Delavnica za prijavitelje in projektne partnerje, ki so začeli izvajati projekte za razvoj ribištva

V sredo, 16. januarja 2019, bo ob 15. uri v sejni sobi Posoškega razvojnega centra, Trg tigrovcev 1, Tolmin (1. nadstropje) potekala 

“Delavnica za pravilno izvajanje projektov CLLD sofinanciranih iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo”

Ta je namenjena vsem prijaviteljem in projektnim partnerjem, ki so začeli z izvajanjem projektov, s katerimi se bo na območju LAS Dolina Soče podprl razvoj ribištva.

Program:

  • Predstavitev navodil za pravilno obveščanje javnosti in označevanje projektov.
  • Predstavitev navodil za določanje in preverjanje tipov stroškov, ki jih boste uveljavljali v okviru projekta.
  • Predstavitev potrebnih obrazcev za izdelavo zahtevkov in poročil.
  • Razno.

Čeprav delavnica za prijavitelje ni obvezna, vam svetujemo, da se je udeležite in se tako izognete morebitnim kasnejšim nepotrebnim zapletom v času izvajanja projektov.

Vljudno vabljeni


V igri je šest novih projektov

Na »3. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče za programsko obdobje 2014–2020« so se s projektnimi partnerji odzvale vse štiri občine, ki delujejo na območju omenjene lokalne akcijske skupine (LAS).

Konec septembra se je namreč iztekel rok za oddajo vlog, s katerimi se zasledujejo cilji Evropskega sklada za regionalni razvoj in omenjene strategije. Skupno je bilo oddanih šest projektov, ki se nameravajo izvajati na ciljno zastavljenih območjih to je v Bovcu, Breginju, Desklah, Mostu na Soči, Podbrdu in Tolminu.

Predlagane projekte je danes pregledala in ocenila komisija, ki je ugotovila, da je vseh šest doseglo zadostno število točk za nadaljnjo obravnavo.

V drugi polovici novembra bodo člani Upravnega odbora LAS Dolina Soče izbrali projekte za sofinanciranje, njihov izbor pa bodo nato dokončno potrdili še na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

T. Š. F.

Foto: M. P.

3. Javni poziv za izbor operacij

Lokalna akcijska skupina LAS Dolina Soče obvešča, da je od 15. junija 2018 dalje objavljen 3. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče za programsko obdobje 2014–2020.

 

Predmet javnega poziva

Predmet javnega poziva oziroma finančne podpore so operacije, ki lahko s svojo realizacijo prispevajo k uresničitvi zastavljenih ciljev v Strategiji lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče za programsko obdobje 2014–2020 (SLR) in zasledujejo cilje Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

 

Namen javnega poziva

Namen javnega poziva je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju zgoraj omenjene strategije in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa 19.2 »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«.

Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT) v okviru ESRR.

 

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje je 550.502,35 €.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov operacije znaša 80 %.

 

Rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje 

Javni poziv je objavljen 15. junija 2018.

Rok za oddajo vlog je do vključno 28. 9. 2018.

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je treba poslati:

  •  priporočeno po pošti na naslov Posoški razvojni center, LAS Dolina Soče, Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin do 28. septembra 2018 ali
  • oddati osebno, med delovnikom med 9. in 14. uro v tajništvu vodilnega partnerja na zgornjem naslovu.

Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge mora biti razvidno:

  •  naslov prijavitelja,
  • datum oddaje vloge, ki ga označi pošta (če se pošilja po pošti) ali tajništvo vodilnega partnerja (če se dostavi osebno),
  • oznaka, ki se glasi: »Ne odpiraj – vloga na javni poziv LAS (ESRR)«. Na ovojnici je lahko namesto tega oprema kuverte, ki je del razpisne dokumentacije.

Vloge oddane po tem datumu ne bodo obravnavane.

 

Obdobje upravičenosti stroškov

Upravičeni stroški za izvedbo operacij sofinanciranih iz ESRR so stroški, ki so nastali po oddaji vloge v odobritev na MGRT. Izjema so stroški zunanjih izvajalcev – splošni stroški, kjer je datum začetka upravičenosti 1. 1. 2014.

 

Informacije o javnem pozivu

Posoški razvojni center, LAS Dolina Soče, Trg Tigrovcev 1, 5220 Tolmin

·     po telefonu vsak delovnik med 8. in 14. uro: 05/38-41-507, 05/38-41-517

·     po elektronski pošti: las@prc.si

·     osebno po predhodnem dogovoru

 

Vprašanja sprejemamo do 24. septembra 2018.

 

Informativna delavnica

Pri zgoraj navedenih kontaktih zbiramo tudi prijave zainteresiranih za informativno delavnico. Točen datum in ura delavnice bosta usklajena naknadno s prijavljenimi kandidati.

 

Razpisna dokumentacija

 

2. Javni poziv za izbor operacij (2018)

Na 2. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolina Soče v letu 2018, ki je bil objavljen januarja in zaključen aprila, je skupaj prispelo 12 vlog.

Prispele vloge je z vidika splošnih pogojev za upravičenost najprej pregledala petčlanska ocenjevalna komisija. Prijavitelji so bili pozvani k dopolnitvi vlog; en prijavitelj vloge ni dopolnil, zato je bila zavržena.

Člani Upravnega odbora LAS so tako skupno potrdili 11 vlog in jim s tem dali zeleno luč za nadaljnjo obravnavo pri sofinanciranju iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR).

Tako je v zaključni fazi LAS Dolina Soče na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) oddal 11 operacij. Ko bosta organa prijaviteljem izdala odločbo, bodo prijavitelji lahko začeli uresničevati zastavljene cilje. Do takrat pa bo treba še malo počakati.

 

Preglednica: Predlog za sofinanciranje operacij, ki je bil poslan na ARSKTRP.

Ime projekta Prijavitelj Skupna vrednost (EUR) Višina podpore (EUR)
Operacije, predlagane za sofinanciranje iz EKSRP
1 Vrtičkanje in hortikulturna terapija Varstveno delovni center Tolmin 32.060,93 23.169,84
2 Tematske poti na območju LAS Dolina Soče Javni zavod za turizem Dolina Soče 130.335,03 92.800,30
3 Ovčja volna za današnji čas Posoški razvojni center 10.495,81 8.584,92
4 Inovativni pristopi k trženju kmetijskih pridelkov in izdelkov na lokalnem trgu Posoški razvojni center 48.424,44 38.076,21
5 Usmerjanje obiska v Triglavskem narodnem parku – Pot Julijske Alpe Javni zavod za turizem Dolina Soče 146.745,46 109.993,10
6 Interpretacija naravne in kulturne dediščine kot popestritev turistične ponudbe v Dolini Soče Javni zavod Triglavski narodni park 76.571,69 54.084,63
7 Avtohtone pasme v Julijskih Alpah Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – KGZS Nova Gorica 20.269,80 17.229,34
Operacije, predlagane za sofinanciranje iz ESPR
8 Soča skozi objektiv Beautiful escape media d.o.o. filmska produkcija 158.473,72 74.737,85
9 Ribiška hiša Občina Bovec 302.345,79 200.000,00
10 Oživitev ribogojnice v Kobaridu Občina Kobarid 308.556,10 199.998,95
11 Promocija muharjenja in ribiškega turizma v Posočju BDI – organizacija dogodkov, Gašper Jesenšek s.p. 32.459,82 32.431,00

Tako je v zaključni fazi LAS Dolina Soče na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) oddal enajst operacij. Ko bo organa prijaviteljem izdala odločbo bodo prijavitelji lahko začeli uresničevati zastavljene cilje. Do takrat pa bo treba še malo počakati.

     

Na 2. javni poziv prispelo 12 vlog

Po tem, ko se je 16. aprila iztekel rok za oddajo vlog na 2. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče za programsko obdobje 2014–2020 v letu 2018, je danes pet-članska neodvisna komisija najprej preverila administrativno ustreznost prispelih vlog.

Kot se je izkazalo, štiri vloge kandidirajo za pridobitev nepovratnega denarja, ki je na voljo v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR), osem pa se jih poteguje za nepovratna sredstva, ki jih je razpisal Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP).

Od skupno 12 prispelih vlog sta bili dve popolni, ostale pa so člani komisije pozvali k dopolnitvam, ki so bile, kot so sporočili, malenkostne. V sredo, 9. maja, se tako izteče rok za oddajo dopolnitev, nakar bo sledilo ocenjevanje vsebine oziroma točkovanje po zastavljenih merilih. Predloge komisije bodo nato obravnavali še člani Upravnega odbora LAS Dolina Soče, ki bodo na svoji redni seji predvidoma v drugi polovici maja slednje tudi potrdil.

 

Skip to content