admin

Oživljanje starega mestnega jedra Tolmina

Objavljeno: 05. 06. 2019
Rezultati

Trajanje projekta: 17. 1. 2019–31. 1. 2022
Vrednost projekta: 190.268,53 EUR
Sofinancirana vrednost: 136.204,97 EUR

1) Nabavljena oprema

2) Izvedene delavnice za pripravo projektnih nalog variant rešitev urejanja starega mestnega jedra

3) Izdelana projektanta naloga:  
Variante rešitve za opredelitev in organizacijo treh prireditvenih prostorov v trškem jedru Tolmin priponka |

4) Izdelana projektanta naloga: 
Variante rešitve urejanja starega mestna jedra Tolmina priponka |

5) Izvedena izobraževanja, podjetniške delavnice in svetovanja 

 • Italijanščina | priponka |
 • Nemščina | priponka|
 • Simulacija »učno podjetje« | priponka|
  • Turizem za ranljive skupine | priponka|
  • Podjetniške delavnice | priponka |
  • Celodnevne podjetniške delavnice | priponka |
 • Hekaton – dvodnevno skupinsko razvijanje podjetniških idej | priponka|
 • Podjetniško svetovanje priponka|
  • Svetovanje lokalni skupnosti in zainteresiranim podjetnikom

6) Izvedena dvodnevne prireditve »FRIKAFest«

7)  Izvedena izobraževanja, podjetniške delavnice in svetovanja  v leti yx
• Simulacija “učno podjetje” | priponka |
• Aplikativno izobraževanje | priponka |
• Podjetniške delavnice | priponka |
• Celodnevne podjetniške delavnice | priponka |
• Podjetniška svetovanja | priponka |
• Kuharsko-podjetniške delavnice za gostinske ponudnike | priponka |
• Svetovanje lokalni skupnosti in zainteresiranim podjetnikom

 

Ime projekta:Oživljanje starega mestnega jedra Tolmina
Akronim:Staro mestno jedro
Prijavitelj:Občina Tolmin
Projektni partnerji:Posoški razvojni center
Začetek in zaključek projekta:1. 3. 2019–31. 12. 2020
Vrednost projekta:191.339,89 €
Upravičeni stroški:170.408,13 €
Zaprošen % sofinanciranja:80 %
Odobrena vrednost:136.326,50 €
Projekt je bil s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo potrjen z Obvestilom št. 331-11/2015/106 z dne 29. 5. 2019.
Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

VSEBINA
Projekt se z dejavnostmi, s katerimi zasleduje izzive in razvojno vizijo strategije lokalnega razvoja, osredotoča na oživljanje starega mestnega jedra Tolmina. Z načrtovanimi podjetniškimi delavnicami in izobraževanji vzpostavlja pogoje za razvoj poslovnih idej s poudarkom na okolju starega mestnega jedra Tolmina. Z novoustanovljenim delovnim mestom »stične točke« projekta vzpostavlja nove pogoje za izvajanje partnerstev pri oživljanju mestnega jedra med zainteresiranimi posamezniki, javnimi institucijami, obrtniki in lokalnimi prebivalci.
V načrtu je izdelava idejnega projekta za izbor najustreznejše različice izvedbe del za urejanje ulic in stavbne dediščine v starem mestnem jedru (trško jedro), načrt arhitekture ter poročila emisije hrupa za tri izbrane lokacije. Poleg idejnih podlag je v projektu predvidena tudi dvakratna izvedba dvodnevnega dogodka, ki bo na prostem poleg promocije lokalnih produktov, pridelkov in tradicij lokalnim podjetnikom (obrtnikom in gostincem) ponudil možnost predstavitve lastnih ponudb.

AKTIVNOSTI

I. FAZA
1. Vodenje in koordinacija projekta
• Vodenje in koordiniranje
• Nakup računalniške opreme
2. Izobraževanja
• Tečaji tujih jezikov
• Izobraževanje prek simulacije »učno podjetje«
• Izobraževanje na področju turizma za ranljive skupine
3. Dvodnevna prireditev
• Izdelava celostne grafične podobe prireditve in tiskovin ter oglaševanje in promocija prireditve
• Izvedba prireditve ocenjevanja sirov
• Nakup stojnice
4. Podjetniške delavnice in svetovanje
• Podjetniške delavnice
• Celodnevne podjetniške delavnice
• Hekaton – dvodnevno skupinsko razvijanje podjetniških idej
• Podjetniško svetovanje
• Svetovanje lokalni skupnosti in zainteresiranim podjetnikom
• Nakup optične in računalniške opreme za izvedbo delavnic in svetovanj
5. Projektne naloge oživljanje starega mestnega jedra Tolmina
• Idejni projekt za izbor najustreznejše različice izvedbe del za urejanje ulic in stavbne dediščine v starem mestnem jedru (trško jedro)
• Načrt arhitekture in poročilo emisije hrupa za tri izbrane lokacije – Izdelava načrta ureditve treh prireditvenih prostorov ter načrt upravljanja prireditvenih dogodkov na teh treh lokacijah v starem mestnem jedru Tolmina

II. FAZA
1. Vodenje in koordinacija projekta
2. Izobraževanja
• Izobraževanje prek simulacije “učno podjetje”
• Aplikativno izobraževanje
3. Dvodnevna prireditev
• Izdelava tiskovin in oglaševanje ter promocija prireditve
• Izvedba prireditve, ocenjevanje sirov, povorka prigona živine s planin
4. Podjetniške delavnice in svetovanje
• Podjetniške delavnice
• Celodnevne podjetniške delavnice
• Podjetniška svetovanja
• Kuharsko-podjetniške delavnice za gostinske ponudnike
• Svetovanje lokalni skupnosti in zainteresiranim podjetnikom

CILJI
• Ustvariti eno novo delovno mesto, ki bo postalo stična točka med deležniki in njihovimi potrebami
• Ustvariti pogoje za posredno ohranjanje obstoječih delovnih mest
• Vključevati ranljive skupine, jim pomagati razvijati podjetniške ideje in kompetence ter jim s tem omogočiti možnosti (samo)zaposlitve
• Organizirati in izvesti podjetniške delavnice, kuharsko-podjetniške delavnice in izobraževanja za prebivalce območja LAS Doline Soče
• Izdelati idejni projekt za izbor najustreznejše variante izvedbe del za urejanje ulic in stavbne dediščine v starem jedru Tolmina
• Izdelati idejno zasnovo za izbor najustreznejše variante za opredelitev in organizacijo prireditvenih prostorov v starem mestnem jedru (načrt arhitekture) s poročilom emisij hrupa v okolje v sodelovanju z lokalnimi prebivalci
• Izvesti dvodnevno prireditev, ki bo spodbujala pridelavo in prodajo lokalnih izdelkov in pridelkov ter kulinarike s prikazom prihoda živine s planin in s tem oživljati stare tradicije širšega ruralnega okolja

REZULTATI
• Novo ustvarjeno delovno mesto
• Vzpostavljeni pogoji za nove in ohranitev obstoječih delovnih mest – boljša zaposlitvena možnost z aktivnim usmerjanjem razvoja poslovnih idej
• Višji nivo podjetniških znanj in veščin ter dostopnost izobraževanj in delavnic prebivalcem območja LAS Doline Soče
• Vključene ranljive skupine v aktivnosti v starem mestnem jedru
• Dvodnevna prireditev na temo ponudbe lokalnih pridelkov in izdelkov, kulinarike ter ohranjanja kulturne dediščine
• Idejni projekt za izbor najustreznejše variante izvedbe del za urejanje ulic in stavbne dediščine v starem mestnem jedru Tolmin
• Idejna zasnova (načrt arhitekture) za izbor najustreznejše variante za opredelitev in organizacijo prireditvenih prostorov v starem mestnem jedru Tolmina in poročilo emisij hrupa za izbrane lokacije

KORISTI ZA OBMOČJE
• Novo ustvarjeno delovno mesto, stična točka med deležniki
• Vzpostavljena možnost za bolj kakovostno povezovanje in sodelovanje med javnimi institucijami ter zainteresiranimi posamezniki in prebivalci območja
• Višji in širši nivo podjetniških znanj
• V aktivnosti so vključene ranljive skupine

POVEZAVE
Evropski strukturni in investicijski skladi
Evropski sklad za regionalni razvoj

Občina Tolmin
Posoški razvojni center

Skip to content