admin

1. Javni poziv za izbor operacij

Objavljeno: 16. 12. 2016

Namen 1. Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče za programsko obdobje 2014–2020 v letu 2016 je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju zgoraj omenjene strategije in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa 19.2 »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) v okviru EVROPSKEGA KMETIJSKEGA SKLADA ZA RAZVOJ PODEŽELJA (EKSRP) in EVROPSKEGA SKLADA ZA POMORSTVO IN RIBIŠTVO (ESPR) ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) v okviru EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ (ESRR).

 

 

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje
Okvirna višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znašajo 821.934,41 evrov in od tega:

 1. EKSRP: 319.000,00 EUR, delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 85 %.
 2. ESRR: 256.954,51 EUR, delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 80 % EU dela, ki ga sofinancira MGRT, in 20 %, ki se deli na nacionalni in zasebni prispevek.
 3. ESPR: 245.979,90 EUR, delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša:
 • za operacije, ki zagotavljajo javni dostop do svojih rezultatov in izpolnjuje enega od naslednjih pogojev a) so v javnem interesu ali b) imajo skupnega upravičenca ali c) imajo inovativne značilnosti na lokalni ravni: 85 %,
 • za druge operacije (zasebni interes): 50 %.

 

Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje:
Javni poziv je objavljen 16. decembra 2016. Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati:

 • priporočeno po pošti na naslov Posoški razvojni center, LAS Dolina Soče, Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin do 17. februarja 2017 ali
 • osebno dostaviti pri tajništvu vodilnega partnerja (pisarna št. 1) na naslovu Posoški razvojni center, Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin do 14. ure 17. februarja 2017.

 

Obdobje upravičenosti stroškov:
Upravičeni stroški za izvedbo operaciji sofinanciranih iz EKSRP in ESPR so stroški, nastali po izdaji odločbe, s katero Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) odobri izvajanje predlagane operacije. Upravičeni stroški za izvedbo operacij sofinanciranih iz ESRR so stroški, ki so nastali po oddaji vloge v odobritev na MGRT.

 

Informacije o javnem pozivu:

 • Posoški razvojni center, LAS Dolina Soče, Trg Tigrovcev 1, 5220 Tolmin
 • Greta Černilogar: 05 38 41 507 (od ponedeljka do petka med 9 in 14 uro),
 • po elektronski pošti: las@prc.si,
 • osebno po predhodnem dogovoru.

Vprašanja nam lahko zastavite vse do 15. februarja 2017 do 13 ure. Odgovori bodo sproti objavljeni na spletni strani LAS Dolina Soče.

 

Razpisna dokumentacija:

 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP):

 • Prijavni obrazec LAS Dolina Soče |priponka|
 • Navodila za pripravo vloge |priponka|
 • Priloga 1: Finančni načrt operacije |priponka| NOVO
 • Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti |priponka|
 • Seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije |priponka|
 • Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih |povezava|

 

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR):

 • Prijavni obrazec LAS Dolina Soče |priponka|
 • Navodila za pripravo vloge |priponka|
 • Priloga 1: Finančni načrt operacije |priponka| NOVO
 • Navodila Organa upravljanja za obveščanje javnosti in označevanje operacij v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 |povezava|
 • Navodila za pripravo poslovnega načrta-primer |priponka|

 

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR):

 • Prijavni obrazec LAS Dolina Soče |priponka| NOVO
 • Navodila za pripravo vloge |priponka| NOVO
 • Priloga 1: Finančni načrt operacije |priponka| NOVO
 • Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 |povezava|

SKLOP OZNAČENIH POPRAVKOV:

– Popravek v Prijavnem obrazcu in finančni načrt |povezava| NOVO
– Popravek v Navodilih za pripravo vlog  |povezava| NOVO

 

Skupni obrazci:

 • Priloga 11: Vzorec pogodbe o sodelovanju med prijaviteljem (nosilcem operacije) in partnerjem |priponka|
 • Oprema ovojnice |priponka|
 • Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS Dolina Soče |priponka|
 • Praktični vodnik za ljudi, ki bogatijo varovana območja in ohranjajo tradicijo |priponka|
 • Izjava o uskajenosti |priponka|
 • Obrazec 3 – NRP projek 2017-2020 |priponka|
 • Vzorec sklepa o potrditvi Investicijskega dokumenta |priponka|

 

IZVEDBA DELAVNIC ZA PREDSTAVITEV 1. JAVNEGA POZIVA LAS DOLINA SOČE V LETU 2016

 

Datum Ura Lokacija Naslov
sreda, 21. 12. 2016 17.00 Tolmin Posoški razvojni center, Trg tigrovcev 1, I. nadstropje – sejna soba
sreda, 4. 1. 2017 17.00 Kanal Gotska hiša, Pionirska 8
četrtek, 5. 1. 2017 17.00 Kobarid Zelena hiša,Trg svobode 16, I. nadstropje
ponedeljek, 9. 1. 2017 17.00 Bovec Podeželska hiša, Trg golobarskih žrtev 2

 

Delavnica za pomoč pri izpolnjevanju vlog

Datum Ura Lokacija Naslov
sreda, 11. 1. 2017 17.00 Tolmin Posoški razvojni center, Trg tigrovcev 1, I. nadstropje – sejna soba
Skip to content