Organi LAS

SKUPŠČINA LAS

Je najvišji organ upravljanja LAS in jo sestavljajo vsi člani LAS. Članstvo v LAS je odprto za vse, ki živijo na območju LAS in imajo interes za vključitev v LAS.
| Seznam članov LAS |

UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor je organ odločanja in upravljanja ter najvišji izvršilni organ LAS. Sestavlja ga:
• 7 predstavnikov javnega sektorja,
• 5 predstavnikov gospodarskega sektorja,
• 5 predstavnikov zasebnega sektorja.

V sestavi upravnega odbora sta vključena 2 predstavnika sladkovodne akvakulture.
| Upravni odbor LAS |

PREDSEDNIK

Predsednik je zastopnik LAS in po svoji funkciji predsednik Upravnega odbora. Za predsednika LAS Dolina Soče je bil izvoljen in potrjen Valter Mlekuž, župan Občine Bovec.

PODPREDSEDNIK

Podpredsednik opravlja naloge Predsednika in ima vse njegove pristojnosti v primeru, če je Predsednik odsoten, nedosegljiv, nezmožen za delo,  če Predsedniku predčasno preneha mandat ali če ga Predsednik pooblasti za opravljanje svojih pristojnosti ali nalog. Za podpredsednika LAS Dolina Soče je bil izvoljen in potrjen mag. Valter Reščič.

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor je zadolžen za nadzor nad zakonitostjo, pravilnostjo in transparentnostjo poslovanja organov LAS. Ima tri člane, po enega iz vsakega sektorja in nadomestnega člana. Nadzorni odbor je nadzorni organ LAS in je sestavljen iz treh članov in sicer: enega predstavnika javnega sektorja, enega predstavnika gospodarskega sektorja in enega predstavnika zasebnega sektorja. | Nadzorni odbor LAS |

OCENJEVALNA KOMISIJA

Ocenjevalna komisija pregleduje popolnost in ustreznost prijav na javne pozive LAS, jih ocenjuje ter preverja zmogljivosti predlagateljev projekta za njihovo izvedbo in o tem za Upravni odbor pripravi poročilo.

Sestava komisije bo določena naknadno.

VODILNI PARTNER

Skupščina mora izbrati enega partnerja izmed članov LAS kot vodilnega partnerja, ki zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah, upravlja s transakcijskim računom LAS in opravlja vse ostale naloge, ki izhajajo iz pogodbe med LAS in Vodilnim partnerjem. LAS lahko Vodilnega partnerja izbere tudi v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje. Za vodilnega partnerja LAS Dolina Soče je bil na 1. seji skupščine LAS 21. januarja 2015 izbran Posoški razvojni center .