Vrtičkanje in hortikulturna terapija

admin
Objavljeno: 23. 11. 2018
Ime operacije:Vrtičkanje in hortikulturna terapija
Akronim:VRTIČEK
Prijavitelj:Varstveno delovni center Tolmin
Projektni partnerji:/
Začetek in zaključek operacije:1. 3. 2020–31. 7. 2021
Vrednost operacije: 32.060,93 €
Upravičeni stroški operacije: 27.258,63 €
Zaprošen % sofinanciranja:85 %
Odobrena vrednost sredstev: 23.169,83 €
Operacija je bila s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjena z Odločbo o pravici do sredstev št. 33152-23/2018/2 dne 12. 11. 2018.

VSEBINA
Varstveno delovni center (VDC) Tolmin razpolaga z zeleno površino – vrtom, katerega zaradi dostopa uporablja le malo varovancev, vključenih v omenjeni zavod. Dostop do vrta je namreč praktično nedostopen vsem gibalno in senzorno oviranim osebam ter osebam na invalidskih vozičkih. Z ureditvijo dostopa, s postavitvijo visokih gred in s programom Vrtičkanje in hortikulturna terapija, se bodo lahko vsi uporabniki VDC Tolmin vključili v nov program. Namensko zasnovana zasaditev zelene površine bo uporabnikom VDC Tolmin omogočala lažje sprejemanje zdravilnih učinkov narave in dejavnosti. Hortikulturna terapija vključuje tako delo na vrtu (gibalne vaje), kot druženje, posedanje na vrtu z zaznavanjem okolice (vonj, otip). Z urejanjem gredic, zasaditvijo, okopavanjem, presajanjem, setvijo, itd. se bodo uporabniki vključili v program dela. Delo pa ne le, da krepi človekovo telo in duha, ampak predstavlja koristnost in enakovrednost s tistimi, ki so na trgu dela. Z novimi znanji bodo uporabniki pridobili nove spretnosti, katere jim bodo omogočile vključevanje na trg dela s pomočjo integrirane zaposlitve izven VDC (možnosti inkluzivnega dela v rednih delovnih okoljih). Seveda gre tukaj tudi za pripravljenost podjetji, da uporabnikom VDC omogočijo delo v običajnem delovnem okolju. Sicer pa projekt ni naravnan samo na delo, saj se lahko s pomočjo hortikulturne terapije vsi uporabniki vključijo v proces pridelave zelenjave, zelišč, sadja, saj je hortikulturna terapija usmerjena v namensko gojenje rastlin in urejanje vrtov, da si človek s tovrstno dejavnostjo ohranja duševno ter telesno zdravje.

AKTIVNOSTI
Faza I.
1) Predpripravljanje terena za ureditev vrtička
Faza II:
1) Nabavljanje opreme za vrtiček (visoke grede, klopi in mize)
2) Zasajevanje gredic (nakup sadik in pripomočkov za vrtičkanje)
3) Izvajanje izobraževanj (delavnice: zdravilna zelišča in aromaterapija, spoznavanje in splošna uporaba zelišč)

CILJI IN REZULTATI
• Vključevati ranljive skupine (odrasle osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju ter odrasle osebe po pridobljeni možganski poškodbi) in spodbujati enake možnosti za vse
• Izvajati vseživljenjsko učenje – pridobiti nova znanja, vključevati uporabnike v novo okolje, razširiti socialne stike, omogočati drugačno preživljanje delovno-aktivnega dne
• Uvajati nove programe: vrtičkanje, hortikulturna terapija, izobraževanje, ipd.
• Razvijati organiziranosti, elementov pomoči in podpore pri neposrednem delu
• Vključevati različne metode sproščanja, načinov komuniciranja
• Prevzemati odgovornost, pozitiven odnos in veselja do dela, delovne navade, navade za lastno varnost in varnost drugih pri delu
• Prenašati pridobljene izkušnje v domače okolje
• Seznaniti javnost, starše, skrbnike uporabnikov o pomembnosti vključevanja uporabnikov VDC Tolmin v različne oblike zelenih programov, o pomenu hortikulturne terapije in o pozitivnih učinkih tovrstnih dejavnosti
• Oblikovati mrežo podpornih programov za inkluzijo na področju hortikulturnega programa v rednih delovnih okoljih
• Skrbeti za medgeneracijsko povezovanje – vrt z okolico predstaviti mlajšim (otrokom) in starejšim (starostnikom v domu upokojencev)
• Spodbujati zdravega in aktivnega življenjskega sloga, z njim povezati mlajše in starejše uporabnike VDC Tolmin
• S pomočjo novega programa in izboljšano infrastrukturo uporabnikom VDC Tolmin omogočiti kakovostnejše življenjsko in bivalno okolje
• Vključevati uporabnike v kmetijsko dejavnost – poljedelstvo, zeliščarstvo, sadjarstvo
• Zagotavljati delno samooskrbo zavoda

KORISTI ZA OBMOČJE
Voden ogled vrta z izobraževalnimi vsebinami (razlaga hortikulturne terapije, uporabnosti rastlin, predelava in kulinarika, ipd.) za predšolske otroke, varovance domov upokojencev, osnovnošolske otroke in otroke s posebnimi potrebami.

POVEZAVE
• Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP | priponka |
• Spletna stran Programa razvoja podeželja | priponka |