolminskem. Poleg izobraževalne funkcije pa bo pot služila tudi kot urejeno območje za rekreacijo, preživljanje prostega časa na prostem ter ohranjanju in vzpostavljanju socialnih stikov obiskovalcev. Prednost poti je – poleg same privlačnosti z vidika urejenosti – tudi njena lokacija v neposredni bližini urbane poselitve. Ker je investitorka občina, ki ima potrebne (tako finančne kot kadrovske) resurse za zagotovitev rednega in celovitega vzdrževanja poti, bo ta del mesta vedno zgledno urejen in varen za uporabo.

Območje, na katerem se bo uredila učna pešpot, je in bo tudi po zaključku operacije ostalo prosto dostopno. Po načelu, ki mu nosilka operacije in investitorka sledi v primeru vseh javnih prostorov in vse urbane opreme v mestu (in okolici), bo uporaba prosta in brezplačna. Enako velja za vsebine, ki bodo predstavljene na tablah, postavljenih na tematskih točkah na poti, ter učne liste, ki bodo kot orodje za spoznavanje vsebin otrokov in mladostnikom v sklopu projekta brezplačno na voljo na občinski spletni strani ter poslana vsem izobraževalnim ustanovam v občini. Odprta za javnost in brezplačna pa bo tudi načrtovana prireditev in dan odprtih vrat partnerja v projektu.

AKTIVNOSTI

CILJI

 • z upravljanjem območja in vnašanjem vsebin v prostor z uresničevanjem izvedbe Učne pešpoti ob Tolminki.
 • z medsektorskim povezovanjem pri izobraževalnih vsebinah na temo ribogojstva, ribištva in urejanjem rečnega brega Tolminke.
 • o naravni dediščini na območju LAS Dolina Soče: avtohtone ribje vrste.
 • : ribogojstvo in ribištvo na območju LAS Dolina Soče.
 • za promocijo dediščine območja: urejena učna pešpot z arhitekturnimi rešitvami in učnimi vsebinami.
 • in aktivnega preživljanja prostega časa na prostem ter socialne vključenosti posameznikov (ranljive skupine).
 • , ki so vezane na lokalno okolje.
 • , ki sledi naravnemu potencialu in omogoča uporabo in izvajanje aktivnosti širšemu spektru uporabnikov (domačini in turisti).
 • z dodano vrednostjo z vidika turizma, akvakulture in pridobitev za lokalno prebivalstvo.
 • z uporabo naravnih materialov in lokalno značilne arhitekture.
 • (otvoritev poti in dan odprtih vrat ribogojnice) za širok nabor deležnikov in z namenom združevanja lokalnega prebivalstva ter oživljanje podeželja.
 • z vzpostavitvijo nove učne pešpoti ob Tolminki in drugimi predvidenimi dejavnostmi v projektu.

REZULTATI

 • ob Tolminki z izobraževalnimi vsebinami in urbano opremo (1 pot, 10 tabel, urbana oprema)
 • za izobraževalne institucije (3)
 • po učni pešpoti za zaključene skupine (10)

Festival soške postrvi (FeSP)

Ime projekta:Festival soške postrvi
Kratica:FeSP
Prijavitelj:Občina Tolmin
Projektni partnerji:Ribiška družina Tolmin Faronika, ribogojstvo in ribištvo d.o.o.
Trajanje projekta:1. 9. 2020–31. 7. 2021
Vrednost projekta:50.319,71 €
Upravičeni stroški:43.227,28 €
Zaprošen % sofinanciranja:85 %
Odobrena vrednost sredstev:36.743,19 €
Projekt je bil s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjen z Odločbo o pravici do sredstev št. 33153-7/2020/2 dne 11. 11. 2020.

VSEBINA

Projekt s svojimi aktivnostmi izvaja predstavitev soške postrvi, delo ribičev in ribogojcev ter lokalne ribje produkte in s tem naslavlja razvojno potrebo dviga konkurenčnosti poslovnega okolja skozi nove poslovne možnosti ter samooskrbo z ribjimi produkti preko kratkih dobavnih verig. Ribji produkti iz lokalno vzrejene ribe imajo višjo dodatno vrednost in velik tržni potencial. Preko festivala se ustvarja nov kanal promocije območja in ribjih produktov do končnega kupca. Ribištvo in ribogojstvo sta tudi okoljsko trajnostni dejavnosti, ki pomagata pri vzdrževanju gensko čiste populacije soške postrvi.

Novo zastavljena prireditev Festival soške postrvi bo z inovativnim medsektorskim partnerstvom soorganizatorjev v okviru skupnega projekta prvič združila štiri glavne dogodke znotraj festivala: uvod v ribiško sezono, strokovna okrogla miza, glavni prireditveni dan v starem mestnem jedru Tolmina s tekmovanjem v kastingu. S soorganizatorstvom Občine Tolmin bo festival pridobil močnega partnerja, ki lahko kadrovsko in finančno festival izvaja vsako leto v navezi z deležniki in partnerji iz sektorja akvakulture.

Občina Tolmin bo v sodelovanju RD Tolmin poskrbela za izvedbo festivala, vključno s promocijo. Soorganizator RD Tolmin pa bo festivalu dodala še strokovno vsebino preko delavnic, razstave, uvoda v sezono in kasting tekmovanja. Poleg same izvedbe bosta organizatorja v okviru projekta naročila tudi foto in video material za potrebe razstave in zloženke ter za predstavljanje regije in dejavnosti akvakulture v širšem prostoru in ob drzgih priložnostih, ki ne bodo strogo ribiško obarvane. Partner Faronika d.o.o. bo preko delavnice za najmlajše predstavljal okuse rib otrokov in sodeloval pri postavitvi vsebin festivala.

Glavni cilj projekta je dvakratna letna izvedba večdnevnega Festivala soške postrvi z namenom osveščanja o soški postrvi, njenem naravnem habitatu in delu ribogojcev ter ribičev. Na javni prireditvi želita organizatorja približati dejavnosti akvakulture širši javnosti in izvesti strokovno srečanje deležnikov v panogi.

Namen in cilj projekta je torej preko prireditve približati vsebino obiskovalcem in preko dodatnih aktivnosti (video, fotografija, protokolarna darila, zloženka) aktivno širiti glas o soški postrvi tudi prek festivala in meja doline Soče.

Festival soške postrvi bo brezplačna prireditev, na katero bodo s pomočjo promocijskih gradiv povabljeni vsi prebivalci z območja LAS Doline Soče kot tudi širše. Vse dejavnosti se bodo dogajale na/v prostorih, kjer bo dostop brezplačen. Razstava, ki bo izvedena na obeh festivalih, bo na voljo še en teden po zaključku glavnega dogodka prek pritličnih oken objektov v starem delu Tolmina. Promocijski video in fotografije bodo predstavljene na prireditvenem prostoru kot tudi na spletnih portalih partnerjev projekta. Tekmovanje v kastingu bo odprtega tipa in brezplačno za vse gledalce.

Projekt ne odpira delovnega mesta sam po sebi, ima pa s samo promocijo dejavnosti in spodbujanjem prodaje lokalnih ribjih izdelkov ter pridelkov neposreden vpliv na ohranjanje delovnih mest v panogi.

Prireditev je bila do sedaj že večkrat izvedena, skupaj z novim partnerjem, tj. Občino Tolmin, pa se odpira trdno partnerstvo pri organizaciji z namenom vsakoletne izvedbe dogodka tudi po zaključku projekta. Vsi materiali, ki bodo izdelani v okviru projekta (predvsem foto, video, protokolarna darila in zloženka), bodo uporabljani tudi po formalnem zaključku dejavnosti, in sicer s ciljem ozaveščanja o pomenu ter tradiciji panoge na tem območju in dodatno o pomenu ohranjanja narave in življenjskega okolja rib, s poudarkom na soški postrvi kot avtohtoni vrsti tega okolja.

AKTIVNOSTI

 • Izdelava investicijske dokumentacije
 • Vodenje in koordinacija projekta
 • Festival soške postrvi – večdnevni dogodek
 • Izdelava videoposnetka regije s fotografijami
 • Oblikovanje in izdelava protokolarnega darila
 • Festival soške postrvi – večdnevni dogodek
 • Delo zaposlenih na aktivnosti Festivala soške postrvi
 • Izdelava rutk (bandare)
 • Priprava vsebine, oblikovanje in tisk zloženke
 • Podvodna fotografija
 • Fotografije rek in okoliša
 • Delo zaposlenih na aktivnostih zloženke in materialov za razstavo
 • Vodenje in koordinacija projekta
 • Festival soške postrvi – večdnevni dogodek
 • Prispevek v naravi – material za Festival soške postrvi
 • Delo zaposlenega na aktivnosti Festival soške postrvi

CILJI

 • Medsektorsko povezavanje za organizacijo Festivala soške postrvi in dodatnih aktivnosti za predstavitev območja.
 • Inovativni pristop z medsektorskim povezovanjem pri izobraževalnih vsebinah na temo ribogojstva, ribištva in soške postrvi.
 • Širiti znanje o naravni dediščini na območju LAS Dolina Soče: avtohtone ribje vrste.
 • Izvesti skupno promocijsko partnersko aktivnost v projektu: Festival soške postrvi.
 • Izboljšati prepoznavnost in pomen nesnovne kulturne dediščine: ribogojstvo in ribištvo na območju LAS Dolina Soče.
 • Spodbujati zdrav življenjski slog z promocijo vključevanja rib na lokalne jedilnike ter socialno vključenost posameznikov (ranljive skupine).
 • Izvedba prireditve (Festival soške postrvi) za širok nabor deležnikov in z namenom združevanja lokalnega prebivalstva ter oživljanje podeželja z izvedbo festivala spodbujati povezovanje in sodelovanje različnih skupin deležnikov (obrtniki, turizem, akvakultura, lokalna skupnost, ranljive skupine, občani).
 • Vključevanje mladih prek delavnic in tekmovanja v kastingu ter drugih ranljivih skupin s ciljem nediskriminacije in enakih možnosti.

REZULTATI

 • Dvakratna izvedba Festivala soške postrvi (večdnevna prireditev): 2x dogodek uvoda v sezono, 2x strokovna okrogla miza, 2x glavni festivalski dan z izvedbo kasting tekmovanja (2x 4 delavnice)
 • Nakup video opreme (1 zaslon)
 • Izdelava promocijskega filma občine Tolmin (1 film, 2 krajši različici, 20 fotografij)
 • Nakup podvodnih fotografij s ribiško tematiko (20)
 • Priprava in izvedba zloženke z ribiško tematiko (1 varianta zloženke, tisk 5.000 kos)
 • Priprava CGP prireditve in tisk promocijskega materiala (2x 100 plakatov, 2x 8.000 letakov, 2x obojestranski transparent)
 • Razstava ribištva in ribogojstva v okviru festivala (2)
 • Fotografije rek okoliša Ribiške družine Tolmin (50)
 • Rutke (bandane) (250)
 • Oblikovanje in izdelava unikatnega protokolarnega darila (30)

Lipan v porečju Soče (LIPAN)

Ime projekta:Lipan v porečju Soče
Kratica:LIPAN
Prijavitelj:Ribiška družina Tolmin
Projektni partnerji:Zavod za ribištvo Slovenije
Trajanje projekta:1. 1. 2021–31. 7. 2022
Vrednost projekta:82.295,55 €
Upravičeni stroški:81.865,04 €
Zaprošen % sofinanciranja:85 %
Odobrena vrednost sredstev:69.585,29 €
Projekt je bil s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjen z Odločbo o pravici do sredstev št. 33153-4/2020/4 dne 29. 10. 2020.

VSEBINA

V Sloveniji je lipan uvrščen na seznam ogroženih ribjih vrst, in sicer kot ranljiva vrsta. V 44 populacijah evropskega lipana je bilo doslej ugotovljenih 54 različnih haplotipov, ki so razvrščeni v osem večjih skupin. Eno od teh skupin pa predstavlja tudi lipan jadranskega povodja oziroma jadranski lipan. Pri nas je sicer poznan tudi pod imenom soški lipan. Jadranski lipan iz porečja Soče se loči od jadranskih lipanov v drugih rekah.

Navedbe starejših ribičev v ribolovnih vodah zgornjega Posočja, da je bil svojčas lipan prisoten v stotnijah, kjer koli so se pojavili za vodo, so že dolgo časa zgolj oddaljen spomin. S spremljanjem vodotokov skozi športni ribolov in ihtiološke raziskave soške postrvi se že več kot desetletje ugotavlja, da se prisotnost jadranskega lipana v posoških vodah nevarno niža oziroma da se približujemo kritični točki. V nekaterih rekah jadranski lipan ni več prisoten.

V zgornjem porečju Soče lipan sicer naseljuje reko Sočo od Lepene navzdol, dele rek Učje in Tolminke, Idrijco od spodnje Idrije navzdol, izlivni del Kanomlje, Trebuščico do Gorenje Trebuše, Bačo do izliva Koritnice, izlivni del Kneže in reko Nadižo od Podbele navzdol.

Jadranski lipan je bil doslej svetovno znana in zelo priznana lovna vrsta med ribiči. Zaradi majhnega območja razširjenosti, daje s svojo prisotnostjo regijam svojevrstnost in atraktivnost. Z nežnim svetlim telesom ter modrikasto obarvanimi konicami plavutnic odraža lepote okolja, v katerem živi; svetli prodniki, med katerimi se vije sinje modra voda reke Soče. V očeh mnogih ribičev je jadranski lipan celo bolj priznan kot soška postrv. Na koncu pa za piko na i poskrbi kulinarika, saj je njegovo meso izrazito okusno in zaželeno.

Jadranski lipan je trenutno v središču pozornosti tudi med najbolj priznanimi strokovnjaki za ribe v Evropi. Najnovejše genetske raziskave so namreč pokazale, da je jadranski lipan nedvomno svoja vrsta – Thymallus aeliani. Kot zanimivost naj omenimo, da so omenjene genetske raziskave pokazale celo, da je jadranski lipan od donavskega bolj oddaljen, kot je soška postrv od potočne.

Kot rečeno, je danes stanje jadranskega lipana v naravi kritično in skrb zbujajoče. Glavne grožnje za jadranskega lipana in druge sladkovodne ribe na tem območju so onesnaževanje, spreminjanje rečnih strug, izguba habitatov, komercialni in športni ribolov, razvoj in obseg različnih vodnih rekreativnih športov, naseljevanje tujerodnih vrst in populacij rib, dolgoročne klimatske spremembe in številne naravne katastrofe. Za zaščito divjih populacij bi bilo nujno povečati čuvajski nadzor nad krivolovom. Označiti in ščititi bi bilo treba drstne habitate – prodišča, da v največji možni meri preprečimo neustrezne odvzeme proda in brodenje po drstiščih v času drsti. Obenem pa bi s povečanjem čuvajskega napora s svojo prisotnostjo plašili naravne plenilce jadranskega lipana, kot so vidra in ribojede ptice.

Namen projekta Lipan je priprava celovitega poročila stanja jadranskega lipana na območju zgornjega toka Soče in njenih pritokov. S takšnim poročilom se šele lahko najde podlaga, s katero se uvede inovativne ukrepe za reševanje ribje vrste. Med takšne ukrepe lahko štejemo ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja, ohranjanje genotipa jadranskega lipana, povečanje naravne populacije s plemenskimi jatami, varovanje populacij jadranskega lipana, redno spremljanje ribolovnega pritiska in blažitev pritiska z dopolnilnim vlaganjem. Ukrep za varovanje jadranskega lipana, ki se lahko uvede s projektom Lipan, pa je zagotovo izobraževanje in ozaveščanje javnosti o problematiki jadranskega lipana.

AKTIVNOSTI

 • Vodenje in koordinacija projekta
 • Oprema – agregat
 • Terensko delo in evidence
 • Ribiški tabor za mlade
 • Delo za ribiški tabor za mlade
 • Priprava učnega lista za šolske skupine
 • Organizacija terena in priprava popisnih listov
 • Čuvajska služba in popisovanje groženj ter drstišč
 • Zbiranje podatkov, analiza podatkov in priprava vmesnega poročila
 • Priprava vmesnega poročila
 • Vodenje skupin mladih po ribogojnici
 • Organizacija terena
 • Čuvajska služba in popisovanje groženj ter drstišč
 • Zbiranje podatkov, analiza podatkov
 • Priprava končnega poročila (Akcijski plan ribiškega upravljanja)
 • Vodenje skupin mladih po ribogojnici

CILJI

 • Priprava terenske liste in pravila za zajem podatkov (kateri podatki se bodo na terenu popisovali in na kakšen način); bistvo bo popis groženj in drstišč jadranskega lipana
 • Popis grožnje in drstišč
 • Zaščita habitata jadranskega lipana (razširjena čuvajska služba)
 • Zbiranje podatkov in njihova analiza
 • Priprava vmesnega in končnega poročila o stanju jadranskega lipana v Posočju z usmeritvami ribiškega upravljanja.
 • Priprava učnega lista za osnovne šole zgornjega Posočja, šolske skupine dveh Centrov šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) v Tolminu in Livških Ravnah.
 • Vodenje šolskih skupin po ribogojnicah in ob določenih rekah, izpolnjevanje učnega lista
 • Priprava ribiškega mladinskega tabora v Tolminu in predavanje o jadranskem lipanu

REZULTATI

 • Dvakratni (letni) pregled drstišč jadranskega lipana na rekah
  • Pregled območij odvzemanja proda iz rek in prodišč
  • Trajna označitev drstišč
  • Priprava končnega poročila z analizo in usmeritvami za ohranjanje ribje vrste
  • Priprava učnega lista za šolske skupine (1.000 izvodov)
  • Vodenje po ribogojnicah in ob rekah (25-krat)
  • Priprava ribiškega mladinskega tabora (1 x)

Oživitev ribogojnice v Kobaridu (KobaRiba 2)

Ime projekta:Oživitev ribogojnice v Kobaridu
Kratica:KobaRiba 2
Prijavitelj:Občina Kobarid
Projektni partnerji:Javni zavod za turizem dolina Soče Faronika, ribogojstvo in ribištvo d.o.o.
Trajanje projekta:1. 4. 2021–30. 11. 2022
Vrednost projekta:321.068,06 €
Upravičeni stroški:124.725,02 €
Zaprošen % sofinanciranja:85 %
Odobrena vrednost sredstev:106.016,27 €
Projekt je bil s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjen z Odločbo o pravici do sredstev št. 33153-10/2020/4 dne 20. 11. 2020.

VSEBINA

Vodilni in projektni partnerji so zaznali potrebo po nadgradnji operacije »Oživitev ribogojnice v Kobaridu«, ki bo pripomogla k dodatnemu razvoju in trženju dejavnosti in znanj na področju ribištva na območju LAS Dolina Soče in tudi širše. V okviru operacije se bodo izvajale aktivnosti, ki pripomorejo k reševanju potreb, ki so navedene pod glavnimi razlogi za izvedbo operacije. Namen operacije je izboljšanje konkurenčnosti prek ureditve dodatnih prostorov za izvajanje aktivnosti v zvezi z uporabo tehnologij in inovativnih rešitev na področju ribištva ter spodbujanja turizma prek ribištva in akvakulture. Z izvedbo investicijskega vzdrževanja objekta ribogojnice v Kobaridu se poleg že navedenega nadgrajuje turistično infrastrukturo. Dodatni prostori bodo namenjeni tudi za izvedbo laboratorijskih delavnic na temo spoznavanja soške postrvi. Z organizacijo dogodka in delavnic je namen izboljšati podjetniško znanje in veščine ter povečati rabo lokalnih produktov prek boljše promocije in trženja lokalnih rib in ribjih proizvodov. Z delavnicami in organizacijo dogodkov, ki spodbujajo ribiške dejavnosti in akvakulturo, se bo krepila lokalna identiteta prebivalcev območja LAS Dolina Soče.

Razvojne možnosti, ki jim z zastavljeno operacijo sledimo, vidimo v povezovanju proizvajalcev in ponudnikov ribjih izdelkov pri zagotavljanju kakovostne lokalne ponudbe znotraj območja, oblikovanju skupnih in trajnostno naravnanih produktov ter v učinkovitejšem skupno zastavljenem izvajanju promocijskih aktivnosti. Razvojno možnost predstavlja tudi prenovljen objekt ribogojnice v Kobaridu, ki je podlaga za razvoj dodatnih aktivnosti v zvezi z ribištvom in akvakulturo, spoznavanja soške postrvi tako z vidika vključevanja ranljivih skupinah kot za turistične namene in promocijo. Pomemben potencial predstavlja vključevanje porabnikov lokalnih ribjih proizvodov v organizirane delavnice in dogodke, predvsem mladih, kar posledično dolgoročno pripomore k spodbujanju rabe lokalnih ribjih produktov na območju LAS Dolina Soče.

Operacija bo z izvedbo kulinaričnega dogodka pripomogla tudi k učinkovitejšemu trženju lokalnih ribjih produktov, kar bo vplivalo na povečanje prihodkov ter ohranjanje obstoječih in na potencialno ustvarjanje novih delovnih mest v ribištvu in akvakulturi. Izziv je torej v povezovanju lokalne ponudbe s priložnostmi in potenciali za razvoj in trženje lokalnih ribjih produktov tudi izven območja LAS Dolina Soče.

Poudarek je tudi na izboljšani konkurenčnosti lokalnih ponudnikov ribjih proizvodov (ribogojnice, gostilne, restavracije …) , saj se jih z organiziranimi delavnicami oz. dogodkom povečujejo možnosti:

AKTIVNOSTI

CILJI

REZULTATI

 • Izvedba investicijsko vzdrževanih del v objektu ribogojnice v Kobaridu skladno s projektno dokumentacijo.
 • 3 deležniki, ki sodelujejo v partnerstvu za izboljšanje konkurenčnosti v akvakulturi.
 • Organizacija dveh delavnic in enega dogodka za prebivalstvo in obiskovalce območja LAS Dolina Soče.

Ribiška hiša 2 (BREKA 2)

Ime projekta:Ribiška hiša 2 
Kratica:BREKA 2
Prijavitelj:Občina Bovec
Projektni partnerji:KS Kal – Koritnica
Trajanje projekta:20. 9. 2020–20. 11. 2021
Vrednost projekta:170.617,26 €
Upravičeni stroški:144.989,56 €
Zaprošen % sofinanciranja:85 %
Odobrena vrednost sredstev:123.241,13 €
Projekt je bil s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjen z Odločbo o pravici do sredstev št. 33153-11/2020/6 dne 20. 11. 2020.

VSEBINA

Občina Bovec je v vasi Kal-Koritnica v letu 2019 zgradila objekt Ribiške hiše s sofinanciranjem ESPR. Objekt je dokončan v zgornji etaži, dokončanje spodnje etaže skupaj z zunanjo ureditvijo pa je predmet te vloge. Predmet vloge je še ureditev oglednih točk z ribiškimi vsebinami na obstoječi poti ter spremljajoči mehki del za zagon vseh predvidenih aktivnosti. Za prvo fazo je pridobljeno uporabno dovoljenje.

Krajevna skupnost Kal-Koritnica je bila v 2019 aktivni partner projekta, saj je poskrbela za izvedbo upravljavskega načrta ter izvedbo predstavitvenega filmčka z ribiškimi vsebinami. Kot partner bo sodelovala tudi v drugi fazi, ko bo organizirala ali sodelovala pri organiziranju izobraževanj in usposabljanj, usklajevala možnosti povezovanja obstoječih tematskih poti z nadgradnjo za namen predstavitve ribiških vsebin ter izvajala druge vsebine upravljavskega načrta.

Aktivno je v projekt tudi ves čas vključen tudi Zavod za ribištvo Slovenije, ki upravlja zgornji tok reke Soče do Čezsoče, naslednje vasi na Bovškem, od koder naprej s Sočo upravlja Ribiška družina Tolmin. Skupaj smo se odločili, da se v pritličju objekta uredi interpretacijsko središče za reko Sočo in Soško postrv s predstavitvijo ribičije, ekosistema na reki Soči, flore in favne s poudarkom na avtohtonih ribjih vrstah na Bovškem, saj od tod izvira znamenita soška postrv, zgornji tok pa sodi v njen najžlahtnejši bivanjski prostor.

V zgornji etaži torej že razpolagamo z večnamenskim prostorom, namenjenim druženju, usposabljanju in izobraževanju ter izvajanju delavnic za celosten razvoj vasi Kal-Koritnice, s poudarkom na spodbujanju trajnostnega razvoja ribičije v smislu podpore aktivnostim ribiškega muzeja. Z izvedbo interpretacijske ribiške sobe v spodnji etaži pa se bo ustvaril celovit trajnostno usmerjen turistični produkt. Tu bo javnosti predstavljena tradicija ribištva ter ponujena možnost obiska tolmuna Breke ter posameznih oglednih točk, ki se nahajajo na trasi poti v upravljanju Zavoda za turizem Dolina Soče (javni zavod ustanoviteljev občin Bovec, Kobarid in Tolmin).

Druga faza izgradnje skupaj z zagonom interpretacijskega središča torej predstavlja dokončno ureditev pritličja skupaj z namestitvijo opreme s predstavitvenimi filmčki, delno zaposlitev, ureditev okolice objekta ter priključitev vsebine na že obstoječo sprehajalno pot proti tolmunu Soče pri Breki, ki je med najlepšimi tolmuni na reki Soči, v katerem se zadržujejo ribe. Ta je viden z brvi, ki je čudovito opazovališče in omogoča ogled rib v naravi; na že urejeni trasi nameravamo dodatno namestiti table z ribiškimi vsebinami.

AKTIVNOSTI

 • Investicijska dokumentacija
 • Izgradnja 2. faze Ribiške hiše po popisih (gradbena dela po izvedenem javnem naročilu)
 • Gradbeni nadzor
 • Izdelava PID
 • Geodetski načrt
 • Oprema spodnje etaže
 • Izdelava filmčkov za interpretacijsko ribiško sobo v pritličju
 • Načrt označevanja oglednih točk
 • Izdelava tabel za označevanje oglednih točk
 • Zasnova in tisk promocijskih letakov
 • Promocijski dogodek ob otvoritvi
 • Polovična zaposlitev koordinatorja projekta
 • Delavnice vezanja muh in muharjenja
 • Usposobitev 2 interpretatorjev ter izvedba 2 osveščevalnih delavnic

CILJI

 • Zagotavljanje dodane vrednosti: na rast dodane vrednost operacija vpliva posredno, z razvojem primarne infrastrukture, ki nudi pogoje za oblikovanje vsebin, ki so lahko tržno zanimive. Trajnostni razvoj je prihodnost za razvoj tako turizma kot kmetijstva in s strani ohranjanja habitatov in narave.
 • Vzpostavitev inovativnih partnerstev: pri vzpostavitvi partnerstva sledimo trendu povezovanja izobraževalnih institucij z javnostjo in gospodarstvom, s tem da naše partnerstvo zastavljamo nekoliko drugače: strokovno institucijo s področja ribištva povežemo z lokalnim prebivalstvom, s čimer lahko pričakujemo sinergične učinke ter implementacijo strokovnih in tržnih vsebin ribištva in akvakulture na lokaciji, ki jo podpira zainteresirana javnost – Krajevna skupnost Kal-Koritnica.
 • Pritegnitev mladih in spodbujanje inovacij v vseh fazah dobavne verige na področju ribištva in akvakulture. Tu se predvideva razvoj trajnostnega turističnega vodništva, vodnikov za športni ribolov, ekoloških in etnoloških vsebin Bovške.
 • Podpiranje diverzifikacije znotraj in izven gospodarskega ribištva: operacija se navezuje na diverzifikacijo izven gospodarskega ribištva, s kreiranjem podpornih funkcij, ki so namenjene informiranju, promociji ter razvoju spremljajočih dejavnosti, produktov in storitev za ohranjanje in nadaljnji razvoj ribištva na Bovškem.
 • Zagotavljanje vseživljenjskega učenja.
 • Spodbujanje socialne blaginje in varstva kulturne dediščine.

REZULTATI

 • Urejen prostor za interpretacijo ribiških vsebin 1x
  • Izvedena zunanja ureditev objekta 1x
  • Usposobitev interpretatorja za vodenje po ribiških vsebinah 2x
  • Izvedba delavnic za osveščanje prebivalstva glede ribiških vsebin 2x
  • Dopolnilno označevanje oglednih točk na poti do Breke – 3 točke

Za nepovratna sredstva se bo potegovalo še 10 projektov

Korona virus je svoj čas terjal tudi pri izvedbi dejavnosti lokalne akcijske skupine LAS Dolina Soče. Aktivnosti, ki so bile predvidene za nadaljnjo obravnavo pri 5. javnem pozivu LAS namesto v začetku maja, so se tako začele ponovno odvijati mesec dni kasneje. Kot je pojasnila vodja LAS Dolina Soče Greta Černilogar, je Posoški razvojni center, vodilni partner omenjene LAS, do izteka roka prejel deset vlog. Te je minuli četrtek najprej pregledala petčlanska komisija, ki je ugotovila, da so z administrativnega vidika vse vloge popolne in posledično primerne za nadaljnjo obravnavo. Ocenjevanje prispelih projektov bo potekalo ta petek, 19. junija, upravni odbor pa bo izbrane projekte predvidoma potrdil konec junija.

Gre za izbor novih projektov, katerih rezultati bodo prispevali k uresničevanju ciljev, zastavljenih v strategiji lokalnega razvoja LAS Dolina Soče. Zanje je na voljo okoli 688.000 evrov nepovratnih sredstev, ki jih bosta sofinancirala Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo ter Republika Slovenija.

NUJNO OBVESTILO vsem, ki še niste oddali vlog na 5. javni poziv LAS Dolina Soče.

V Uradnem listu RS št. 68, ki je bil objavljen 14. maja 2020, je Vlada RS objavila Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki se začne veljati na zadnji dan v maju.

Kot smo vas na naši spletni strani začetku maja že opozarjali (glej tukaj), to v našem primeru konkretno pomeni, da je treba VLOGE ZA 5. JAVNI POZIV LAS DOLINA SOČE ZA IZBOR OPERACIJ (2020) ODDATI NAJKASNEJE DO 9. JUNIJA 2020.

Več o omenjenem javnem pozivu si lahko preberete tukaj.

Dodatno obvestilo vsem, ki nameravate svoje vloge oddati na 5. javni poziv

Skladno z navodili Sektorja za pravno sistemske zadeve v kmetijstvu Direktorata za kmetijstvo vas obveščamo, da se roki za uveljavitev materialnih pravic, ki se iztečejo v času izvajanja ukrepov COVID-19*, za osem dni podaljšajo od dneva prenehanja ukrepov oziroma najkasneje do 1. julija 2020.

LAS Dolina Soče poziva vse potencialne prijavitelje, ki imajo vloge za oddajo na 5. javni poziv LAS že pripravljene, da kljub zgornji navedbi to storijo do petka, 8. maja 2020, saj bodo tudi te obravnavane do faze popolnosti.

* Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 36/20 – ZZUSUDJZ)

Obvestilo vsem, ki nameravate vloge na 5. javni poziv ODDATI OSEBNO

Naj spomnimo, da se konec delovnega tedna izteče rok za prijavo vlog na “5. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče za programsko obdobje 2014–2020 v letu 2020”.

Zato vse potencialne prijavitelje, ki nameravate vloge oddati osebno na sedež vodilnega partnerja LAS Dolina Soče (Posoški razvojni center), vabimo, da zaradi spremenjenega način poslovanja v času COVID-19 to storite zadnji dan, in sicer v petek, 8. maja 2020, med 8. in 14. uro.

Pri tem vas prosimo, da zaradi trenutnih varnostnih ukrepov upoštevate navodila ob vhodu.

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na telefonski številki: 031-345-868 (Greta Černilogar) ali po e-pošti: greta.cernilogar@prc.si

Skip to content