PO-TEM RIBE – Podnebne spremembe – vplivi na temperature vode in ribe

Tatjana Šalej Faletič
Objavljeno: 02. 12. 2020
Ime projekta:Podnebne spremembe – vplivi na temperature vode in ribe
Kratica:PO-TEM RIBE
Prijavitelj:SARA VURI, Zavod za ohranjanje lokalnega izročila in okolja Tolmin
Projektni partnerji:/
Trajanje projekta:7. 8. 2020–1. 2. 2023
Vrednost projekta:34.197,83 €
Upravičeni stroški:34.065,50 €
Zaprošen % sofinanciranja:100 %
Odobrena vrednost sredstev:34.065,50 €
Projekt je bil s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjen z Odločbo o pravici do sredstev št. 33153-5/2020/3 dne 29. 10. 2020.

VSEBINA
Projekt prispeva k reševanju izzivov Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče za programsko obdobje 2014–2020, ki jih sofinancira Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR), pod ukrepom U1 – Trajnostna raba naravnih virov in prostora.
Podnebne spremembe vplivajo na vse ekosisteme Zemlje. Eden od pomembnih vplivov je sprememba v temperaturah. Temperature zraka se neposredno in posredno, preko sprememb ekosistemov v porečjih rek, odražajo v spremembah vodnih habitatov. Vodna telesa v zgornjem porečju reke Soče niso izjema. Večina vodnih organizmov je mrzlokrvna in njihov metabolizem kot tudi vsi biokemijski procesi v vodah so odvisni od temperature vode. S višjimi temperaturami vode se zmanjšuje vsebnost raztopljenega kisika v vodi, kar ob povišanem metabolizmu predstavlja dodaten stres za vodne organizme. Veliko sladkovodnih organizmov ima zelo ozek temperaturni interval preživetja in so zato spremembe zanje lahko usodne.
Ribiški turizem je pomemben turistični produkt v zgornjem Posočju, postrvje ribogojstvo pa postaja pomembna gospodarska dejavnost, upravljanje z ribolovnimi viri je, čeprav so ti v lasti države, odgovorna javna funkcija ribiških družin. Vse te dejavnosti so odvisne od obsega podnebnih sprememb – sprememb temperatur vodnih teles. Če se te dvignejo nad ekološko sprejemljive vrednosti za posamezne vrste rib, pa čeprav le za krajši čas v letu, to lahko pomeni trajno izgubo teh v posameznih vodnih telesih in težave za vse te dejavnosti. Če se to zgodi »nepričakovano« zaradi pomanjkanja ustreznih podatkov, ki bi to nakazovali, vse te dejavnosti tudi ne morejo pripraviti omilitvenih ukrepov, ki bi kompenzirali ali vsaj ublažili posledice sprememb.
Pretoke in temperature vodnih teles v Zgornjem porečju reke Soče spremlja Hidrometeorološki zavod Slovenije preko svojih hidroloških postaj, a le na glavnih vodotokih. Ni pa podatkov za manjša vodna telesa, ki so pomembna za akvakulturo in za ohranjanje avtohtonih ribjih vrst, predvsem soške postrvi, nosilke ribiškega turizma v Posočju. Mreža merilnih mest na manjših in tudi na večjih vodnih telesih v zgornjem porečju Soče je bila vzpostavljena skozi projekt Ohranjanja soške postrvi, ki je trajal od leta 1996 do 2018. Po končanju projekta je na terenu ostalo še nekaj nameščenih termometrov. Če bomo imeli srečo, bomo lahko z njih še pobrali temperaturne podatke zadnjih let.
S projektom PO-TEM RIBE bomo zbrali podatke za nadaljnji 2 leti na mreži 18 vzorčnih mest osredotočenih na vodna telesa pomembna za ohranjanje avtohtonih ribjih vrst v občinah Kobarid, Tolmin, zaradi prehajanja vodotokov preko občinskih mej, pa delno tudi v občini Cerkno in Idrija. Podatke bomo, zaradi skladnosti metodologije z že obstoječimi podatki, merili s HOBO elektronskimi termometri iz katerih za vsak dan merjenja dobimo 12 podatkov povprečne temperature vode za zadnji dve uri merjenja. Uporabili bomo 26 termometrov kar omogoča menjavanje termometrov na terenu, pobiranje podatkov in menjavo baterij, ne da bi morali eno lokacijo obiskati dvakrat, lahko pa bomo tudi nadomestili, zaradi vodnih ujm, morebiti izgubljene termometre. Podatke bomo povezali z historičnimi podatki s teh vzorčnih mest, ki še niso bili obdelani in objavljeni in opravili analize in ugotovili trende. V končnem poročilu bomo poleg analiz podatkov temperatur podali še stanje ribje združbe na območju izvajanja operacije in na podlagi ugotovljenih sprememb opozorili na dolgoročne vplive na ribjo združbo in potencialno ogroženost posameznih ribjih vrst.

AKTIVNOSTI

 • Vodenje in koordinacija operacije
 • Najem 26 HOBO termometrov
 • Priprava in namestitev- menjava HOBO termometrov na 18 lokacij, obdelava podatkov
 • Oblikovanje in postavitev spletne strani
 • Nakup 4 baterij za HOBO termometre
 • Priprava in menjava HOBO termometrov na 18 lokacijah, obdelava podatkov
 • Analiza podatkov in pisanje končnega poročila
 • Analiza – trenutno stanje ribje združbe v zgornjem porečju reke Soče in potencialni vpliv sprememb temperature vode na posamezne vrste in ribjo združbo v celoti

CILJI

 •  Zbrati dodatne podatke o temperaturah vodnih teles v zgornjem porečju reke Soče
 • Zbrane podatke obdelati skupaj s historičnimi podatki
 • Ugotoviti potencialne spremembe in njihove trende
 • Podati stanje ribje združbe
 • Nakazati vplive morebitnih sprememb temperatur na posamezne vrste v ribji združbi
 • Spodbuditi ciljne skupine k razmišljanju in ukrepanju za ublažitev morebitnih sprememb

REZULTATI

 • Zbrani dvoletni podatki o temperaturah vode z 18 vzorčnih mest
 • Obdelani in analizirani novi in historični podatki o temperaturah vodnih teles v zgornjem porečju reke Soče
 • Ugotovljeni trendi sprememb temperatur
 • Pripravljena Analiza stanja ribje združbe v zgornjem porečju reke Soče
 • Ocenjen vpliv potencialnih sprememb temperatur vode na posamezne vrste in ribjo združbo v celoti

SPLETNE POVEZAVE

 • Spletna stran Evropske komisije, namenjene ESPR | priponka |
 • Spletna stran Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo – ESPR  | priponka |