Popravek 5. Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Dolina Soče v letu 2020

Lokalna akcijska skupina LAS Dolina Soče, Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin na podlagi 10. točke Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Dolina Soče v letu 2020 z dne 31. 1. 2020 objavlja POPRAVEK o razpisu dodatnih sredstev za sofinanciranje operacij v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

Nove vrednosti po posameznih ukrepih so sledeče:

 • sredstva na ukrepu U1 ostanejo nespremenjena 100.000,00 EUR,
 • sredstva na ukrepu U2 se povečajo iz 29.000,00 EUR na 100.000,00 EUR,
 • sredstva na ukrepu U3 se povečajo iz 100.000,00 EUR na 126.148,62 EUR,
 • sredstva na ukrepu U4 se povečajo iz 100.000,00 EUR na 200.000,00 EUR,
 • sredstva na ukrepu U5 se povečajo iz 100.000,00 EUR na 162.000,00 EUR.

Popravek 5. Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Dolina Soče v letu 2020

Lokalna akcijska skupina LAS Dolina Soče, Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin na podlagi 10. točke Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Dolina Soče v letu 2020 z dne 31. 1. 2020 objavlja POPRAVEK o podaljšanem roku za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

Rok za oddajo vlog je po novem do vključno 8. maja 2020. Vlogo na javni poziv je treba poslati priporočeno po pošti na naslov Posoški razvojni center, LAS Dolina Soče, Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin do 8. maja 2020 ali osebno dostaviti v tajništvo Posoškega razvojnega centra, vodilnega partnerja LAS Dolina Soče, najkasneje do 8. maja 2020 do 12. ure.

5. Javni poziv za izbor operacij (2020)

LAS Dolina Soče z današnjim dnem objavlja “5. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče za programsko obdobje 2014–2020 v letu 2020”.

Namen javnega poziva je izbor projktov, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju zgoraj omenjene strategije in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa 19.2 »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«.

Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR).

 

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje:

Projekti se bodo financirali iz ESPR. Višina razpoložljivih nepovratnih sredstev CLLD iz sklada ESPR znaša: 429.000,00 EUR.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za projekte, sofinancirane iz ESPR, znaša:

 • za projekte, ki zagotavljajo javni dostop do svojih rezultatov, nimajo nobenega tržnega učinka oz. prihodka in izpolnjujejo enega od naslednjih pogojev: a) so v javnem interesu ali b) imajo skupnega upravičenca ali c) imajo inovativne značilnosti na lokalni ravni: 100 %,
 • za projekte, ki zagotavljajo javni dostop do svojih rezultatov in izpolnjujejo enega od naslednjih pogojev: a) so v javnem interesu ali b) imajo skupnega upravičenca ali c) imajo inovativne značilnosti na lokalni ravni: 85 %,
 • za druge projekte, ki se izvajajo za lastni interes in se po zaključku tržijo: 50 %.

Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje:

Javni poziv je objavljen 31. januarja 2020.

Predloge projektov z vlogo na javni poziv je treba:

 • poslati priporočeno po pošti na naslov: Posoški razvojni center, LAS Dolina Soče, Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin do 3. aprila 2020 ali
 • osebno dostaviti v tajništvo vodilnega partnerja (pisarna št. 1) na naslov: Posoški razvojni center, Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin do 3. aprila 2020 (do 14. ure).

Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge mora biti razvidno:

 • naslov prijavitelja,
 • datum oddaje vloge, ki ga označi pošta (če se pošilja po pošti), ali tajništvo vodilnega partnerja (če se dostavi osebno),
 • oznaka, ki se glasi: »Ne odpiraj – vloga na 5. javni poziv LAS za leto 2020«. Na ovojnici je lahko namesto tega oprema kuverte, ki je del razpisne dokumentacije.

Vloge oddane po tem datumu ne bodo obravnavane.

Obdobje upravičenosti stroškov:

Upravičeni stroški za izvedbo projektov sofinanciranih iz ESPR so stroški, nastali od vložitve vloge za odobritev projekta na Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP). Izjema so stroški zunanjih izvajalcev, kjer je datum začetka upravičenosti 1. januar 2014.

Informacije o javnem pozivu:

Posoški razvojni center, LAS Dolina Soče, Trg Tigrovcev 1, 5220 Tolmin

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

 • Javni poziv (.pdf) │priponka| NOVO (z dne 24. 4. 2020)

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR):

 • Prijavni obrazec LAS Dolina Soče (.doc)│priponka
 • Finančni načrt projekta (.xls)│priponka
 • Izjave glede izpolnjevanja splošnih pogojev uredbe CLLD│priponka
 • Navodila za pripravo in izvedbo operacij (.pdf)│priponka
 • Vzorec pogodbe o sodelovanju (.doc)│priponka
 • Priloga 1 k pogodbi o sodelovanju (.doc)│priponka
 • Vzorec sklepa o potrditvi Investicijskega dokumenta (.doc)│priponka
 • Obrazec_3_NRP_projekt_2017_2021 (.exl)│priponka
 • Izjava o uskladitvi_ NRP (.doc)│priponka
 • Oprema ovojnice (.doc)│priponka
 • Povabilo k ponudbi│priponka
 • Zapisnik izbora ponudbe│priponka
 • VLOGA KAZENSKE EVIDENCE_zahtevek_fizične│priponka
 • VLOGA KAZENSKE EVIDENCE_zahtevek_pravne│priponka
 • Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS Dolina Soče (.pdf)│priponka
 • Priročnik varovanja območja (.pdf)│priponka
 • Navodila Organa upravljanja za obveščanje javnosti in označevanje operacij v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 │priponka
 • Navodila za pripravo poslovnega načrta_primer (.doc)│priponka
 • Smernice_OU_CLLD_20_02_2019│priponka

Upravni odbor izbral predlagane projekte

Včeraj je v prostorih Posoškega razvojnega centra potekal prvi sestanek Upravnega odbora lokalne akcijske skupine LAS Dolina Soče v novi sestavi. Slednjega je vodil novoizvoljeni predsednik LAS Valter Mlekuž, ki je uvodoma zbrane člane pozval, da naj se v primeru kakršnihkoli zapletov pri izvajanju projektov nikar ne bojijo obrniti nanj in na strokovne sodelavke LAS Dolina Soče, saj se bodo tako zapleti hitreje rešili.

Od skupaj 17 članov jih je bilo na seji prisotnih 12, ki so v nadaljevanju obravnavali končno poročilo Ocenjevalne komisije LAS Dolina Soče. Naj spomnimo, da je ta konec maja ocenjevala pet prijav, od katerih je eno, ki ni bila ustrezno dopolnjena, zavrgla, ostale štiri pa je ocenila z vidika specifičnih meril. Naloga članov Upravnega odbora LAS Dolina Soče je bila, da izberejo projekte, ki so primerni za nadaljnje sofinanciranje. Kot se je izkazalo, so vsi štirje projekti prejeli dovolj podpore za nadaljnjo obravnavo – sofinanciranje iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR)  morajo dokončno potrditi še na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Pa si poglejmo, kateri projekti so bili izbrani s strani upravnega odbora.

Za 100-odstotno sofinanciranje nepovratne finančne podpore  v vrednosti do slabih 40.000 evrov se poteguje projekt “Promocija ribištva na Kanalskem” (ProRibKA), katerega prijavitelj je Občina Kanal ob Soči. Na dokončno potrditev 85-odstotnega sofinanciranja v vrednosti dobrih 72.000 evrov nepovratne finančne podpore čaka projekt “Z inovativnimi poslovnimi rešitvami do višje dodane vrednosti v akvakulturi” (RIBAsador), ki ga je prijavil Javni zavod za turizem Dolina Soče. Projekta z naslovom “Implementacija novih tehnologij, znanj in komunikacijskih poti” (Riba LIBO) ter “Spajanje okusov dolina Soče” (RIB’CA) pa bosta v primeru dokončne potrditve prejela 50-odstotno sofinanciranje. Projekt Riba LIBO je prijavila Ribogojnica LIBO d.o.o., projekt RIB’CA pa Mlekarna Planika d.o.o. Do končne odločitve po bo, tako kot smo že vajeni, treba še malo počakati in stisniti pesti.

Naj ob tem spomnimo, da se lahko za 100-odstotno financiranje potegujejo le tisti projekti, ki so v splošnem interesu in so dostopni vsem ter se izvajajo brezplačno (npr. razna izobraževanja, delavnice). Za 85-odstotno financiranje se lahko potegujejo projekti, ki zagotavljajo javni dostop do svojih rezultatov in izpolnjujejo enega od danih pogojev (• so v javnem interesu, • imajo skupnega upravičenca, • imajo inovativne značilnosti na lokalni ravni). Projekti, pri katerih pa je v ozadju zasebni interes, so lahko sofinancirani 50-odstotno.

V tem programskem obdobju je iz ESPR trenutno na voljo še dobre pol milijona evrov, kar pomeni, da bo LAS Dolina Soče predvidoma konec letošnjega leta ali najkasneje v začetku novega razpisala še en javni poziv. Upamo, da se bo nanj prijavil še kak zanimiv projekt, ki bo obogatil naše območje.

T. Š. F.

Odobritev še štirih novih projektov

Prvi junijski delovni dan je lokalna akcijska skupina LAS Dolina Soče s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela obvestilo o dokončni potrditvi štirih projektov, ki se bodo izvajali na območju LAS Dolina Soče. Gre za naslednje projekte:

Ureditev vaškega centra Breginj (vlagatelj je Občina Kobarid),

Razvoj turizma na Mostu na Soči (vlagatelj je Občina Tolmin),

Oživljanje starega mestnega jedra Tolmina (vlagatelj je Občina Tolmin),

Kulturno športni utrip BCa (vlagatelj je Občine Bovec).

Kot ugotavljajo na ministrstvu, so vsi zgoraj navedeni projekti skladni z upravičenim namenom. Z drugimi besedami rečeno, vsi štirje projekti prispevajo k uresničenju najmanj enega od upravičenih področij, ki se vežejo bodisi na ustvarjanje novih delovnih mest bodisi na večjo vključenost ranljivih ciljnih skupin, pa tudi varstva in ohranjanja narave. Poleg tega bodo projekti, ki bodo sofinancirani v višini 80-odstotkov upravičenih stroškov, prispevali k uresničevanju ciljev zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja LAS Dolina Soče. Vsi pa zasledujejo tudi cilje Evropskega sklada za regionalni razvoj.

MGRT dokončno potrdilo dva projekta

Sredi aprila je lokalna akcijska skupina LAS Dolina Soče od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) prejela obvestilo o končni potrditvi dveh novih projektov. Kot ugotavljajo na MGRT, sta oba potrjena projekta skladna z namenskimi zahtevami in prispevata k uresničevanju ciljev tako Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) kot tudi strategije lokalnega razvoja. Posledično sta oba tudi upravičena do sofinanciranja v 80-odstotni vrednosti.

Skupna vrednost projekta DMC Občine Kanal ob Soči: Hiša dobre volje Deskle, katerega prijavitelj je Občina Kanal ob Soči, znaša nekaj več kot 77.700 evrov, delež sofinanciranja pa dobrih 51.000 evrov. Projekt, katerega osnovi namen se navezuje na vzpostavitev inovativnega produkta socialnega skrbstva oziroma varstva, se bo izvajal vse do konca letošnjega oktobra. Na račun novega dnevnega in medgeneracijskega centra pa ne bodo imeli korist le prebivalci občine Kanal, ampak po potrebi tudi drugi.


Dnevni in medgeneracijski center Občine Kanal ob Soči: HIŠA DOBRE VOLJE DESKLE bo s projektom pridobil: – manjkajočo opremo, ki bo omogočala nemoteno delovanje centra, – urejeno okolico z visokimi gredami in – izobraževanja, delavnice ter usposabljanja za vse lokalne organizacije ter lokalno prebivalstvo na temo demence, staranja, oskrbe starih in neformalne oskrbi.
Foto: arhiv Občine Kanal ob Soči

Projekt Mrouce cajta, ki so ga prijavili na Občini Tolmin, pa je skupaj ocenjen na okoli 86.000 evrov. Prijavitelji tako računajo, da bodo iz ESRR za projekt, ki se bo v letošnjem letu izvajal v Podbrdu, prejeli okoli 58.500 evrov sofinanciranega denarja. Sicer pa bo vzpostavljeno partnerstvo pripomoglo k ohranitvi lokalne dediščine, računa pa se tudi na to, da bo lokalno prebivalstvo v zadostni meri znalo ceniti svojo tradicijo, ki je bistvenega pomena za utrditev kulturne identitete in lahko pomembno prispeva k razvoju kraja.


Odkriti potenciali Podbrda bodo s pomočjo projekta Mrouce cajta trajnostno umeščeni v prostor. S tem se bo lokalnemu prebivalstvu omogočilo kakovostnejše življenje, obiskovalcem pa bodo ti potenciali ponujeni kot razpršeni turistični produkt. Foto: David Štulc (TIC Podbrdo)

T. Š. F.

Skip to content