admin

TEMATSKE POTI – Tematske poti na območju LAS Dolina Soče

Objavljeno: 12. 02. 2019
Ime operacije:Tematske poti na območju LAS Dolina Soče
Akronim:TEMATSKE POTI
Prijavitelj:Javni zavod za turizem Dolina Soče
Projektni partnerji:Občina Kanal ob Soči, Občina Kobarid, Občina Tolmin, Krajevna skupnost Livek, Planinsko društvo “Valentin Stanič” Kanal, Športno kulturno turistično društvo Lom
Začetek in zaključek operacije:1. 2. 2019–31. 8. 2020
Vrednost operacije:130.335,03 €
Upravičeni stroški operacije:109.173,82 €
Zaprošen % sofinanciranja:85 %
Odobrena vrednost sredstev:92.797,75 €
Operacija je bila s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjena z Odločbo o pravici do sredstev št. 33152-15/2018/5 dne 31. 1. 2019.

VSEBINA

Občine Bovec, Kobarid in Tolmin so delno ali v celoti vključene v naslednja zavarovana območja: Triglavski narodni park, UNESCO biosferno območje – program Človek in biosfera ter z občino Kanal ob Soči tudi v Naturo 2000. Zavarovana območja predstavljajo podlage in priložnosti za »zeleni« oziroma sonaravni turizem saj s svojimi omejitvami ščitijo in ohranjajo naravo ter preprečujejo nezaželene posege.

Sonaravni turizem temelji prav na ohranjenem naravnem in družbenem okolju. Odkrivanje naravne in kulturne dediščine ter sprostitev v neokrnjeni naravi je še vedno eden izmed glavnih motivov za obisk. Okolje je torej ključni kapital za turizem v dolini Soče, ki ga je treba trajnostno upravljati in hkrati razvijati turistično ponudbo, ki bo imela čim manjši vpliv na okolje.

V občinah na območju LAS Dolina Soče je pohodništvo eden izmed najpomembnejših turističnih produktov. Poleg aktivnega preživljanja prostega časa je pohodništvo neposredno povezano s spoznavanjem narave in z urejanjem tematskih poti tudi s kulturno dediščino. Prednosti doline Soče so vsekakor v izjemni naravni danosti (Soča, TNP) kot tudi v bogati zgodovinski ter kulturni dediščini (prva svetovna vojna, sirarstvo, planine …), kar je lahko z urejenimi tematskimi potmi idealen zelen turistični produkt z dodano vrednostjo.

Vizija destinacije dolina Soče je postati vodilna »outdoor« destinacija v Alpah in skupaj s Kanalom ob Soči (p)ostati privlačna za aktivne obiskovalce. Poleg tega se vizija nanaša tudi na razvoj inovativne ponudbe na področju interpretacije zgodovinske in kulturne dediščine v muzejih in na terenu v povezavi s pohodništvom ter spoštljivo in odgovorno upravljanje naravne, kulturne in zgodovinske dediščine. Trenutno že vzpostavljene tematske poti so nastale v izvedbi posameznih deležnikov na podlagi naravnih in kulturnih posebnosti, ki jih je treba povezati v skupno mrežo in zastaviti skupne podlage za urejanje ter promocijo. Z operacijo želimo enotno nadgraditi po eno pot v vsaki občini ter vstopno točko tematske poti v občini Kobarid in pripraviti podlage za skupen dokument, ki bo urejal vzpostavitev, urejanje in vzdrževanje tematskih poti na območju LAS Doline Soče ter tako zagotoviti skupen pristop k mreženju in promociji.

Območje ima vse razvojne možnosti, da izkoristi aktualen in dolgoročno vzdržen trend »zelenega« povpraševanja. Tako z vidika odgovornosti do prostora, v katerem živimo, kot tudi v kontekstu realnega tržnega gibanja je priložnost destinacije v takšnem turizmu, ki bo valoriziral lokalno dediščino in naravne danosti na trajnosten način in s tem ustvarjal dodano vrednos. Ta bo poleg razvoja turizma pomembno vplivala tudi k ustvarjanju boljših možnosti za poslovno okolje v panogi in posledično posredno vplivala na ohranjanje in nastajanje novih delovnih mest. Ključna aktivnost za razvoj »zelene« destinacije in »zelene« turistične ponudbe je med drugim tudi oblikovanje turističnih produktov, ki ne zahtevajo uporabo osebnega avtomobila – kolesarstvo in pohodništvo. S tem se bo na območje doline Soče privabilo okoljsko ozaveščene obiskovalce. Prav ti tudi največ uporabljajo javni promet za vstop v dolino in izstop iz nje. S povečanjem števila okoljsko ozaveščenih obiskovalcev bi se tudi javni promet po dolini Soče okrepil, kar trenutno predstavlja pomanjkljivost v ponudbi.

AKTIVNOSTI

1. Vodenje in koordinacija operacije

2. Priprava priročnika o označevanja tematskih poti na območju LAS Dolina Soče

Priprava priročnika za vzpostavitev urejanje in vzdrževanje tematskih in pohodniških poti.

Priprava smernic za urejanje in vzdrževanje poti.

Izvedba delavnice.

3. Tematske poti Livek

Zgibanka Tematska pot Livek – Na oblah livškega jezera (izdelava zemljevida, oblikovanje zgibanke, lektura in prevod zgibanke, tisk zgibanke)

Izvedba vzdrževalnih del na tematski poti obsegajo še postavitev informacijskih tabel in usmerjevalne table ter klop.

Prispevek v naravi: Ogled točk/poti, Zbiranje gradiva in priprava tekstov za zgibanko in table; organizacija pri otvoritvi poti.

4. Vstopna točka za tematsko pot Kobariška zgodovinska pot

Izdelava površine za postavitev dehidracijske WC enote.

Nakup in dobava dehidracijske WC enote ter montaža dehidracijske WC enote.

Izdelava kompleta urbane opreme.

5. Tematska pot Lom je moj dom

Nadgradnja Tematske poti Lom je moj dom z informacijskimi tablami (lektoriranje in prevod, oblikovanje in tisk tabel, izdelava zemljevida, nakup količkov ter nosilcev za postavitev tabel)

Nakup turističnega daljnogleda

Zgibanka Tematska pot Lom je moj dom (lektoriranje in prevod, oblikovanje in tisk zgibanke ter izdelava zemljevida; 20.000 kos)

Prispevek v naravi (ogled točk, načrt izvedbe ureditve točk in postavitve tabel, zbiranje gradiva, priprava besedil, urejanje dostopov do tabel, urejanje lokacij tabel in okolice, postavitev tabel)

6. Pot treh svetišč

Pot treh svetišč (izdelava in postavitev usmerjevalnih tabel ter nakup količkov)

Prispevek v naravi (čiščenje poti)

7. Pot do slapa Virje

Pot do slapa Virje (zunanja ureditev pohodniške poti do območja slapa Virje)

Zgibanka Virje (lektoriranje in prevod, oblikovanje in tisk zgibanke ter izdelava zemljevida; 20.000 kos)

CILJI

S skupnim pristopom urediti in nadgraditi turistično infrastrukturo štirih obstoječih tematskih poti: pot do slapa Virje, tematska pot Livek, tematska pot Lom je moj dom in Pot treh svetišč ter tako obogatiti turistično ponudbo in ohraniti naravno in kulturno dediščino (skupen strateški pristop in razvijati potencial naravne in snovne kulturne dediščine) in urediti vstopno točko tematske poti Kobariška zgodovinska pot.

Pripraviti priročnik za vzpostavitev, urejanje in vzdrževanje tematskih in pohodniških poti na območju LAS Dolina Soče (aktivno sodelovanje z deležniki, izboljšati pogoje za ranljive skupine).

Pripraviti zloženke za posamezno pot in vsebine za skupno promocijo na trgu ter tako graditi na prepoznavnosti znamke Dolina Soče (spodbujati zdrav in aktiven življenjski slog v neokrnjeni naravi).

Povečati obisk gostov na območju izven visoke sezone.

PRIČAKOVANI REZULTATI

Vzpostavljena bo enotna mreža in način označevanja pohodniških (in tematskih poti) na območju LAS Dolina Soče, nov inovativen turistični produkt. V mrežo bodo vključene že s turistično infrastrukturo opremljene poti kot tudi poti, ki jih z operacijo urejamo in s tem bo obogatena turistična ponudba.

Nadgradnja turistične infrastrukture štirih tematskih poti na območju LAS Dolina Soče: • pot do slapa Virje, • tematska pot Livek, • tematska pot Lom je moj dom in • Pot treh svetišč ter • vstopne točke tematske poti Kobariška zgodovinska pot.

Priročnik za vzpostavitev, urejanje in vzdrževanje tematskih ter pohodniških poti na območju LAS Dolina Soče, ki bo inovativno in sistemsko urejal ravnanje s potmi ter s tem prispeval k ohranjanju in izboljšanju naravne ter kulturne dediščine na območju.

Skupna promocija vseh poti v mreži bo vplivala na povečan obisk pohodnikov na območju LAS Dolina Soče in na prepoznavnost destinacije – število registriranih poizvedovanj v TIC-ih na območju. Povečan obisk posameznikov in družin, ki iščejo aktiven oddih.

Skip to content