INTERKULT – Interpretacija naravne in kulturne dediščine kot popestritev turistične ponudbe v Dolini Soče

admin
Objavljeno: 07. 01. 2019
Ime operacije:Interpretacija naravne in kulturne dediščine kot popestritev turistične ponudbe v Dolini Soče
Kratica:INTERKULT
Prijavitelj:Javni zavod Triglavski narodni park
Projektni partnerji:Občina Kobarid, Občina Tolmin, Planinsko društvo Tolmin, Sabina Kravanja
Začetek in zaključek operacije:21. 12. 2018–28. 2. 2020
Vrednost operacije:68.058,64 €
Upravičeni stroški operacije:56.651,07 €
Zaprošen % sofinanciranja:85 %
Odobrena vrednost sredstev:48.153,41 €
Operacija je bila s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjena z Odločbo o pravici do sredstev št. 33152-21/2018/10 dne 20. 12. 2018.

VSEBINA

Območje LAS Dolina Soče je znano po številnih naravnih in kulturnih lepotah; še posebej tistih na zavarovanem območju Triglavskega narodnega parka. Večina od njih predstavlja tudi pomembno popestritev turistične ponudbe. Obiskovanje teh naravnih vrednost se je včasih odvijalo samoiniciativno in stihijsko, v zadnjih časih pa se tako naravno kot kulturno dediščino sistemsko vključuje v turistično ponudbo. Zaradi pomanjkanja ali dotrajane turistične infrastrukture, ki je pogoj za kakovostno interpretacijo vsebin obiskovalcem, je na območju v zvezi s tem še veliko neizkoriščenih potencialov. Zato se bo s pomočjo tega projekta ob naravnih danostih uredilo manjkajočo infrastrukturo oziroma obnovilo obstoječo, pa tudi pogoje za interpretacijo kulturne dediščine ter samo obnovo kulturne dediščine, in sicer kot spomenika lokalnega pomena.

Vse to z namenom usmerjanja turističnega obiska iz območij, kjer je narava najbolj občutljiva na območja, ki so namenjena turističnemu obisku in morajo biti zato tudi primerno urejena.

AKTIVNOSTI

1) Vodenje in koordinacija operacije

2) Informiranje in obveščanje o projektu

3) Interpretacija naravne in kulturne dediščine na Soški poti

Postavitev informacijskih tabel ob Soški poti v Dolini Trenete

Obnova žage venecianke

4) Naravoslovna učna pot Razor

Postavitev informacijske tabele in izdaja zloženke

Nabava opreme za učilnico

Izvedba delavnice – planinski tabor

5) Ureditev vaškega razstavnega prostora v Čadrgu

Investicijsko-vzdrževalna dela v vaškem objektu Čadrg

Nabava opreme razstavnega prostora v vaškem objektu

6) Popestritev turistične ponudbe Drežnica

Izvedba ureditve vaškega jedra v Drežnici (faza 1)

Urbana oprema – klopi (Koseč)

Spletna stran www.dreznica.si (nadgradnja, gostovanje)

CILJI

Obnoviti informacijsko in turistično infrastrukturo ob naravnih vrednotah (Soška pot);

Obnoviti žaga venecianko (spomenik lokalnega pomena);

Izvesti sanacijo zunanjosti in energetska sanacija skupnega objekta v Čadrgu ter ureditev razstavnega prostora za namene interpretacije kulturne dediščine;

Arhitekturno oblikovati in delno izvesti ureditev vaškega jedra v Drežnici ter nadgraditi digitalno promocijo območja z naravno in kulturno dediščino;

Zasnovati učno pot na planini Razor in opremiti učilnico

REZULTATI

Urejena turistična in izobraževalna infrastruktura v povezavi z interpretacijo naravne in kulturne dediščine (table ob soški poti, urejeno vaško jedro, obnovljena žaga venecianka, urejen razstavni prostor arheologije in stare sirarske opreme v Čadrgu, pripravljene vsebine učne poti, opremljena učilnica in postavljena tabla na planini Razor).