Oživitev ribogojnice v Kobaridu (KobaRiba 2)

admin
Objavljeno: 02. 12. 2020
Ime projekta:Oživitev ribogojnice v Kobaridu
Kratica:KobaRiba 2
Prijavitelj:Občina Kobarid
Projektni partnerji:Javni zavod za turizem dolina Soče Faronika, ribogojstvo in ribištvo d.o.o.
Trajanje projekta:1. 4. 2021–30. 11. 2022
Vrednost projekta:321.068,06 €
Upravičeni stroški:124.725,02 €
Zaprošen % sofinanciranja:85 %
Odobrena vrednost sredstev:106.016,27 €
Projekt je bil s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjen z Odločbo o pravici do sredstev št. 33153-10/2020/4 dne 20. 11. 2020.

VSEBINA

Vodilni in projektni partnerji so zaznali potrebo po nadgradnji operacije »Oživitev ribogojnice v Kobaridu«, ki bo pripomogla k dodatnemu razvoju in trženju dejavnosti in znanj na področju ribištva na območju LAS Dolina Soče in tudi širše. V okviru operacije se bodo izvajale aktivnosti, ki pripomorejo k reševanju potreb, ki so navedene pod glavnimi razlogi za izvedbo operacije. Namen operacije je izboljšanje konkurenčnosti prek ureditve dodatnih prostorov za izvajanje aktivnosti v zvezi z uporabo tehnologij in inovativnih rešitev na področju ribištva ter spodbujanja turizma prek ribištva in akvakulture. Z izvedbo investicijskega vzdrževanja objekta ribogojnice v Kobaridu se poleg že navedenega nadgrajuje turistično infrastrukturo. Dodatni prostori bodo namenjeni tudi za izvedbo laboratorijskih delavnic na temo spoznavanja soške postrvi. Z organizacijo dogodka in delavnic je namen izboljšati podjetniško znanje in veščine ter povečati rabo lokalnih produktov prek boljše promocije in trženja lokalnih rib in ribjih proizvodov. Z delavnicami in organizacijo dogodkov, ki spodbujajo ribiške dejavnosti in akvakulturo, se bo krepila lokalna identiteta prebivalcev območja LAS Dolina Soče.

Razvojne možnosti, ki jim z zastavljeno operacijo sledimo, vidimo v povezovanju proizvajalcev in ponudnikov ribjih izdelkov pri zagotavljanju kakovostne lokalne ponudbe znotraj območja, oblikovanju skupnih in trajnostno naravnanih produktov ter v učinkovitejšem skupno zastavljenem izvajanju promocijskih aktivnosti. Razvojno možnost predstavlja tudi prenovljen objekt ribogojnice v Kobaridu, ki je podlaga za razvoj dodatnih aktivnosti v zvezi z ribištvom in akvakulturo, spoznavanja soške postrvi tako z vidika vključevanja ranljivih skupinah kot za turistične namene in promocijo. Pomemben potencial predstavlja vključevanje porabnikov lokalnih ribjih proizvodov v organizirane delavnice in dogodke, predvsem mladih, kar posledično dolgoročno pripomore k spodbujanju rabe lokalnih ribjih produktov na območju LAS Dolina Soče.

Operacija bo z izvedbo kulinaričnega dogodka pripomogla tudi k učinkovitejšemu trženju lokalnih ribjih produktov, kar bo vplivalo na povečanje prihodkov ter ohranjanje obstoječih in na potencialno ustvarjanje novih delovnih mest v ribištvu in akvakulturi. Izziv je torej v povezovanju lokalne ponudbe s priložnostmi in potenciali za razvoj in trženje lokalnih ribjih produktov tudi izven območja LAS Dolina Soče.

Poudarek je tudi na izboljšani konkurenčnosti lokalnih ponudnikov ribjih proizvodov (ribogojnice, gostilne, restavracije …) , saj se jih z organiziranimi delavnicami oz. dogodkom povečujejo možnosti:

 • predstavitve in promocije ribe in ribjih produktov, in s tem boljše ozaveščanje potencialnih porabnikov oz. kupcev,
 • povečanja rabe lokalnih ribjih produktov in s tem njihove prodaje,
 • morebitnega povezovanja med posameznimi ponudniki na območju,
 • morebitnega sodelovanja pri skupni prodaji.

AKTIVNOSTI

 • Investicijsko vzdrževanje objekta
 • Izvedba prireditve JESTIVAL
 • Izvedba dveh (2) delavnic »Gastronomija«
 • Izvedba dveh (2) delavnic »Gastronomija« (file prekajene postrvi, začimbe, dodatki)
 • Izvedba dveh (2) delavnic »Gastronomija« (izdelava marinirane postrvi)

CILJI

 • Izboljšati konkurenčnost znotraj dejavnosti akvakulture.
 • Povečati prepoznavnost in konkurenčnost lokalnih ponudnikov v akvakulturi.
 • Povečati ozaveščenost prebivalcev območja LAS Dolina Soče in obiskovalcev glede ribiških dejavnosti ter produktov.
 • Povečati rabo lokalnih produktov na področju ribištva.
 • Izboljšati znanje in veščine proizvajalcev in porabnikov.
 • Krepiti lokalno identiteto z organizacijo delavnic in dogodkov.
 • Omogočiti pogoje za promocijo in trženje lokalnega ribištva.

REZULTATI

 • Izvedba investicijsko vzdrževanih del v objektu ribogojnice v Kobaridu skladno s projektno dokumentacijo.
 • 3 deležniki, ki sodelujejo v partnerstvu za izboljšanje konkurenčnosti v akvakulturi.
 • Organizacija dveh delavnic in enega dogodka za prebivalstvo in obiskovalce območja LAS Dolina Soče.

SPLETNE POVEZAVE

 • Spletna stran Evropske komisije, namenjene ESPR | priponka |
 • Spletna stran Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo – ESPR  | priponka |