admin

Spodbujanje skupnega življenja v dolini Soče

Objavljeno: 01. 09. 2020
Rezultati

Spodbujanje skupnega življenja v dolini Soče

Trajanje projekta: 113. 7. 2020–31. 12. 2021
Vrednost projekta: 56.486,50 EUR
Sofinancirana vrednost: 39.231,54 EUR

1) Izdelan betonski zid na robu parkirišča v Breginju priponka |
2) Rekonstruiran dimnik v vaškem jedru Breginj priponka |
3) Izdelana zgibanke »Kulturna pot po Kanalu« priponka |
4) Nabavljeni svinčniki »Dolina Soče« priponka |
5) Nabavljena opreme


6) Izvedeno obeležje 30 + 20
• Koncert miru | priponka | priponka |

  • Izdelan predstavitveni video
  • Izdelan letak | priponka|

Projekt: Spodbujanje skupnega življenja v dolini Soče
Vodilni partner: LAS Dolina Soče
Projektni partnerji: Občina Kobarid, Kobariški muzej d.o.o., Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju«, Občina Kanal ob Soči, Društvo Od ovce do izdelka, Karpis, gostinstvo in turizem, d.o.o.
Trajanje projekta: julij 2020–september 2021
Projektno območje: območje LAS Dolina Soče (naselja: Bovec, Breginj, Deskle, Kanal, Kobarid, Tolmin)
Skupna vrednost: 56.293,29 €
Upravičeni stroški: 49.040,22 €
Zaprošena vrednost: 39.231,54 €
Zaprošen % sofinanciranja 80 %

VSEBINA
Projekt se izvaja v urbanih območjih LAS Dolina Soče s ciljem spodbujanja njihovega razvoja in sodelovanja med posameznimi deležniki. Osredotoča se na zagotavljanje pogojev za izvajanje osnovnih storitev na podeželju, ki so bistvenega pomena za preprečevanje negativnih demografskih trendov in pogojujejo dvig kakovosti življenja za prebivalce. Spodbuja in nadgrajuje lokalne dogodke, kjer se posamezne dejavnosti lahko predstavljajo ter promovirajo. Bogata kulturno-etnološka dediščina območja LAS Dolina Soče z izvedbo projekta še dodatno spodbuja razvoj s turizmom povezanih dejavnosti, prav tako pa omogoča tudi številne priložnosti udejstvovanja v skupnosti, kar je še zlasti dobrodošlo z vidika vključevanja ranljivih skupin (starejši, mladi in ženske na podeželju).

AKTIVNOSTI
1. Vodenje in koordiniranje projekta
• Vodenje in koordiniranje projekta
• Nabava svinčnikov »Dolina Soče«
2. Spodbujanje skupnega/družbenega življenja
• Izdelava betonskega zida iz kamna v na robu parkirišča v Breginju
• Rekonstrukcija dimnika vaškega jedra Breginj
• Nabava in postavitev solarnih klopi
• Izdelava zgibanke »Kulturna pot po Kanalu«
• Nabava in postavitev hladilne vitrine
• Nabava in postavitev igrala
3) Obeležje 30 + 20
• Izvedba Koncerta miru
• Izvedba dvodnevnega dogodka (Slavnostna akademije, Dan Kobariškega muzeja in tradicionalna slovesnost pri italijanski kostnici)
• Izdelava knjige, zbornika »30 let spomina ohranjanja dediščine Soške fronte«

CILJI
• Novo urejena javna površina in obnovljen dimnik v vaškem jedru
• Nabava opreme: solarne klopi, hladilna vitrina in igralo
• Organizacija treh dogodkov
• Nova zloženka »Kulturna pot po Kanalu«, brošura in priloga tiskanega medija

REZULTATI
• Izboljšana konkurenčnost
• Vzpostavljeno partnerstvo
• Nove dejavnosti za ranljive skupine
• Vključene ranljive skupine: mladi in starejši
• Obnovljen dimnik v starem vaškem jedru Breginj in pridobljena novo urejena javna površina
• Izdelana zloženke »Kulturna pot po Kanalu«, brošura in priloga
• Izvedeni dogodki na temo 1. svetovne vojne
• Nabavljena oprema: solarne klopi, hladilna vitrina in igralo

KORISTI ZA OBMOČJE
Koristi za območje so predvsem v razvoju boljših življenjskih pogojev za prebivalce in obiskovalce v urbanih naseljih doline Soče. Z naložbo, nabavo osnovnih sredstev, organizacijo dogodkov in izdajo zloženke/publikacije/časopisne priloge se bo izboljšalo skupno/družbeno življenje območja, socialna vključenost ranljivih skupin ter medgeneracijsko povezovanje, ohranjalo in promoviralo kulturno dediščino območja.

POVEZAVE
Evropski strukturni in investicijski skladi
Evropski sklad za regionalni razvoj

LAS Dolina Soče
• Društvo Od ovce do izdelka
• Karpis, gostinstvo in turizem, d.o.o.
Kobariški muzej d.o.o.
Občina Kanal ob Soči
Občina Kobarid
Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju«

Skip to content