Preplet kulturne dediščine doline Soče

Ime operacije:Preplet kulturne dediščine doline Soče
Akronim:PREPLET KULTURNE DEDIŠČINE
Prijavitelj:LAS Dolina Soče
Projektni partnerji:Občina Bovec, Občina Kanal ob Soči, Občina Kobarid, Občina Tolmin in Mlekarna Planika Kobarid
Začetek in zaključek operacije:18. 4. 2023–31. 10. 2024
Vrednost operacije:81.382,71 EUR
Upravičeni stroški operacije: 66.360,61 EUR
Zaprošen % sofinanciranja:85 %
Odobrena vrednost sredstev:56.406,52 EUR
Projekt je bil s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjen z Odločbo o pravici do sredstev št. 33152-369/2020/13, in sicer 25. julija 2023.

VSEBINA
V Dolini Soče v sklopu razvoja podeželja razvijamo aktivnosti, povezane z razvojem kmetijstva, dediščine in turizma. Osnovni namen tega skupnega projekta temelji na razvoju doline in dobrobiti njenih prebivalcev. Gre za skupek razvojnih, pilotnih in turističnih dejavnosti. Aktivnosti partnerjev zasledujejo cilje zastavljene v strategiji, sam projekt pa zasleduje upravljanje, ohranjanje in promocijo kulturne ter naravne dediščine.

AKTIVNOSTI

Aktivnosti, ki jih projekt povezuje, so zastavljene na dolgi rok in trajnostno. Doprinesle bodo k izboljšanju stanja na področju osnovne kulturne dediščine in razvoju trajnostno usmerjenega turizma.

 • Zamenjava stavbnega pohištva na rojstni hiši Simona Gregorčiča Vrsno
 • Priprava učnih gradiv za osnovno šolo in izvedba kulturnega dogodka pri rojstni hiši Simona Gregorčiča na Vrsnem
 • Ureditev razsvetljave prostorov z vidika energetske varčnosti v muzeju Breginj
 • Izdelava in tisk zgibanke o muzejskih zbirkah v občini Kanal ob Soči
 • Izdelava kataloga stalne zbirke Rika Debeljaka v Kanalu
 • Zaključna dela na objektu nekdanje mlekarne v Ravnem lazu z ureditvijo muzejskega dela
 • Priprava digitalne predstavitve ekološkega posestva Bogata v Bovcu
 • Vzpostavitev poti z namenom ohranjanja naravne in kulturne dediščine Po poteh baške dediščine (nadgradnja dela turistične infrastrukture na obstoječih poteh) – Zgodba omenjenega projekta sicer sega v leto 2010, z novim projektom pa nadaljujemo z nadgradnjo označitve vzpostavitve poti na drugih odsekih. Poti se prepletajo s pohodniško potjo Julijana Trail in predstavljajo izhodišče planinske poti na Črno prst ter del Geološke poti (Stržišče–Rut). Označitev že obstoječih poti na območju Krajevne skupnosti Stržišče daje možnost nadgradnje poti za dodajanje vsebine pri označevanju naravne in kulturne dediščine. Odseki poti za označitev:
  I.   Stržišče–Rut,
  II.  Stržišče–Kal (pot nad vasjo)
  III. Stržišče–Lonik (domačija Stržišče 6)–Rut–Stržišče

CILJI

 • Zamenjati stavbno pohištvo na rojstni hiši Simona Gregorčiča ter zagotoviti energetsko varčnost razstavnega prostora v muzeju Breginj.
 • Pripraviti promocijsko-turistični material in digitalizacijo prestavitve posestva Bogata (razvoj trajnostnega turizma)
 • Dokončati obnovo in urediti muzejski del vaške mlekarnice za turistične namene
 • Nadgraditi že predhodno vzpostavljene poti, z namenom ohranjanja naravne in kulturne dediščine Po poteh baške dediščine

REZULTATI

 • Ohranjen potencial dediščine na območju doline Soče
 • Ohranjena in izboljšana kulturna dediščina območja
 • Zamenjano stavbno pohištvo na rojstni hiši Simona Gregorčiča Vrsno
 • Pripravljena učna gradiva za osnovno šolo in izveden kulturni dogodek na Vrsnem (hiša Simona Gregorčiča)
 • Pripravljena zgibanka o muzejskih zbirkah v občini Kanal ob Soči
 • Pripravljen katalog stalne zbirke Rika Debeljaka v Kanalu
 • Urejen muzejski del v mlekarni Ravni laz
 • Nadgrajena turistična infrastruktura oziroma pot »Po poteh baške dediščine« (kulturne in naravne dediščine) v Krajevni skupnosti Stržišče
 • Ohranjena in s promocijo podprta lokalna tradicija
 • Urejen muzejski del mlekarne Ravni laz, ki predstavlja pomemben pomnik s tradicionalnimi elementi povezave pašništva z mlekarstvom in predelavo bovškega ovčjega sira
 • Digitalizirana predstavitev ekološkega posestva Bogata v Bovcu

SPLETNE POVEZAVE

 • Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP | povezava |
 • Spletna stran Programa razvoja podeželja (PRP) | povezava |

Foto: mag. Damijana Fortunat Černilogar

Skip to content