Ohranjanje kulture in razvoj lokalne tradicije 

Ime projekta: Ohranjanje kulture in razvoj lokalne tradicije 
Akronim: KUL.TRA
Prijavitelj: Občina Kobarid
Projektni partnerji:
 • LTO Sotočje Kobarid – Tolmin
 • Turistično društvo Kobarid
 • Krajevna skupnost Kobarid
Predviden začetek in zaključek: 1. 6. 2017–31. 10. 2018
Vrednost projekta: 84.999,99
Upravičeni stroški: 72.259,91
Zaprošen % sofinanciranja 80 %
Zaprošena CLLD sredstva 57.807,93 €
Predvidena lastna in nacionalna udeležba 27.192,06 €
Projekt je bil 11. maja 2017 oddan na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v odobritev ter pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj

VSEBINA
Projekt v urbanem naselju, kjer je večji pretok prebivalcev, obiskovalcev in turistov, organizira predstavitve lokalnih ponudnikov in kmetov v okviru posameznih prireditev in dogodkov ter obiskovalce usmerja v raziskovanje lokalne ponudbe na širšem območju občine Kobarid. Usmerjanje večjega števila obiskovalcev tudi na podeželje predstavlja razvojno možnost, saj pripomore k dodatnemu spodbujanju prodaje lokalnih produktov, kar lahko posledično pripomore k oblikovanju verige lokalnih produktov in večje lokalne samooskrbe.

Operacija KUL.TRA z nadgradnjo opreme za izvedbo dogodkov na javnih prostorih in nadgradnjo dogodkov:

 • omogoča oživitev prireditvenega prostora s prirejanjem prireditev oziroma dogodkov na prostem, kar prispeva k dvigu družbeno-socialnega življenja v urbanem naselju;
 • spodbuja kulturne ustvarjalce k ustvarjanju pestrejšega kulturnega dogajanja na urbanim območju;
 • z  izvedbo kulturnih prireditev pozitivno vpliva na sodelovanje ljudi v kraju, krepi socialne vezi, zagotavlja medgeneracijski prenos znanj in izkušenj;
 • povezuje prebivalce v interesu skupnih dejavnosti;
 • vzpodbuja kulturne produkcije lokalnih ustvarjalcev, predstavite lokalnih tradicij in obrti;
 • ohranja in obnavlja kulturno dediščino (revitalizira staroverske duhovnosti, oživlja tradicionalno praznovanje in obrede, širi zavest o izjemni duhovni dediščini, obuja lokalno tradicijo, gastronomijo);
 • spodbuja in pospešuje prodajo lokalnih proizvodov na dogodkih, ki so ključnega pomena za spodbujanje porabe lokalnih produktov;
 • spodbuja stike med strokovnimi službami in lokalnim prebivalstvom;
 • povezuje lokalne ponudnike in proizvajalce v okviru prireditev oz. dogodkov;
 • spodbuja formalna in morebitna neformalna obstoječa združenja lokalnih ponudnikov ter jih nadgrajuje z vključevanjem novih ponudnikov oz. deležnikov;
 • prispevala k večji konkurenčnosti, povezanosti ponudnikov in prodaji lokalnih produktov ter z večjo dejavnostjo ponudnikov vpliva na varstvo okolja in ohranjanje naravne krajine;
 • vpliva na povečanje prihodkov in na ohranjanje obstoječih oziroma zagotavljanju novih delovnih mest;
 • pripomore k izvajanju dejavnosti, ki bodo dodatno povezovale kmete in ponudnike ter na ta način omogočile boljše trženje lokalnih pridelkov in spodbujale njihovo porabo v lokalnem okolju ter posledično pripomogle k boljši samooskrbi prebivalstva;
 • omogoča obogatitev turistične ponudbe;
 • povečuje obisk enodnevnih gostov urbanega naselja tudi izven sezone;
 • izboljšuje kakovost življenja lokalnih prebivalcev;
 • ohranjanja poseljenost in preprečuje beg možganov;
 •  ohranjanja krajinsko urejeno podeželje;
 • vpliva na večjo prepoznavnost tako obravnavanega naselja kot tudi celotne občine Kobarid;
 • vključuje ranljivejše ciljne skupine;
 • omogoča vsem generacijam osebnostno, strokovno in kulturno rast ter na ta način izboljšuje pogoje bivanja v urbanem območju Kobarida kot tudi širše.

Nadgradnja opreme za izvedbo dogodkov na javnih prostorih predstavlja nakup:

 • ozvočenja, razsvetljave, projekcijskega platna, projektorja in objektiva za projektor,
 • oder, 100 stolov, dveh profesionalnih hidromontažnih stojnic in šestih klasičnih, lesenih stojnic.

Izvedba dogodkov:

 1. KOBARIŠKI SEJEM: predstavitev lokalnih obrti in hrane ter vključevanje prebivalstva v športne dejavnosti.
 2.  JESTIVAL: poklon tradiciji priprave lokalnih jedi, ki povezuje lokalne pridelovalce in izdelovalce ter skrbi za prepoznavnost lokalnih tradicionalnih jedi, izdelkov in pridelkov.
 3. MRZLI STUDENEC: širjenje zavesti o izjemni duhovni dediščini, vključevanju lokalnega           prebivalstva k ozaveščanju in sodelovanju pri procesu raziskovanja in iskanju odgovorov na vprašanja, kdo smo in od kod prihajamo. Dogodek, ki naj bi se vsako leto razvijal, naj bi postal tradicionalen. Tu ne gre le za ohranjanje kulturne dediščine, ampak odraža veliko simbolno dejanje, ki zagotavlja vzpostavitev starih vrednot in zavedanje pomembnosti krepitve duhovne poti z vibracijami lastnega prostora tudi v širšem pogledu.