admin

5. Javni poziv za izbor operacij (2020)

Objavljeno: 31. 01. 2020

LAS Dolina Soče z današnjim dnem objavlja “5. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče za programsko obdobje 2014–2020 v letu 2020”.

Namen javnega poziva je izbor projktov, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju zgoraj omenjene strategije in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa 19.2 »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«.

Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR).

 

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje:

Projekti se bodo financirali iz ESPR. Višina razpoložljivih nepovratnih sredstev CLLD iz sklada ESPR znaša: 429.000,00 EUR.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za projekte, sofinancirane iz ESPR, znaša:

 • za projekte, ki zagotavljajo javni dostop do svojih rezultatov, nimajo nobenega tržnega učinka oz. prihodka in izpolnjujejo enega od naslednjih pogojev: a) so v javnem interesu ali b) imajo skupnega upravičenca ali c) imajo inovativne značilnosti na lokalni ravni: 100 %,
 • za projekte, ki zagotavljajo javni dostop do svojih rezultatov in izpolnjujejo enega od naslednjih pogojev: a) so v javnem interesu ali b) imajo skupnega upravičenca ali c) imajo inovativne značilnosti na lokalni ravni: 85 %,
 • za druge projekte, ki se izvajajo za lastni interes in se po zaključku tržijo: 50 %.

Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje:

Javni poziv je objavljen 31. januarja 2020.

Predloge projektov z vlogo na javni poziv je treba:

 • poslati priporočeno po pošti na naslov: Posoški razvojni center, LAS Dolina Soče, Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin do 3. aprila 2020 ali
 • osebno dostaviti v tajništvo vodilnega partnerja (pisarna št. 1) na naslov: Posoški razvojni center, Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin do 3. aprila 2020 (do 14. ure).

Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge mora biti razvidno:

 • naslov prijavitelja,
 • datum oddaje vloge, ki ga označi pošta (če se pošilja po pošti), ali tajništvo vodilnega partnerja (če se dostavi osebno),
 • oznaka, ki se glasi: »Ne odpiraj – vloga na 5. javni poziv LAS za leto 2020«. Na ovojnici je lahko namesto tega oprema kuverte, ki je del razpisne dokumentacije.

Vloge oddane po tem datumu ne bodo obravnavane.

Obdobje upravičenosti stroškov:

Upravičeni stroški za izvedbo projektov sofinanciranih iz ESPR so stroški, nastali od vložitve vloge za odobritev projekta na Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP). Izjema so stroški zunanjih izvajalcev, kjer je datum začetka upravičenosti 1. januar 2014.

Informacije o javnem pozivu:

Posoški razvojni center, LAS Dolina Soče, Trg Tigrovcev 1, 5220 Tolmin

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

 • Javni poziv (.pdf) │priponka| NOVO (z dne 24. 4. 2020)

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR):

 • Prijavni obrazec LAS Dolina Soče (.doc)│priponka
 • Finančni načrt projekta (.xls)│priponka
 • Izjave glede izpolnjevanja splošnih pogojev uredbe CLLD│priponka
 • Navodila za pripravo in izvedbo operacij (.pdf)│priponka
 • Vzorec pogodbe o sodelovanju (.doc)│priponka
 • Priloga 1 k pogodbi o sodelovanju (.doc)│priponka
 • Vzorec sklepa o potrditvi Investicijskega dokumenta (.doc)│priponka
 • Obrazec_3_NRP_projekt_2017_2021 (.exl)│priponka
 • Izjava o uskladitvi_ NRP (.doc)│priponka
 • Oprema ovojnice (.doc)│priponka
 • Povabilo k ponudbi│priponka
 • Zapisnik izbora ponudbe│priponka
 • VLOGA KAZENSKE EVIDENCE_zahtevek_fizične│priponka
 • VLOGA KAZENSKE EVIDENCE_zahtevek_pravne│priponka
 • Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS Dolina Soče (.pdf)│priponka
 • Priročnik varovanja območja (.pdf)│priponka
 • Navodila Organa upravljanja za obveščanje javnosti in označevanje operacij v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 │priponka
 • Navodila za pripravo poslovnega načrta_primer (.doc)│priponka
 • Smernice_OU_CLLD_20_02_2019│priponka
Skip to content