admin

Mrouce cajta

Objavljeno: 01. 02. 2019
Rezultati

Trajanje projekta: 10. 1. 2019–31. 12. 2020
Vrednost projekta: 85.689,45 EUR
Sofinancirana vrednost: 57.649,80 EUR

1. Izgrajena/urejena sprehajalna pot skozi Podbrdo priponka |
2. Izdelan dokumentarni film o nekdanji TVI Bača Podbrdo
3. Izdelan predstavitveni video »Sprehod skozi Podbrdo«

4. Nabavljena oprema

5. Izvedene delavnice za  zbiranje gradiv in vsebin priponka |

6. Izdelane table za premično razstavo

7. Nabavljena slika iz peska Gorski tekač, avtorice Stanke Golob priponka |

8. Stoječi panoji o industrijski dediščini in nekdanji tovarni volnenih izdelkov TVI Bača Podbrdopriponka |

9. Izdelane tiskovine

10. Izdelan logotip operacije Mrouce cajta
11. Izdelane majice priponka |
12. Izveden oglas v mediju
13. Izvedena zaključna prireditev
priponka |

Ime projekta: Mrouce cajta
Akronim: Mrouce cajta
Prijavitelj: Občina Tolmin
Projektni partnerji: Društvo Baška dediščina, Planinsko društvo Podbrdo, Turistično društvo Podbrdo, Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, Krajevna skupnost Podbrdo
Začetek in zaključek projekta: 10. 1. 2019–31. 12. 2020
Vrednost projekta: 86.178,48 €
Upravičeni stroški: 73.158,12 €
Zaprošen % sofinanciranja: 80 %
Odobrena vrednost: 58.526,50 €
Projekt je bil s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo potrjen z Obvestilom št. 331-11/2015/94 z dne 8. 4. 2019.
Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

VSEBINA
Projekt Mrouce cajta (Drobtinice časa) se bo izvajal v Podbrdu. Vsebina projekta je trajnostno umeščena v prostor, ki bo na voljo vsem generacijam, vključno ranljivim skupinam. V okviru projekta se bo skušalo na novo odkriti vrednote in pomen, znanja in modrosti, ki so jih ustvarjali ter jih še ustvarjajo tamkajšnji prebivalci s svojimi znanji in spretnostmi ter dediščino povezati v smiselno celoto. S projektom se želi:
• odkriti potenciale, ki jih ima kraj Podbrdo, jih trajnostno umestiti v prostor in jih ponuditi lokalnemu prebivalstvu za kakovostnejše življenje v kraju samem in obiskovalcem kot razpršeni turistični produkt
• ozaveščati in izobraževati
• s vzpostavljenim partnerstvom, mreženjem ohrani lokalno dediščino
• urediti sprehajano učno pot skozi del Podbrda, ki bo povezovala zgornji in spodnji del Podbrda
• izvesti aktivnosti, ki zasledujejo:
– industrijsko dediščino (zgodovina TVI Bača Podbrdo in njen vpliv na razvoj in družbeno življenje v Podbrdu),
– tehnično dediščino (Bohinjska proga / Bohinjski predor in Franz Vital Lusser, vodja gradnje predora iz podbrške strani)
– zgodovinsko dediščino (dediščina Rapalske meje),
– naravno dediščino (ohranjanje rastišča kratkodlakave popkorese, reka Bača s svojimi pritoki, tolmun Plumf, rastlinstvo Črne prsti),
– kulturno dediščino (vzpostavitev novega družabnega prostora »knjige na bazenu« s postavitvijo »senika knjig«, otroških igral ter novih klopc; knjiga Podbrdo na starih razglednicah nas bo popeljala skozi zgodovinski čas kraja o spremembah arhitekture in podobe kraja ter dejavnosti v kraju),
– športno-rekreacijsko vsebina (zgodovina prvega gorskega teka na Črno prst in prvega gorskega maratona štirih občin v Sloveniji – PTRF).

 

AKTIVNOSTI

 

1. Koordinacija in vodenje projekta

 

2. Nakup opreme

 

3. Sprehajalna pot skozi Podbrdo

 

  • Ureditev dela sprehajalne poti

4. Produkti (video produkcije, premične razstave, info table, tiskovine …)

 

  • Izvedba delavnic (zbiranje gradiv za vsebine premičnih razstav, brošure, letake, zgibanke in knjigo Podbrdo na starih razglednic)

  • Prevajanje vsebine projekta

   5. Promocija operacije

  • Izvedba zaključne prireditve

  • Dvigniti kakovost bivanja in prepoznavnost kraja Podbrdo z vidika potenciala dediščine (Bohinjski predor – najdaljši železniški predor v Sloveniji, obmejni kraj med obema vojnama, TVI Bača Podbrdo, zibelka gorskega teka in gorskega maratona)

  • Uvesti inovativne produkte in pridobiti novo turistično infrastrukturo, promocijski material ter video produkcije

  • Povezati vsebine nevladnih organizacij v turistični produkt

  • Ohraniti lokalno identiteto, ozaveščati in seznanjati prebivalce ter zagotoviti prenos znanja med generacijami

  • Ohraniti in promovirati naravno in kulturno – tehnično dediščino

  • Vsebina projekta bo dodala dodatno vsebino turistično informacijskemu centru Podbrdo in tako prispevala k ohranitvi njegovega delovanja. Vsebina operacije bo utrdila osnovno informacijsko podporo TIC-a Podbrdo ter omogočila zanimanje za nove storitve

  • Povečati možnosti in izboljšati pogoje za vključevanje ranljivih skupin

  • Povečati prometno varnost, predvsem za otroke in starejše (povezovalna / sprehajalna pot med severnim in južnim območjem Podbrda)

   REZULTATI

  • Pridobitev nove turistične infrastrukture, novih produktov in sprehajalne poti skozi Podbrdo

  • Povečano zanimanje za dediščino kraja

  • Medgeneracijsko povezovanje prebivalcev

  • Povezovanje nevladnih organizacij v skupno operacijo

   KORISTI ZA OBMOČJE
   Vzpostavljeno partnerstvo bo pripomoglo k ohranitvi lokalne dediščine in pripomoglo, da bo lokalno prebivalstvo v zadostni meri cenilo svojo tradicijo, saj je bistvenega pomena za utrditev kulturne identitete in lahko pomembno prispeva k razvoju kraja. Odkriti potenciali, ki jih ima kraj Podbrdo, bodo trajnostno umeščeni v prostor. Lokalnemu prebivalstvu bodo omogočili kakovostnejše življenje, obiskovalcem pa ponujeni kot razpršeni turistični produkt.

   POVEZAVE

 

 

Skip to content