Organi LAS

SKUPŠČINA LAS
Je najvišji organ upravljanja LAS in jo sestavljajo vsi člani LAS. | Seznam članov LAS |
Članstvo v LAS je odprto za vse, ki živijo na območju LAS in imajo interes za vključitev v LAS.

 

UPRAVNI ODBOR
Upravni odbor je organ odločanja in upravljanja ter najvišji izvršilni organ LAS. | Člani Upravnega odbora LAS |
Sestavljajo ga:
3 predstavniki javnega sektorja
3 predstavniki gospodarskega sektorja
3 predstavniki zasebnega sektorja

Sestava v obdobju od 21. 1. 2015–26. 5. 2023:
7 predstavnikov javnega sektorja,
5 predstavnikov gospodarskega sektorja,
5 predstavnikov zasebnega sektorja.

 

PREDSEDNIK
Predsednik je zastopnik LAS in po svoji funkciji predsednik Upravnega odbora. Za predsednika LAS Dolina Soče je bil za mandatno obdobje od 27. 5. 2023 do 26. 5. 2027 izvoljen in potrjen Alen Červ, župan Občine Tolmin.

 

PODPREDSEDNIK
Podpredsednik opravlja naloge predsednika in ima vse njegove pristojnosti v primeru, če je predsednik odsoten, nedosegljiv, nezmožen za delo, če predsedniku predčasno preneha mandat ali če ga predsednik pooblasti za opravljanje svojih pristojnosti ali nalog. Za podpredsednika LAS Dolina Soče je bil izvoljen in potrjen Aljoša Križnič, predsednik Turistične zveze Gornjega Posočja.

 

NADZORNI ODBOR
Nadzorni odbor je zadolžen za nadzor nad zakonitostjo, pravilnostjo in transparentnostjo poslovanja organov LAS. Ima tri člane, po enega iz vsakega sektorja in nadomestnega člana. Nadzorni odbor je nadzorni organ LAS in je sestavljen iz treh članov in sicer: predstavnika javnega sektorja, predstavnika gospodarskega sektorja in predstavnika zasebnega sektorja. | Člani Nadzornega odbora LAS |

 

OCENJEVALNA KOMISIJA
Ocenjevalna komisija pregleduje popolnost in ustreznost prijav na javne pozive LAS, jih ocenjuje ter preverja zmogljivosti predlagateljev projekta za njihovo izvedbo in o tem za Upravni odbor LAS pripravi poročilo.

 

VODILNI PARTNER
Skupščina mora izmed članov LAS izbrati enega partnerja, ki prevzame vodilno vlogo. Ta zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah, upravlja s transakcijskim računom LAS in ostale naloge, ki izhajajo iz pogodbe med LAS in vodilnim partnerjem. LAS lahko vodilnega partnerja izbere tudi v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje. Za vodilnega partnerja LAS Dolina Soče je bil na 1. seji skupščine LAS 21. januarja 2015 izbran Posoški razvojni center.

Skip to content