admin

Promocija muharjenja in ribiškega turizma v Posočju (PROMUHAR)

Objavljeno: 14. 11. 2018

Ime operacije: Promocija muharjenja in ribiške-ga turizma v Posočju
Akronim: PROMUHAR
Prijavitelj: BDI-organizacija dogodkov, Gašper Jesenšek s.p.
Projektni partnerji: Dušan Jesenšek (fizična oseba)
Začetek in zaključek operacije: 1. 1. 2019–31. 12. 2020
Vrednost operacije: 32.459,82 €
Upravičeni stroški operacije: 32.431 €
Zaprošen % sofinanciranja 100 %
Odobrena vrednost sredstev 32.431 €
Operacija je bila s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjena z Odločbo o pravici do sredstev št. 33153-1/2018/15 dne 14. 11. 2018.

VSEBINA

Muharjenje kot oblika ribolova ima korenine v srednjem veku, ko je bil to šport plemkinj, v sodobni obliki pa se je muharjenje začelo razvijati v 18. in 19. stoletju v Veliki Britaniji. Na začetku 20. stoletja so prvi ribiški turisti muharjenje prinesli tudi v dolino Soče. Priznani lokalni muhar in vezalec Marjan Fratnik je bil glavni akter, da je po drugi svetovni vojni reka Soča s pritoki začela privabljati vedno večje število tujih ribičev. Do danes je postalo muharjenje eden najpomembnejših segmentov turistične ponudbe v dolini Soče. Kljub bogati tradiciji pa potencial muharjenja še ni polno izkoriščen.

Operacija bo zato doprinesla k dodatni prepoznavnosti destinacije in k ohranjanju lokalne tradicije ter pozitivne učinke za vse lokalne turistične ponudnike in s tem k gospodarski rasti. S povečanjem števila turističnih ribičev iz tujine se bodo odprle dodatne možnosti zaposlovanja v segmentu ribiškega vodenja, gostinstva in nočitvenih storitev. Operacija bo neposredno vplivala na ohranitev enega delovnega mesta. Poleg ekonomskih učinkov je prednost muharjenja v tem, da gre za butični turizem z minimalnim vplivom na okolje (»low impact tourism«).

Ciljno trženje bo usmerjeno na privabljanje okoljsko zavednih gostov ter ozaveščanje o vrednotah trajnostnega odnosa do okolja z velikim poudarkom na zaščiti avtohtonih ribjih vrst s tehniko »ujemi in spusti« brez poškodovanja ribe. Z operacijo nameravamo o teh vrednotah ozaveščati tudi lokalno skupnost, predvsem otroke in mlade, ki bodo ključni akterji za nadaljnjo trajnostno zaščito vodotokov in rabo naravnih virov. Namen promocije muharjenja in destinacije je privabiti čim več tujih gostov, tako obstoječih ribičev kot tudi začetnikov.

Namen je navdušiti tako turiste kot lokalno prebivalstvo nad tem športom, vse s ciljem spodbujanja zdravega in dejavnega življenjskega sloga in preživljanja prostega časa v naravi. Izvedba delavnic za začetnike ter delavnic v lokalnih šolah in vrtcih bo pripomogla otroke ter mlade navdušiti nad muharjenjem in tako prispevati k ohranjanju lokalne tradicije ter krepitvi lokalne identitete, povezane z reko Sočo in soško postrvjo.

AKTIVNOSTI

 1. FAZA

 • Vodenje in koordinacija operacije
 • Pomoč pri koordinaciji operacije
 • Izdelava promocijskega filma
 • Pomoč pri snemanju promocijskega filma
 • Oblikovanje promocijskih letakov
 • Tisk promocijskih letakov
 • Delavnice za začetnike
 • Delavnice za vrtce in OŠ
 • Oblikovanje vsebin za delavnice vrtcih in OŠ

2. FAZA

 • Vodenje in koordinacija operacije
 • Pomoč pri koordinaciji operacije
 • Izdelava promocijskega filma
 • Pomoč pri snemanju promocijskega filma
 • Delavnice za vrtce in OŠ
 • Delavnice za osebe s posebnimi potrebami
 • Oblikovanje vsebin za delavnice oseb s posebnimi potrebami

3. FAZA

 • Vodenje
  in koordinacija operacije
 • Pomoč pri koordinaciji operacije
 • Izdelava
  promocijskega filma
 • Pomoč pri snemanju promocijskega
  filma
 • Delavnice
  za vrtce in OŠ
 • Delavnice
  za za
  četnike

CILJI

 • Izdelava 4 promocijskih filmov muharjenja in destinacije
 • Izdelava letakov za promocijo usposabljanja in delavnic
 • Izvedba 30 delavnic za začetnike z namenom spoznavanja tradicije muharjenja in samega športa
 • Izvedba 40 delavnic muharjenja za otroke v lokalnih vrtcih in mlade v lokalnih osnovnih šolah
 • Izvedba 2 delavnic muharjenja za osebe s posebnimi potrebami z namenom vključevanja ranljivih skupin

REZULTI

 • Ohranitev 1 zaposlitve
 • Izdelava 4 promocijskih filmov
 • 1.000 ogledov promocijskih filmov na spletnem portalu Youtube in na socialnem omrežju Facebook
 • Natisnjenih 2.000 kos promocijskih letakov za delavnice za začetnike
 • Izvedenih 30 delavnic za začetnike
 • 150 udeležencev delavnic za začetnike
 • Izvedenih 40 delavnic za lokalne vrtce in osnovne šole
 • 300 otrok in mladih udeleženih na delavnicah za vrtce in šole
 • Izvedeni 2 delavnici za osebe s posebnimi potrebami
 • 20 oseb s posebnimi potrebami udeleženih na delavnicah

SPLETNE POVEZAVE

 • Spletna stran Evropske komisije, namenjene ESPR | priponka |
 • Spletna stran Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo – ESPR  | priponka |

Skip to content