admin

2. Javni poziv za izbor operacij

Objavljeno: 17. 01. 2018

Lokalna akcijska skupina LAS Dolina Soče obvešča, da je od 17. januarja dalje objavljen 2. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče za programsko obdobje 2014–2020 v letu 2018 za prebivalce občin Bovec, Kanal ob Soči, Kobarid in Tolmin za leto 2018. S pomočjo omenjenega poziva se bo iskalo in izbralo tiste operacije, ki bodo pripomogle k uresničitvi ciljev, zastavljenih v strategiji lokalnega razvoja za programsko obdobje 2014–2020. Javni poziv bo odprt do 16. marca, v prihodnjih dneh pa bo zainteresiranim podrobneje predstavljen tudi v sklopu delavnic.

 

Namen javnega poziva 

je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju zgoraj omenjene strategije in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa 19.2 »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«.
Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR).

 

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje

Okvirna višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znašajo 1.461.627,93 evrov in od tega:
1.     EKSRP: 416.133,83 EUR, delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 85 %.
2.     ESPR: 1.045.494,10 EUR, delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša:

 • za operacije, ki so v splošnem interesu, dostopne vsem in se izvajajo brezplačno (npr. razna izobraževanja, delavnice): 100 %,
 • za operacije, ki zagotavljajo javni dostop do svojih rezultatov in izpolnjuje enega od naslednjih pogojev a) so v javnem interesu ali b) imajo skupnega upravičenca ali c) imajo inovativne značilnosti na lokalni ravni: 85 %,
 • za druge operacije (zasebni interes): 50 %.

 

Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje

Javni poziv je objavljen 17. januarja 2018. Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati:

 • priporočeno po pošti na naslov Posoški razvojni center, LAS Dolina Soče, Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin do 16. marca 2018 ali
 • osebno dostaviti pri tajništvu vodilnega partnerja (pisarna št. 1) na naslovu Posoški razvojni center, Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin do 14. ure 16. marca 2018.Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge mora biti razvidno:
 • naslov prijavitelja,
 • datum oddaje vloge, ki ga označi pošta (če se pošilja po pošti) ali tajništvo vodilnega partnerja (če se dostavi osebno),
 • oznaka, ki se glasi: »Ne odpiraj – vloga na javni poziv LAS za leto 2018«. Na ovojnici je lahko namesto tega oprema kuverte, ki je del razpisne dokumentacije.

Vloge oddane po tem datumu ne bodo obravnavane.

 

Upravičeni stroški za izvedbo operacij

sofinanciranih iz EKSRP in ESPR so stroški, nastali po izdaji odločbe, s katero Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) odobri izvajanje predlagane operacije. Izjema so stroški zunanjih izvajalcev, kjer je datum začetka upravičenosti 1. 1. 2014.

 

Informacije o javnem pozivu

dobite na Posoškem razvojnem centru, LAS Dolina Soče, Trg Tigrovcev 1, 5220 Tolmin, in sicer po:

 • telefonu (Greta Černilogar): 05/38-41-507 (od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro),
 • elektronski pošti: las@prc.si,
 • osebno po predhodnem dogovoru.

Vprašanja sprejemamo do 13. marca 2018 do 13 ure. Odgovori bodo objavljeni na spletni strani LAS Dolina Soče.

 

Razpisna dokumentacija:
 •  Javni poziv |priponka | NOVO (z dne 30. 3. 2018)

 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP):
 • Prijavni obrazec LAS Dolina Soče |priponka|
 • Priloga 1: Finančni načrt operacije |priponka|
 • Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti |priponka|
 • Seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije |priponka|
 • Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih |povezava|

 

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR):
 • Prijavni obrazec LAS Dolina Soče |priponka|
 • Priloga 1: Finančni načrt operacije |priponka|
 • Navodila Organa upravljanja za obveščanje javnosti in označevanje operacij v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 |povezava|
 • Navodila za pripravo poslovnega načrta_primer |priponka|

 

Skupni obrazci:
 • A_Navodila za pripravo in izvedbo operacij |priponka|
 • B_Vzorec pogodbe o sodelovanju |priponka|
 • B_Priloga 1 k pogodbi o sodelovanju |priponka|
 • C_Vzorec sklepa o potrditvi Investicijskega dokumenta |priponka|
 • C_Obrazec_3_NRP_projekt_2017_2020 |priponka|
 • C_Izjava o uskladitvi_ NRP |priponka|
 • D_Oprema ovojnice |priponka|
 • E_Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS Dolina Soče |priponka|
 • F_Priročnik varovanja območja |priponka|

 

IZVEDBA DELAVNIC ZA PREDSTAVITEV 2. JAVNEGA POZIVA LAS DOLINA SOČE V LETU 2018

 

Datum Ura Lokacija Naslov
Petek, 26. januar 2018 17.00 Tolmin Posoški razvojni center, Trg tigrovcev 1, I. nadstropje – sejna soba
Ponedeljek, 29. januar 2018 17.00 Kobarid Dom Andreja Manfreda, Gregorčičeva 20
Sreda, 31. januar 2018 17.00 Bovec Podeželska hiša, Trg golobarskih žrtev 2
Četrtek, 1. februar 2018 17.00 Kanal Gotska hiša, Pionirska 8
Skip to content