+386 (0)5 38 41 507 las@prc.si

Lokalna akcijska skupina LAS Dolina Soče obvešča, da je od 15. junija 2018 dalje objavljen 3. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče za programsko obdobje 2014–2020.

 

Predmet javnega poziva

Predmet javnega poziva oziroma finančne podpore so operacije, ki lahko s svojo realizacijo prispevajo k uresničitvi zastavljenih ciljev v Strategiji lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče za programsko obdobje 2014–2020 (SLR) in zasledujejo cilje Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

 

Namen javnega poziva

Namen javnega poziva je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju zgoraj omenjene strategije in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa 19.2 »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«.

Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT) v okviru ESRR.

 

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje je 550.502,35 €.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov operacije znaša 80 %.

 

Rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje 

Javni poziv je objavljen 15. junija 2018.

Rok za oddajo vlog je do vključno 28. 9. 2018.

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je treba poslati:

  •  priporočeno po pošti na naslov Posoški razvojni center, LAS Dolina Soče, Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin do 28. septembra 2018 ali
  • oddati osebno, med delovnikom med 9. in 14. uro v tajništvu vodilnega partnerja na zgornjem naslovu.

Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge mora biti razvidno:

  •  naslov prijavitelja,
  • datum oddaje vloge, ki ga označi pošta (če se pošilja po pošti) ali tajništvo vodilnega partnerja (če se dostavi osebno),
  • oznaka, ki se glasi: »Ne odpiraj – vloga na javni poziv LAS (ESRR)«. Na ovojnici je lahko namesto tega oprema kuverte, ki je del razpisne dokumentacije.

Vloge oddane po tem datumu ne bodo obravnavane.

 

Obdobje upravičenosti stroškov

Upravičeni stroški za izvedbo operacij sofinanciranih iz ESRR so stroški, ki so nastali po oddaji vloge v odobritev na MGRT. Izjema so stroški zunanjih izvajalcev – splošni stroški, kjer je datum začetka upravičenosti 1. 1. 2014.

 

Informacije o javnem pozivu

Posoški razvojni center, LAS Dolina Soče, Trg Tigrovcev 1, 5220 Tolmin

·     po telefonu vsak delovnik med 8. in 14. uro: 05/38-41-507, 05/38-41-517

·     po elektronski pošti: las@prc.si

·     osebno po predhodnem dogovoru

 

Vprašanja sprejemamo do 24. septembra 2018.

 

Informativna delavnica

Pri zgoraj navedenih kontaktih zbiramo tudi prijave zainteresiranih za informativno delavnico. Točen datum in ura delavnice bosta usklajena naknadno s prijavljenimi kandidati.

 

Razpisna dokumentacija