admin

Tolminke Valčkov Šum – Učna pešpot ob Tolminki

Objavljeno: 02. 12. 2020
Ime projekta:Učna pešpot ob Tolminki
Kratica:Tolminke Valčkov Šum
Prijavitelj:Občina Tolmin
Projektni partnerji:SARA VURI, Zavod za ohranjanje lokalnega izročila in okolja Tolmin Faronika, ribogojstvo in ribištvo d.o.o.
Trajanje projekta:1. 1. 2021–31. 1. 2023
Vrednost projekta:278.214,66 €
Upravičeni stroški:185.113,89 €
Zaprošen % sofinanciranja:85 %
Odobrena vrednost sredstev:159.556,81 €
Projekt je bil s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjen z Odločbo o pravici do sredstev št. 33153-6/2020/4 dne 11. 11. 2020.

VSEBINA

Projekt s svojimi aktivnostmi naslavlja razvoj osnovnih storitev, ki z izhodiščem pomanjkanja raznolikih dejavnosti na območju LAS Dolina Soče, spodbuja aktivnosti zdravega in aktivnega življenjskega sloga, krepi lokalno identiteto ter nadgrajuje turistično infrastrukturo in ponudbo. Ureditev učne pešpoti na potrebe strategije lokalnega razvoja odgovarja z spodbujanjem zdravega življenjskega sloga, ozaveščanjem o naravni dediščini (ribje vrste) ter dediščini ribolova in ribištva na območju. Poleg tega spodbuja navezavo akvakulture na turistični sektor in vzpostavlja povezovanje med sektorjem akvakulture in lokalne skupnosti. Izveden projekt (učna pešpot, prireditev) bo pripomogel k promociji akvakulture, razvoju novega turističnega produkta in infrastrukture v navezavi na akvakulturo.
Nosilka projekta Občina Tolmin, ki je hkrati tudi investitorka ureditve in opreme učne poti ter nosilka aktivnosti izvedbe prireditve, s katero se bo pot predala v uporabo in s katero se bo še dodatno prispevalo k promociji nove pridobitve in s tem vsebinam, katerim je tematska pot posvečena. Projektni partner Faronika d.o.o. bo kot pomemben del prireditve organiziral dan odprtih vrat ribogojnice, kjer bodo udeleženci spoznali delo ribogojcev in tudi preizkusili izdelke iz rib, ki jih partner izdeluje in trži. Zavod SARA VURI bo s pripravo in izvedbo organiziranih vodenj po poti vsebino aktivno predstavili zaključenim skupinam. Z učnimi listi bodo osnovnošolski učitelji dobili strokovno pripravljen material o temi za uporabo pri šolskih procesih.
Glavna dejavnost projekta je vzpostaviti edinstveno učilnico na prostem, posvečeno v prvi vrsti predstavitvi soške postrvi ter tradiciji ribištva in ribogojstva na Tolminskem, v obliki učne pešpoti prve te vrste na območju LAS Dolina Soče. Projekt hkrati predstavlja osnovo za pilotni primer sodelovanja Občine in Varstveno delovnega centra, in sicer preko načrtovane integrirane zaposlitve po koncu projekta, ki bo s ciljem zagotovitve rednega pregleda in enostavnega čiščenja učne pešpoti zagotavljala trajno urejeno in dostopno pot obiskovalcem. V okviru projekta pa kot kazalnik ne bo ustvarjeno novo delovno mesto.
Učna pešpot je namenjena vsem občanom in obiskovalcem. Njena temeljna funkcija je izobraževanje le teh o pomenu ribjih vrst ter tradicije ribištva in ribogojstva na Tolminskem. Poleg izobraževalne funkcije pa bo pot služila tudi kot urejeno območje za rekreacijo, preživljanje prostega časa na prostem ter ohranjanju in vzpostavljanju socialnih stikov obiskovalcev. Prednost poti je – poleg same privlačnosti z vidika urejenosti – tudi njena lokacija v neposredni bližini urbane poselitve. Ker je investitorka občina, ki ima potrebne (tako finančne kot kadrovske) resurse za zagotovitev rednega in celovitega vzdrževanja poti, bo ta del mesta vedno zgledno urejen in varen za uporabo.
Območje, na katerem se bo uredila učna pešpot, je in bo tudi po zaključku operacije ostalo prosto dostopno. Po načelu, ki mu nosilka operacije in investitorka sledi v primeru vseh javnih prostorov in vse urbane opreme v mestu (in okolici), bo uporaba prosta in brezplačna. Enako velja za vsebine, ki bodo predstavljene na tablah, postavljenih na tematskih točkah na poti, ter učne liste, ki bodo kot orodje za spoznavanje vsebin otrokov in mladostnikom v sklopu projekta brezplačno na voljo na občinski spletni strani ter poslana vsem izobraževalnim ustanovam v občini. Odprta za javnost in brezplačna pa bo tudi načrtovana prireditev in dan odprtih vrat partnerja v projektu.

AKTIVNOSTI

 • Koordinacija in vodenje projekta
 • Izvedba učne peš poti
 • Varnostni načrt in koordinacija VZD
 • Oblikovanje tabel in delovnih listov
 • Priprava vsebin, foto materiala in prevodov za table
 • Organizacija otvoritve učne pešpoti ob Tolminki
 • Dan odprtih vrat ribogojnice na učni poti
 • Vodenja po poti in delovni listi za OŠ

CILJI

 • Medsektorsko povezati z upravljanjem območja in vnašanjem vsebin v prostor z uresničevanjem izvedbe Učne pešpoti ob Tolminki
 • Inovativno pristopiti z medsektorskim povezovanjem pri izobraževalnih vsebinah na temo ribogojstva, ribištva in urejanjem rečnega brega Tolminke
 • Spodbujati sonaravne aktivnosti in hkrati trajnostne mobilnosti: pohodništva
 • Naslavljati in širiti znanje o naravni dediščini na območju LAS Dolina Soče: avtohtone ribje vrste
 • Izvesti skupno promocijsko partnersko aktivnost v projektu: otvoritev poti in dan odprtih vrat v ribogojnici, posebej prilagojeno tudi za ranljive skupine
 • Izboljšati prepoznavnost in pomen nesnovne kulturne dediščine: ribogojstvo in ribištvo na območju LAS Dolina Soče
 • Urediti ustrezno infrastrukturo za promocijo dediščine območja: urejena učna pešpot z arhitekturnimi rešitvami in učnimi vsebinami
 • Spodbujati zdravega življenjskega sloga in aktivnega preživljanja prostega časa na prostem ter socialne vključenosti posameznikov (ranljive skupine)
 • Spodbujati rekreacijskih dejavnosti, ki so vezane na lokalno okolje
 • Razvijati nove infrastrukture, ki sledi naravnemu potencialu in omogoča uporabo in izvajanje aktivnosti širšemu spektru uporabnikov (domačini in turisti)
 • Razvijati nove infrastrukture z dodano vrednostjo z vidika turizma, akvakulture in pridobitev za lokalno prebivalstvo.
 • Razvijati nove infrastrukture z uporabo naravnih materialov in lokalno značilne arhitekture.
 • Izvesti prireditve (otvoritev poti in dan odprtih vrat ribogojnice) za širok nabor deležnikov in z namenom združevanja lokalnega prebivalstva ter oživljanje podeželja.
 • Spodbujati povezovanje in sodelovanje različnih skupin deležnikov (obrtniki, turizem, akvakultura, lokalna skupnost, ranljive skupine, občani)
 • Vključevati mlade, osebe s posebnimi potrebami in druge ranljive skupine z vzpostavitvijo nove učne pešpoti ob Tolminki in drugimi predvidenimi dejavnostmi v projektu
 • Pripraviti in opremiti prostor v naravi – podlaga za izvajanje prostočasnih dejavnosti za mlade in druge ranljive skupine

REZULTATI

 • Urejena učna pešpot ob Tolminki z izobraževalnimi vsebinami na desetih info tablah in urbana oprema
 • Trije učni listi za izobraževalne institucije
 • Deset vodenj po učni pešpoti za zaključene skupine
 • Izvedena prireditev, s katero se bo pot predala namenu, z dnevom odprtih vrat ribogojnice

SPLETNI POVEZAVI

 • Spletna stran Evropske komisije, namenjene ESPR | priponka |
 • Spletna stran Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo – ESPR  | priponka |