Javni poziv za nabor kandidatov Ocenjevalne komisije LAS Dolina Soče

Z javnim pozivom, vabimo k sodelovanju zainteresirane strokovnjake s področja razvoja podeželja, regionalnega razvoja, strateškega in projektnega načrtovanja in podobno.

Namen poziva je vzpostaviti nabor zunanjih neodvisnih strokovnjakov z dobrim poznavanjem področja razvoja podeželja, tako z vidika prakse kot z vidika zakonodaje v evropskem in slovenskem okolju, ter s poznavanjem projektnega vodenja in izvajanja evropskih/mednarodnih projektov.

Izmed prijavljenih primernih kandidatov, bo Upravni odbor LAS Dolina Soče potrdil 5 članov in 2 nadomestna člana, za 4-letno mandatno obdobje.

Datum zaključka:
Kandidati morajo oddati vlogo najkasneje do 21. 12. 2016 (šteje datum oddaje na pošti).

Dodatne informacije:
Posoški razvojni center (LAS Dolina Soče),
Trg Tigrovcev 1, 5220 Tolmin
– po telefonu: na številki 05 38 41 507 ali 031 345 868 (Greta Černilogar)
– po elektronski pošti: las@prc.si

Razpisna dokumentacija:
Javni poziv za nabor kandidatov Ocenjevalne komisije LAS Dolina Soče |priponka|
Prijavni obrazec št. 1 z Izjavo |priponka|
Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS Dolina Soče |priponka|

 

Javni poziv za članstvo v LAS Dolina Soče

Programsko obdobje 2014–2020 se zaključuje. LAS Dolina Soče ima objavljen nov javni poziv za članstvo. | povabilo |


JAVNI POZIV ZA VSTOP OZIROMA ČLANSTVO V LOKALNI AKCIJSKI SKUPINI LAS DOLINA SOČE V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014–2020

LAS Dolina Soče vabi vse zainteresirane k včlanitvi v lokalno partnerstvo, ustanovljeno za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014–2020. Lokalna akcijska skupina na območju občin Bovec, Kanal, Kobarid in Tolmin (v nadaljevanju LAS) se je organizirala kot pogodbeno partnerstvo, ustanovljeno z namenom uresničevanja ciljev in potreb lokalnega okolja. Lokalni razvoj se bo izvajal po pristopu »od spodaj navzgor«, kar lokalnemu prebivalstvu omogoča, da samo določi prioritete in razvojne usmeritve.
V LAS se lahko vključijo predstavniki javnih ter zasebnih subjektov, s stalnim prebivališčem, sedežem ali izpostavo na območju občin Bovec, Kanal, Kobarid in Tolmin in sicer: občin, javnih zavodov in drugih javnih institucij, podjetnikov, podjetij, kmetov ter drugih ekonomskih institucij, zainteresiranih posameznikov, kmečkih žena, mladih, predstavnikov nevladnih organizacij in drugih predstavnikov civilne družbe. V lokalno partnerstvo so lahko vključene tudi pravne osebe javnega prava, društva in druge pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki imajo sedež izven območja LAS, vendar delujejo na območju LAS.

Članstvo v LAS je odprto, prostovoljno in dostopno vsem pod enakimi pogoji. Pravice članov so:
– da sodelujejo pri pripravi strategije lokalnega razvoja za programsko obdobje 2014–2020,
– da volijo in so izvoljeni v organe LAS,
– da so seznanjeni z letnimi programi dela in poslovanjem LAS,
– da se udeležujejo dejavnosti, ki jih organizira LAS,
– da uresničujejo osebne in javne interese povezane s cilji LAS.
Za vpogled v Pogodbo o ustanovitvi in delovanju Lokalne akcijske skupine na območju občin Bovec, Kanal, Kobarid in Tolmin nas lahko pokličete ali se osebno zglasite v prostorih Posoškega razvojnega centra.

Izpolnjeno in podpisano PRISTOPNO IZJAVO ZA VČLANITEV V LAS lahko posredujete skenirano na e-naslov: las@prc.si ali na naslov Posoški razvojni center, Trg tigorvcev 1, 5220 Tolmin.

Za dodatne informacije v zvezi s članstvom v LAS vam je na voljo Greta Černilogar, vodja sektorja za podeželje na telefonski številki 05 38/ 41 507.

Pristopna izjava | Pristopna izjava_LAS Dolina Soča |

Skip to content