admin

Na javni razpis oddali tri operacije sodelovanja

Objavljeno: 16. 08. 2017

Lokalna akcijska skupina LAS Dolina Soče je na 2. javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano oddala tri tako imenovane operacije sodelovanja:

  • Biosferna območja Slovenije,
  • Izvajanje razvoja trajnostnega turizma v skladu s smernicami nacionalnega parka / zaščitena območja regij,
  • Pilotni model Razpršeni hotel.

Rezultati o odobritvi operacij bodo znani predvidoma oktobra letos, mi pa v tem času poglejmo, kakšni projekti oziroma tako imenovane operacije sodelovanja se nam obetajo, če bodo izbrane in posledično tudi sofinancirane v 85-odstotnem deležu.

 

Biosferna območja Slovenije
Koordinator operacije sodelovanja LAS Dolina Soče je k izvajanju tega projekta povabil sedem lokalnih akcijskih skupin (LAS) in tako povezal tri slovenska biosferna območja: Julijske Alpe, Kras in porečje Reke ter Kozjansko in Obsotelje. Operacija bo vsebovala skupne dejavnosti vseh biosfernih območij, s katerimi želimo prijavitelji povečati njihovo prepoznavnost in izkoristiti potenciale, ki jih Unescovo imenovanje prinaša območju. Ozaveščanje, komunikacija, promocija ter izmenjava dobrih praks bodo osrednje dejavnosti, sicer pa želimo s specifični aktivnostmi na posameznem biosfernem območju prispevati k varovanju naravne in kulturne dediščine posameznega območja ob sočasnem izboljševanju dohodkovnega položaja lokalnega prebivalstva.

 

Nosilec operacije: LAS Dolina Soče
Sodelujoče lokalne akcijske skupine: • LAS Gorenjska košarica, • LAS med Snežnikom in Nanosom, • LAS Krasa in Brkinov, • LAS od Pohorja do Bohorja, • LAS Posavje, • LAS Obsotelje in Kozjansko, • LAS Raznolikost podeželja
Okvirna vrednost za LAS Dolina Soče: 122.575,96 €


 

 

Izvajanje razvoja trajnostnega turizma v skladu s smernicami nacionalnega parka / zaščitena območja regij

Operacija povezuje devet LAS iz Evropske unije z namenom podpore in razvoja mreže trajnostnega turizma, ki zahteva ravnotežje med ekonomskimi, družbeno-kulturnimi, okolijskimi in podnebnimi pogledi na ta razvoj. Principi in prakse trajnostnega razvoja turizma se lahko aplicirajo v vse oblike turizma in v vse vrste destinacij. Sledili bomo načelom časovnega in prostorskega usmerjanja turističnega obiska na območju parkovnih občin z namenom razbremenitve najbolj obremenjenih lokacij ter razporeditve obiska skozi celotno sezono. S tem bomo poskusili razbremeniti najbolj občutljive dele narave narodnega parka.

S projektnimi partnerji se bomo povezali v skupno promocijsko marketinško mrežo, in sicer z namenom izvajanja promocijskih dejavnosti v treh nivojih:

  • v regiji posamezne LAS,
  • med regijami LAS v isti državi,
  • med regijami LAS v Sloveniji, Latviji, Estoniji in na Portugalskem.

V marketinško mrežo se bo povezalo turistične kmetije, animacijske kmetije, sobodajalce, podeželske trgovine, muzeje, nosilce domačih obrti, ponudnike itd. V okviru sodelovanja med slednjimi se bo izvedla tudi študijska tura, ki bo pripomogla k vzpostavitvi konkretnih povezav med ponudniki v obliki skupne ponudbe in predstavitve dobre prakse partnerjem iz tujine.

 

Nosilec operacije: LAS Development centre NGO (Estonija)
Sodelujoče lokalne akcijske skupine: • LAS Dolina Soče, • LAS med Snežnikom in Nanosom, • Green riverland partnership NVO (Estonija), • Kodukant Laanemaa NVO (Estonija), • Cesis district tural partnership NVO (Latvija), • Business association of nort kurzeme NVO (Latvija), • Atacha NVO (Portugalska), • Adrama NVO (Portugalska)
Okvirna vrednost za LAS Dolina Soče: 118.669,42 €


 

 

Pilotni model Razpršeni hotel
Na osnovi pobud združenj občin, inštitucij, organizacij in posameznikov se že nekaj let oblikuje pobuda vzpostavitve novega turističnega produkta v smislu razpršenega hotela. Zelo dobre in uspešne prakse iz tujine in zametki ustanavljanja razpršenega hotela v Sloveniji so pripeljale do oblikovanja in prijave operacije »Pilotni model Razpršeni hotel 1« na omenjeni poziv. Osnovni cilj operacije je vzpostavitev novega turističnega produkta, postavitev pilotnega modela razpršenega hotela na področju Slovenije. Ta omogoča hitrejši razvoj in boljše trženje, saj predstavlja celovito turistično ponudbo območja in je gonilna sila lokalnega razvoja. Ker poslovni model aktivira nastanitveno turistično ponudbo v že obstoječih nepremičninah določenega območja, potrebuje za vzpostavitev turistične nastanitvene ponudbe na določenem območju bistveno manj finančnih sredstev. Turistična kooperativa kot ena izmed oblik organiziranja razpršenega hotela skrbi za vzdrževanje teh objektov ter koordinira različne tržne, socialne in prostovoljne aktivnosti območja. Poleg tega sodeluje z lokalnim prebivalstvom glede ponudbe in organiziranja dogodkov, z občinsko upravo določa skupne točke pri različnih projektih in aktivnostih itd.

Izvajanje operacije bo potekalo po fazah, in sicer se bodo v prvi fazi izpeljale skupne dejavnosti priprave modela razpršenega hotela in izvedba motivacijskih aktivnosti za pridobitev lokacij posameznih hotelov na področju partnerskih LAS, v drugi fazi pa se bo projekt nadgradil z izvedbenimi aktivnostmi vzpostavitve delovanja razpršenih hotel na izbranih lokacijah.

 

Nosilec operacije: LAS med Snežnikom in Nanosom
Sodelujoče lokalne akcijske skupine: • LAS Istre, • LAS od Pohorja do Bohorja, • LAS Gorenjska košarica, • LAS Dolina Soče, • LAS Prlekija, • LAS Srce Slovenije
Okvirna vrednost za LAS Dolina Soče: 22.934,82 €


 

 

Povezovanje v zgoraj omenjenih treh projektih je značilna naloga LAS, ki kot lokalna partnerstva razvijajo nove storitve in ponudbe ter z inovativnim pristopom rešujejo določeno problematiko, poleg tega pa imajo prek projektov sodelovanja možnost, da operacije (če bodo te seveda odobrene) izvajajo na območju sodelujočih LAS. V primeru izbora kakšnega izmed omenjenih projektov – mi se seveda nadejamo, da bodo za ocenjevalno komisijo zanimive kar vse tri prijavljene operacije –, bo LAS Dolina Soče (poleg že pridobljenih sredstev) za izvajanje operacij pridobil dodatna nepovratna sredstva.

G. P. in S. K.

 

Skip to content