admin

Podeželje in dediščina v dolini Soče

Objavljeno: 05. 08. 2020
Ime projekta:Podeželje in dediščina v dolini Soče
Akronim:PODEŽELJE IN DEDIŠČINA
Prijavitelj:LAS Dolina Soče
Projektni partnerji:Planinsko društvo Kobarid, Tolminski muzej, Kobariški muzej d.o.o., Občina Kanal ob Soči, Društvo rejcev drobnice Bovške, Občina Tolmin, Kulturno tehnično turistično društvo Baška dediščina, Posoški razvojni center, Mlekarna Planika predelava mleka d.o.o. Kobarid
Začetek in zaključek operacije:9. 7. 2020–31. 10. 2021
Upravičeni stroški:146.220,66 €
Zaprošena vrednost:124.287,57 €
Zaprošen % sofinanciranja:85 %
Odobrena vrednost sredstev:122.800,91 €

Operacija je bila s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjena z Odločbo o pravici do sredstev št. 33152-62/2020/7 dne 26. 11. 2020.

VSEBINA PROJEKTA
V sklopu razvoja podeželja v dolini Soče razvijamo dejavnosti, povezane z razvojem kmetijstva, dediščine in turizma – vse z enim osnovnim namenom, ki vedno pritiče k nadaljnjemu razvoju doline in seveda posledično za dobrobit njenih prebivalcev. Za ta projekt lahko rečemo, da je skupek razvojnih, pilotnih in turističnih dejavnosti, s katerimi projektni partnerji zasledujemo cilje, ki smo si jih zastavili v lokalni strategiji. Projekt zasleduje trajnostno upravljanje, ohranjanje in promocijo kulturne ter naravne dediščine.
Povezovanje partnerjev omogoča lažje izvajanje razvojnih projektov, ustvarja nova poznanstva in širi poslovne možnosti ter izvajalce povezuje k enotnemu in inovativnemu pristopu oblikovanja turističnih in drugih produktov. Z namenom ustvarjanja dodane vrednosti se na tak način povezujejo različne interesne skupine. Na primer: z ureditvijo kuhinje v koči na planini Kuhinja in z ureditvijo tržnice ustvarjamo nova poznanstva in gradimo možnosti sodelovanja pri dobavi lokalnih sestavin za kočo. Povezujemo kmetijstvo, turizem in dediščino. Z nadgradnjo tematske poti Na svoji zemlji (slovenska filmska dediščina) bomo trajnostno umestili kulturno in tehniško dediščino v okolje ter jo povezali s tamkajšnjim turističnim ponudnikom itd.
Ciljne skupine so: • pohodniki (koča na planini Kuhinja, tematska pot), • otroci, mladi (mladinski tabor v koči na planini Kuhinja), • turisti in obiskovalci (obiskovalci doline Soče, muzejev), • lokalno prebivalstvo, • pridelovalci lokalne hrane, kmetje (urejena tržnica, uporaba travniške sejalnice).

CILJI
Glavni cilj projekta je mreženje partnerjev različnih branž, in sicer z namenom ustvarjanja dodane vrednosti za območje.
• Urediti kuhinjo koče na planini Kuhinja in nabaviti potrebno opremo
• Izdelati nov predstavitveni film Tolminskega muzeja
• Izdelati dva 3D modela in dva holograma muzejskih predmetov
• Izdelati avdio-vizualno predstavitev dediščine Soške fronte (trije sklopi)
• Izdelati video-produkcijo na temo pašništva
• Izdelati predstavitveni film občine Kanal ob Soči
• Izdelati zemljevid kolesarskih in pohodniških poti na Kanalskem
• Nadgraditi tematsko pot Na svoji zemlji
• Vključiti ranljive ciljne skupine (otroci in mladostniki)
• Pridobiti projektno dokumentacijo za ureditev tržnice v Tolminu


AKTIVNOSTI

 1. Koordiniranje in vodenje projekta (LAS Dolina Soče)
 2. Urejevanje okolice in nabavljanje potrebne opreme v koči na Planini Kuhinja Krn (Planinsko društvo Kobarid)
  • Nabavljanje nove kuhinje in opreme (parno konvekcijski aparat, pomivalni stroj, ventilator, lovilec maščob, točilni pult, žetoni tuš, kamin, globinski sesalec)
  • Nabavljanje drugih gospodinjskih aparatov (pralni stroj, sušilni stroj, mikrovalovna, rezalnik, aparat za kavo)
  • Urejevanje kolesarnice
  • Izvajanje mladinskih taborov
 3. Izdelovanje filma, 3D modelov in hologramov muzejskih predmetov (Tolminski muzej)
 4. Izdelovanje sklopa avdio-vizualnih predstavitev dediščine Soške fronte (Kobariški muzej d.o.o.)
 5. Izdelovanje filma in zemljevida kolesarskih in pohodniških poti v občini Kanal ob Soči (Občina Kanal ob Soči)
 6. Prizadevanje za prikaz odgovorne rabe travniških in pašniških površin (Društvo rejcev drobnice Bovške in Posoški razvojni center)
  • Nakup travniške sejalnice
  • Izobraževalne delavnice, namenjene izboljšanju kakovosti tal na Bovškem
  • Nabava semen za testiranja
 7. Nadgrajevanje Tematske poti Na svoji zemlji (Občina Tolmin)
  • Pripravljanje novih smerokazov in informacijskih tabel
  • Izdelovanje promocijskih materialov (zgibanka, letak, magnet, roll up, pohodna knjižica za žige, žigi)
  • Nabavljanje tehnične podpore za interpretacijo in promocijo tematske poti (predvajalnik »blue ray«, zvočnik z mikroni in stojalom, projekcijsko platno, stojalo za TV, televizija TV LED)
  • Izdelovanje DIIP
  • Izvajane aktivnosti nadgradnje tematske poti
 8. Pripravljanje projektne dokumentacije (IDZ, DGD in PZI) za ureditev tržnice v Tolminu (Občina Tolmin)
 9. Izdelovanje video-predstavitve »Kulturna dediščina-pašništvo v Posočju« (Mlekarna Planika d.o.o.)

REZULTATI
• Vzpostavljeno partnerstvo med partnerji – sodelovanje gospodarskega, javnega in zasebnega sektorja s ciljem izboljšanja okolja in dediščine ter posredno iskanje sinergij z namenom ustvarjanja novih delovnih mest
• Izdelan film Tolminskega muzeja s prikazom dela Tolminskega muzeja in predstavitvijo najpomembnejših predmetov iz njegovih zbirk,
• Izdelana dva 3D modela in izdelana dva holograma dveh muzejskih predmetov
• Izdelan dokumentarni film in sklopi avdio vizualnih predstavitev Soške fronte
• Izdelana video-produkcijo kulturne dediščine pašništva v Posočju
• Izdelan predstavitveni film občine Kanal ob Soči
• Nadgrajena tematska pot Na svoji zemlji
• Deloma na novo opremljena koča na planini Kuhinja
• Prikazana odgovorna raba travniških in pašniških površin (nabavljena sejalnica, monitoring s poskusi zasaditve)
• Vključevanje ranljivih skupin: otrok in mladostnikov (izobraževalni oziroma mladinski tabori)
• Ohranjanje starih predmetov in promocija lokalne tradicije (posnet film na temo snovne dediščine)

KORISTI ZA OBMOČJE
Rezultati projekta imajo velik doprinos k razvoju trajnostnega turizma, pospeševanja trženja, dviga prepoznavnosti lokalnih pridelkov in izdelkov itd. Projektne dejavnosti so naravne tako, da vzpostavljajo partnerstva iz različnih branž, in sicer z namenom učinka na razvoj aktivnosti podeželja. Z izobraževanji se znanje prenaša na nove generacije, ob tem pa se povečuje tudi medgeneracijsko druženje in ozaveščanje o trajnostnem razvoju.

SPLETNE POVEZAVE
• Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP | priponka |
• Spletna stran Programa razvoja podeželja | priponka |