O LAS

Lokalna akcijska skupina (LAS) na območju občin Bovec, Kanal ob Soči, Kobarid in Tolmin je delovala že v dveh preteklih programskih obdobji, in sicer kot:

  • LAS za razvoj v programskem obdobju 2007–2013

LAS za razvoj je sodila med večje lokalne akcijske skupine v Sloveniji in upravljala s sredstvi LEADER za ozemlje, ki se razteza v sedmih občinah Severne Primorske (Goriške statistične regije) na okoli 1.600 km2, kjer živi nekaj več kot 44.000 prebivalcev; na območju občin Bovec, Cerkno, Kanal ob Soči, Kobarid, Banjško in Trnovska planota (del Mestne občine Nova Gorica), Idrija ter Tolmin. Ustanovljena je bila leta 2008, za vodilnega partnerja je bil izbran Posoški razvojni center.

  • LAS Dolina Soče v programskem obdobju 2014–2020

V programskem obdobju 2014–2020 se je začrtalo novo območje delovanja, območje štirih občin (Bovec, Kanal ob Soči, Kobarid in Tolmin). Z novim območjem delovanja se je spremenilo poimenovanje lokalne akcijske skupine – LAS Dolina Soče.

Programsko obdobje 2014–2020 je omogočal uporaba pristopa CLLD (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) pri treh skladih, in sicer Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja (EKSRP), Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (ESPR) in Evropskem skladu za regionalni razvoj (ESRR).

Ustanovljena je bila leta 2015, za vodilnega partnerja je bil izbran Posoški razvojni center.

LAS Dolina Soče nadaljuje svojo pot v novo programsko obdobje 2021–2027.

Novosti v programskem obdobju 2021–2027 se v prvi meri navezuje na nadaljevanje z instrumentom LEADER/CLLD iz dveh skladov, in sicer iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Člani LAS Dolina Soče so izrazili interes za izvajanje nalog in obveznosti programskega obdobja 2021–2027 in tako 15. februarja 2023 podpisali čistopis Pogodbe o ustanovitvi lokalnega partnerstva LAS Dolina Soče.

LAS se trudi razvijati podeželje in zavestno ter organizirano delovati v splošno dobro. Prisotnost na terenu in stalen stik z ljudmi je zelo pomemben, saj vpliva na motivacijo prebivalcev pri sodelovanju ter vključevanju v projektne dejavnosti. K uspešni pripravi strategije lokalnega razvoja pripomorejo animacijske dejavnosti, razna usposabljanja, nudenje pomoči in usmeritev nosilcev idej pri oblikovanju projektnih predlogov.

Vodilni partner LAS Dolina Soče, Posoški razvojni center je v sodelovanju z deležniki in lokalnim prebivalstvom na območju pripravil strategijo lokalnega razvoja, ki bo osnova za začetek izvajanja projektnih predlogov.

Skip to content