admin

JEJ LOKALNO – Inovativni pristopi k trženju kmetijskih pridelkov in izdelkov na lokalnem trgu

Objavljeno: 23. 11. 2018
Ime operacije:Inovativni pristopi k trženju kmetijskih pridelkov in izdelkov na lokalnem trgu
Akronim:JEJ LOKALNO
Prijavitelj:Posoški razvojni center
Projektni partnerji:Čebelarsko društvo Tolmin, Društvo samooskrba Kobarid, Osnovna šola Bovec
Začetek in zaključek operacije:1.12. 2018–30. 10. 2020
Vrednost operacije:48.424,44 €
Upravičeni stroški operacije:44.795,54 €
Zaprošen % sofinanciranja:85 %
Odobrena vrednost sredstev:38.076,21 €
Operacija je bila s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjena z Odločbo o pravici do sredstev št. 33152-11/2018/5 dne 12. 11. 2018.

VSEBINA

Projekt bo razvijal kratke verige in spodbujal razvoj deficitarnih kmetijskih branž po ekoloških standardih, kot so poljedelstvo, hortikultura in čebelarstvo na območju doline Soče. Velik poudarek bo na izobraževanju kmetov o ekološkem kmetovanju in na predstavitvah, kako se ekološki kolobar umešča na kmetijo. S pilotnimi primeri se bo predstavilo načine, ki spodbujajo dvig potrošnje lokalne hrane, kar povezujemo tudi s pravilnim – trajnostnim pristopom pri sami pripravi hrane. Želja je, da se vzpostavi večje povpraševanje predvsem po izdelkih hortikulture, poljedelstva in čebelarstva, kot tudi lokalnih pridelkih in izdelkih z živinorejske stroke.

OŠ Bovec bo vzpostavila kratke verige in poskušala kmete spodbuditi, da začnejo s proizvodnjo po naročilu, kar bo omogočilo dolgoletno partnerstvo. Poleg tega bodo na omenjeni šoli učence izobraževali o pomenu lokalne hrane in tradicionalni kulinariki. Posoški razvojni center (PRC) bo sodeloval pri vzpostavitvi partnerstev in organiziral ekološka izobraževanja za kmete. Skupaj z lokalnimi kmeti bo pripravil popis pridelkov in izdelkov, ki jih lahko ponudijo javnim ustanovam po konkurenčni ceni. OŠ Bovec bo vzpostavila sistem, ki bo lahko služil kot primer dobre prakse. Čebelarsko društvo Tolmin bo postavilo učni čebelnjak, kjer bodo lahko potekala izobraževanja novih in že obstoječih čebelarjev. Poleg tega bodo poskrbeli za ozaveščevalne ter predstavitvene dejavnosti s področja čebel in čebelarskih pridelkov ter izdelkov. Društvo Samooskrba Kobarid pa bo v sodelovanju s PRC sodelovala pri uvajanju poljedelstva oziroma žit v kolobar kmetov v dolini Soče. Za ta namen se bo nabavil mlin za moko, kjer si bodo lahko kmetje za lastne potrebe zmleli moko. S tem bodo kmetom zagotovljeni osnovni pogoji, tako da se bodo lažje odločali za kolobar z žiti. Ker se v naši dolini pretežno izvaja vzreja živine, je poljedelstva trenutno omejeno na okoli 20 hektarjev njiv. Zato je treba kmeta spodbuditi k poljedelskim dejavnostim, in sicer tako s področja proizvodnje krmnih kot krušnih žit. Izobraževanja s področja poljedelstva in hortikulture za trajnostno kmetijstvo je ključnega pomena, če bomo želeli priti na določeno stopnjo samooskrbe.

AKTIVNOSTI

1) Koordinacija projekta, usklajevanje izvedbenih vsebin med partnerji

2) Izvajanje delavnic in izobraževanj (mehke vsebine)

 • Delavnice s področja poljedelstva – izvajalec Peter Studen
 • Delavnice s področja hortikulture – izvajalka Miša Pušenjak
 • Sodelovanje z OŠ Bovec pri vzpostavitvi sistema kratkih verig
 • Primer dobre prakse z biodinamične kmetije Černelič
 • Delo v OŠ Bovec – vzpostavitev sistema v kuhinji
 • Postavitev učnega čebelnjaka (pomoč pri postavitvi čebelnjaka in urejanje okolice, priprava in organizacija letnega programa čebelarskih dejavnosti v učnem čebelnjaku in na tradicionalni prireditvi Kmečki praznik, izvajanje letnega programa v čebelnjaku, udeležba in predstavitev učnega čebelnjaka na omenjeni prireditvi v Tolminu)

3) Pilotne aktivnosti in naložbe

 • Oprema za šolo
 • Šoker naprava za hitro ohlajevanje
 • Učni čebelnjak
 • Oprema za učni čebelnjak
 • Kombiniran mlin za žita, krtačni stroj in demonstracija

CILJI IN REZULTATI

 • Ustvarjati pogoje kmetovanja za proizvodnjo zdrave ekološke hrane v dolini Soče z uvajanjem znanih kupcev kot so javni zavodi, in lokalni gostinski ponudniki.
 • Pridobitev več znanja za razvoj ekološkega kmetijstva: pilotna izvedba uvajanja žitaric in hortikulturnih vrst v kolobar na kmetije na osnovi ekoloških standardov (žitni kolobar, mešan kolobar z živinorejo).
 • Vzpostavitev kratke verige: pilotno testiranje na OŠ Bovec (osnovanje ponudbe in priprava sistema po principu proizvodnje za znanega kupca, uvajanje lokalne hrane in tradicionalnih receptur na šolskem meniju).
 • Ustvarjeni pogoji za razvoj proizvodnje žit.
 • Testiranje uvedba kratke prodajne verige med kmetom, živilcem in javno ustanovo.
 • Ustanovljen učni center, ki bo omogočil razvoj zelo pomembne kmetijske panoge – čebelarstva v dolini Soče.

KORISTI ZA OBMOČJE

Dvig zavedanja pomena samooskrbe s prehranskega in ekonomskega vidika za učence OŠ Bovec in posredno širšo javnost. Vzpostavitev nove dobavne verige bo vplivala na povečano proizvodno količin, kar bo doprineslo k dodatnemu viru dohodka na lokalnih kmetijah in pri lokalnih živilskih proizvajalcih. Trajnostno kmetovanje kot osnova za ohranitev kmetijstva na območju. Uvajanje žit v kolobar bo zagotavljalo ohranjanje že tako močno zdesetkanih njivskih površin v dolini Soče.

Skip to content