O LAS

Na območju občin Bovec, Cerkno, Kanal ob Soči, Kobarid, Banjško in Trnovska planota (del Mestne občine Nova Gorica), Idrija ter Tolmin je v programskem obdobju 2007–2013 delovala lokalna akcijska skupina pod upravljanjem Posoškega razvojnega centra. Ustanovljena je bila leta 2008 in temelji na partnerstvu predstavnikov javnega sektorja, gospodarstva in civilne družbe.

LAS za razvoj je sodila med večje lokalne akcijske skupine v Sloveniji in upravljala s sredstvi LEADER za ozemlje, ki se razteza v sedmih občinah Severne Primorske (Goriške statistične regije) na okoli 1.600 km2, kjer živi nekaj več kot 44.000 prebivalcev.

LAS je bila vezni člen med lokalnim prebivalstvom in občinami, ki najbolje poznajo potrebe in potenciale svojega okolja. Skupaj, smo ob podpori LEADER sredstev, uresničevali razvojne priložnosti. Naloge LAS so bile vse od priprave in izvedbe razpisov, izobraževanja projektnih partnerjev in spremljanja izvajanja projektov pa do priprave poročil in končnih zahtevkov za izplačilo, na podlagi katerih so projektni partnerji prejemali dodeljena sredstva. Hkrati je LAS usklajevala delo svojih organov, pripravljala poročila o delovanju za različne institucije in skrbela za promocijo ter obveščanje javnosti. Izvedenih je bilo 54 projektov v skupni vrednosti 2,5 mio evrov. Projekti so temeljili na smernicah, ki smo si jih v območju začrtali aprila 2008 in jih zapisali v Lokalno razvojno strategijo za hribovski del Severne Primorske.

LAS nadaljuje svojo pot v novo programsko obdobje 2014–2020

Novosti v programskem obdobju 2014–2020 se v prvi meri navezujejo na novo začrtano območje delovanja. Če je bilo v preteklem programskem obdobju v LAS za razvoj vključenih sedem občin, se po novem delovanje skrči na območje štirih občin (Bovec, Kanal ob Soči, Kobarid in Tolmin). Z novim območjem delovanja se spremeni tudi poimenovanje lokalne akcijske skupine. LAS za razvoj se po novem imenuje LAS Dolina Soče. Prijavitelji in projektni partnerji iz območja LAS bodo sredstva lahko črpali iz že do sedaj poznanega programa LEADER, pa tudi iz tako imenovanega instrumenta CLLD (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost). Ta poleg sredstev, namenjenih za program LEADER, zajema tudi sredstva iz skladov za regionalni razvoj in za ribištvo. PRC, ki je obenem tudi vodilni partner LAS Dolina Soče, v sodelovanju s ključnimi partnerji in lokalnim prebivalstvom na območju že pripravlja strategijo lokalnega razvoja, ki bo osnova za začetek izvajanja projektnih predlogov.

LAS se trudi razvijati podeželje in zavestno ter organizirano delovati v splošno dobro.Prisotnost na terenu in stalen stik z ljudmi je zelo pomemben, saj vpliva na motivacijo prebivalcev pri sodelovanju ter vključevanju v projektne dejavnosti. K uspešni pripravi strategije lokalnega razvoja pripomorejo animacijske dejavnosti, razna usposabljanja, nudenje pomoči in usmeritev nosilcev idej pri oblikovanju projektnih predlogov.