Javni poziv za članstvo 2021-2027

POVABILO K ČLANSTVU V LOKALNO AKCIJSKO SKUPINO LAS DOLINA SOČE V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2021–2027

Posoški razvojni center na podlagi Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 (Uradni list RS, št. 161/22, z dne 23. 12. 2022) , objavlja:

Javni poziv za vstop v lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče
v programskem obdobju 2021-2027
.

S tem poziva oziroma vabi zainteresirano javnost z območja občin Bovec, Kanal ob Soči, Kobarid in Tolmin, da se včlani v javno-zasebno partnerstvo, ki bo tudi v novem programskem obdobju 2021–2027 delovalo pod imenom LAS Dolina Soče.

Kot smo že vajeni, bo vzpostavljeno partnerstvo delovalo po načelu »od spodaj navzgor«, ki je značilno za skupni pristop LEADER/CLLD. V tem primeru gre za povezovanje ukrepov in sredstev iz več EU strukturnih skladov, s čimer se posledično množijo učinki izvajanja, z dodeljenimi nepovratnimi sredstvi pa upravljajo lokalne akcijske skupine (LAS) – v našem primeru LAS Dolina Soče.

Novost v programskem obdobju 2021–2027 se navezuje predvsem na novo število vključenih skladov omenjenega skupnega pristopa. Tako sta za to obdobje predvidena dva sklada, in sicer:

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (ESPR) in
Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR).

Zaradi novih pogojev pristopa se bo LAS Dolina Soče organizirala kot novo pogodbeno partnerstvo, ki bo ustanovljeno z namenom uresničevanja ciljev in potreb lokalnega okolja.

V LAS se lahko vključijo predstavniki javnih ter zasebnih subjektov, s stalnim prebivališčem, sedežem ali izpostavo na območju občin Bovec, Kanal, Kobarid in Tolmin, in sicer: občin, javnih zavodov in drugih javnih institucij, podjetnikov, podjetij, kmetov ter drugih ekonomskih institucij, zainteresiranih posameznikov, kmečkih žena, mladih, predstavnikov nevladnih organizacij in drugih predstavnikov civilne družbe. V lokalno partnerstvo so lahko vključene tudi pravne osebe javnega prava, društva in druge pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki imajo sedež izven območja LAS, vendar delujejo na območju LAS.

Članstvo v LAS je prostovoljno in dostopno vsem pod enakimi pogoji. Javni poziv je odprt skozi celotno programsko obdobje 2021–2027, prvi rok za vstop v članstvo LAS Dolina Soče (za nove člane) pa je sreda, 1. februar 2023!  

Pravice članov:

 • sodelovanje pri pripravi, spreminjanju in izvajanju strategije lokalnega razvoja LEADER/CLLD za programsko obdobje 2021–2027,
 • sodelovanje pri volitvah v organe LAS,
 • glasovanje na Skupščini,
 • predlaganje zadev v obravnavo organom LAS,
 • podajanje pobud ali vprašanj v zvezi z delom in poslovanjem LAS in pridobivanje odgovorov,
 • uresničevanje svojih interesov, povezanih s cilji LAS in
 • seznanjanje z informacijami o delu in poslovanjem LAS.

Obveznosti članov:

 • spoštovanje pogodbe, drugih splošnih aktov in sklepov organov LAS,
 • sodelovanje na sejah organov LAS,
 • zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje LAS in za uresničevanje strategije lokalnega razvoja – skladno s svojimi zmožnostmi,
 • redno poravnanje članarine v višini, ki jo določi Skupščina,
 • obvešanje LAS o spremembi svojih kontaktnih podatkov,
 • posredovanje LAS informacije, ki so potrebne za izvajanje skupno dogovorjenih nalog,
 • varovanje ugleda LAS (vzdržati se dejanj, ki bi lahko kakorkoli škodovala interesom LAS ali njenim članom).

Izpolnjeno in podpisano PRISTOPNO IZJAVO ZA VČLANITEV V LAS Dolina Soče (v priponki spodaj) lahko posredujete na naslov:
Posoški razvojni center
Trg tigrovcev 1
5220 Tolmin

Dodatne informacije:
Posoški razvojni center (Greta Lizabeta Črnilogar), telefon: 05/ 38-41-507, e-pošta: las@prc.si.

Skip to content