admin

JA TRAIL – Pot Julijske Alpe

Objavljeno: 07. 01. 2019
Ime operacije:Usmerjanje obiska v Triglavskem narodnem parku – Pot Julijske Alpe
Akronim:JA TRAIL
Prijavitelj:Javni zavod za turizem Dolina Soče
Projektni partnerji:Javni zavod TNP,
Občina Kobarid,
Občina Tolmin,
Posoški razvojni center,
Turistično društvo Log pod Mangartom
Začetek in zaključek operacije:21. 12. 2018–27. 11. 2020
Vrednost operacije:146.745,47 €
Upravičeni stroški operacije:129.403,62 €
Zaprošen % sofinanciranja:85 %
Odobrena vrednost sredstev: 109.723,31 €
Operacija je bila s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjena z Odločbo o pravici do sredstev št. 33152-20/2018/8 dne 20. 12. 2018.

VSEBINA

Turizem na območju LAS Doline Soče temelji na ohranjeni naravi, naravni in kulturni dediščini, »outdoor« dejavnostih in aktivnem preživljanju prostega časa. Z vsakoletnim povečevanjem števila obiskovalcev se turistično gospodarstvo sooča z veliko prostorsko in časovno obremenitvijo glavnih turističnih točk ter načinom prihoda obiskovalcev (nerazvit javni promet). Celoten projekt Usmerjanje obiska v TNP –Pot Julijske Alpe odgovarja na izzive povečanega obiska in je neposredno ter posredno namenjen ohranjanju narave in naravne dediščine, ki predstavljajo potencial za razvoj novih inovativnih sonaravnih turističnih in gospodarskih storitev ter produktov, ki bodo omilili trenutne pritiske na okolje.

Biosferno območje Julijske Alpe (JA), katerega upravljavec je Javni zavod Triglavski narodni park (JZ TNP), vključuje občine treh upravnih enot: Jesenice, Radovljica in Tolmin. Osrednji cilj upravljanja biosfernega območja je vzpostaviti regijo, kjer gospodarski procesi potekajo usklajeno z naravovarstvenimi smernicami območja. Ker trajnostni turizem predstavlja generator gospodarskega razvoja biosfernega območja Julijskih Alp kot tudi same doline Soče, je skupno sodelovanje vseh deležnikov (občin, zavod za turizem, turistično gospodarstvo, naravovarstvene organizacije in druge sorodne institucije) nujno. Na območju JA že več kot 25 let deluje Skupnost Julijskih Alp, ki območje zastopa celostno, predvsem z vidika promocije. V skupnost so s primorske strani vključene občine Bovec, Kobarid in Tolmin ter JZ TNP, na gorenjskem pa občine Bohinj, Bled, Radovljica ter Kranjska Gora. Na podlagi uspešnega sodelovanja v preteklosti ter zakonskih podlag je v letu 2015 JZ TNP skupaj z deležniki pripravil Razvojni načrt UNESCO MaB območja Julijske Alpe kot turistična destinacija, ki med prioritetami izpostavlja tudi varstvene cilje zavarovanega območja TNP. Januarja 2016 je bil omenjeni razvojni načrt potrjen s strani županov občin biosfernega območja (poleg omenjenih občin so pri pripravi sodelovale tudi občine Jesenice, Žirovnica in Gorje). Skupni izziv Skupnosti JA je vzpostaviti vzorčno destinacijo trajnostnega razvoja. Razvojni načrt predstavlja temelje za trajnostni razvoj območja, predvsem trajnostni razvoj turizma. Poleg skupnih produktov, promocije in trženja vključuje tudi dejavnosti na področju dvigovanja ozaveščenosti o pomeni varovanja narave in ohranjanja kulturne dediščine, na področju trajnostne mobilnosti in lokalnega razvoja trajnostnega turizma. Postavlja temelje za skupno upravljanje destinacije in pohodništvo z inovativnim produktom Pot Julijske Alpe je prvi korak v začrtani smeri.

Namen operacije je usmerjati obisk na območju TNP (primorski del) iz visokogorja in občutljivejših con na obrobje ter s tem ohranjati naravno dediščino in razvijati trajnostni turizem. Z izvedbo pilotne ureditve etape pohodniške poti se bo postavilo temelje nadaljnjega označevanja etap poti, ki bo potekala okoli JA in s tem dolinsko povezala Primorsko in Gorenjsko.

Operacija celostno obravnava izzive spremljanja obiska in usmerjanje obiska v zavarovanem območju z vidika naravovarstvenih smernic in sodelovanja vseh deležnikov. S tega vidika bo ključno prispevala k razvoju trajnostnega turizma (nov produkt Pot Julijske Alpe, obnovljena in nadgrajena turistična infrastruktura) in k doseganju varstvenih ciljev zavarovanega območja z ozaveščanjem obiskovalcev (interpretacija narave in naravne dediščine, ozaveščanje o stanju okolja). Operacija se sooča s problematiko javnega prometa v dolini Soče in z aktivnostmi išče rešitve za učinkovitejšo vpeljavo trajnostne mobilnosti kot podpornega elementa pri sonaravnem razvoju turizma in produktov.

Z razvojem turistične infrastrukture izven lokalnih centrov operacija prispeva k prostorski razpršenosti, ki trenutno predstavlja velik problem, posebej v visoki poletni sezoni. S tem se ključno prispeva k razvoju podeželskih območij s poudarkom na pospeševanju lokalnega razvoja podeželja, predvsem turizma in k ozaveščanju o ohranjanju narave in naravni dediščini. Pohodništvo je ena izmed prevladujočih turističnih dejavnosti znotraj območja doline Soče in ga je z dobro premišljeno infrastrukturo in promocijo mogoče prostorsko (daljinske pohodniške poti) in časovno (podaljšati sezono) razpršiti in s tem zmanjšati njegov vpliv na okolje.

AKTIVNOSTI

FAZA I.

1. Vodenje in koordinacija operacije

2. Interpretacija naravne in kulturne dediščine

 • Fotografije in kratki video posnetki
 • Informacijske table na območju TNP

3. Spremljanje in usmerjanje obiska v TNP (monitoring)

4: Turistična infrastruktura v občini Kobarid

 • Ureditev vstopne točke v TNP za pohodnike na Planini Kuhinja
 • Ureditev turistične infrastrukture na območju Breginja

5: Turistična infrastruktura v občini Tolmin

 • Ureditev obcestne ograje in razgledišč v Tolminskih koritih

6: Izvedba pilotne etape pohodniške poti JA Trail

 • Oblikovanje, tisk in postavitev informacijskih in usmerjevalnih tabel na etapi pohodniške poti JA Trail Predel-Bovec
 • Oblikovanje, tisk in postavitev informacijskih in usmerjevalnih tabel na etapi pohodniške poti JA Trail pentlja Mangart
 • Ogled, obnova, nadelava obstoječe uničene poti

FAZA II.

7. Vodenje in koordinacija operacije

8. Promocija operacije

 • Oblikovanje in objava strokovnega članka v medijih
 • Pogostitev na zaključni konferenci

9. Interpretacija naravne in kulturne dediščine

 • Foto/video material za potrebe interpretacije naravne in kulturne dediščine
 • Nadgradnja tematske poti Tolminska korita

10. Spremljanje in usmerjanje obiska v TNP (monitoring)

11. Trajnostna mobilnost v dolini Soče (priprava študije)

CILJI

Vzpostaviti celovit sistem za spremljanje obiska v zavarovanem območju (monitoring).

Usmerjati obisk na območju TNP iz visokogorja in občutljivih con na obrobje parka ter s tem vplivati na razvoj trajnostnega gospodarstva (turistična ponudba in delovna mesta) na podeželskih območij.

Pregledati stanje (analiza) javnega prometa v dolini Soče, pripraviti podlage za razvojne ukrepe ter poiskati priložnosti za razvoj trajnostnega javnega prometa za potrebe domačinov in obiskovalcev.

Prostorsko in časovno razpršiti obiskovalce (pohodnike).

Infrastrukturno urediti pilotno etapo JA Trail, vstopno točko v TNP za pohodnike na Planini Kuhinja ter ograje in razgledišča v Tolminskih koritih ter s tem vzpostaviti pogoje za doživljanje narave gibalno oviranim osebam in osebam z drugimi omejitvami.

Po pilotno izvedenem spremljanju obiska v TNP tekom operacije pripraviti podlage in načrte za nadaljnjo spremljanje obiska v TNP ter prenos znanj upravljavcem drugih zavarovanih območij.

S povečanjem obiska pohodnikov širiti poslovno okolje in priložnosti ter posredno vplivati na zaposlovanje v panogi.

REZULTATI

Urejena etapa Poti Julijske Alpe (Predel–Bovec) kot pilotna podlaga za ureditev celotne trase in nov sistemski pristop

Urejena turistična in parkovna infrastruktura

Razvita metodologija in izveden monitoring na območju TNP (primorski del)

Projektna naloga prenove tematske poti Tolminska korita

Fotografije in kratki video posnetki

Študija trajnostne mobilnosti v Dolini Soče