Tatjana Šalej Faletič

Promocija ribištva na Kanalskem

Objavljeno: 19. 06. 2019
Ime operacije: Promocija ribištva na Kanalskem
Akronim: ProRibKA
Prijavitelj: Občina Kanal ob Soči
Projektni partnerji: Turistično društvo Kanal ob Soči
Trajanje projekta: 1. 1. 2020–30. 9. 2021
Vrednost projekta: 46.756,92 €
Upravičeni stroški 39.962,23 €
Zaprošen % sofinanciranja: 100 %
Odobrena vrednost sredstev: 39.962,23 €

Projekt je bil s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjen z Odločbo o pravici do sredstev št. 33153-23/2018/4 dne 23. 9. 2019.

VSEBINA

Ribištvo ima velik potencial z vidika krepitve lokalne identitete in z vidika razvoja ribiškega turističnega produkta. Ribiški turizem na Kanalskem izkazuje velik neizkoriščeni potencial, tudi z vidika uresničevanja novih poslovnih priložnosti in posledično potencialnih novih delovnih mest. Soča je ena boljših destinacij za športni ribolov.

Projekt bo prispeval k aktivnejšemu vključevanju prebivalcev v družabno življenje in k popestritvi turistične ponudbe z vidika promocije ribištva kot gospodarske dejavnosti. Gre predvsem za iskanje sinergijskih učinkov med ribištvom in turizmom s poudarkom na ohranjanju in spodbujanju trajnostnega razvoja. Prijavitelji stremimo za trajnostno turistično valorizacijo naravnih, kulturnih in družbenih potencialov ribištva v povezavi z razvojem turizma. Pri tem pomembno vlogo igra tudi ribiška kultura in dediščina, kot so na primer kultura ribjih jedi, tehnike ribolova in običaji, kar je predmet predlaganega projekta. Načela trajnosti bomo v okviru projektnih dejavnosti prenašali tudi na mlajše in starejše generacije. S povezovanjem in ustrezno promocijo obeh sektorjev (ribištva in turizma) je dolgoročno moč povečati tudi konkurenčnost obravnavanega območja operacije in prispevati k boljši kakovosti življenja prebivalcev. S tem bomo povečali ugled in prepoznavnost ribiških proizvodov in dejavnosti, ki so povezane z ribištvom in turizmom.

Namen projekta je s promocijskimi aktivnostmi krepiti lokalno identiteto in tradicijo ribištva na območju Občine Kanal. Pri tem bo pomembna vloga ribiške družine, lokalne skupnosti in turističnih društev. Projektne promocijske dejavnosti bodo omogočale nove zamisli za tiste, ki razmišljajo o področju ribištva in turizma. Te želimo vzpodbuditi, jih motivirati in skupaj z njimi razvijati nove rešitve s spodbujanjem atraktivnejše turistične ponudbe in prepoznavnosti lokalnega podeželskega okolja. Ustrezno informiranje in promocija na področju povezovanja ribištva in turizma lahko postane razvojna in komercialna dejavnost obravnavanega območja. S pomočjo ribištva in njegove bogate kulturne dediščine je moč izboljšati turistično ponudbo in privlačnost tega lokalnega okolja za turizem (razstava, kulinarika v povezavi z ribištvom, ribiška doživetja za obiskovalce in turiste v okviru dneva odprtih vrat in ribiškega praznika). V prvi fazi informiranosti ciljnih skupin je še posebej pomemben privlačen promocijski material (zgibanka), ki bo pričala o vlogi ribištva na Kanalskem. Projekt bo pripomogel k večjim zmogljivostim za izvajanje promocije in informiranja tako lokalnega prebivalstva, kot tudi obiskovalcev in turistov ter drugih deležnikov.

AKTIVNOSTI

 • Izdelava trodelne zgibanke o ribištvu
 • Izdelava in postavitev dveh informacijskih tabel
 • Oglaševanje v medijih javnega obveščanja o izvedbi dogodkov in prireditev
 • Organizacija dogodka Dan odprtih vrat
 • Organizacija dogodka: nabava potrebne opreme in materiala za potrebe Ribiškega praznika
 • Ureditev razstavnega prostora in nabava opreme za potrebe razstave

CILJI

 • Promovirati ribiško dejavnost v povezavi z razvojem turistične ponudbe v okviru ureditve zanimive razstave, izvedbe dogodkov in priprave atraktivnega promocijskega materiala s poudarkom na trajnostnem razvoju.
 • Usposabljati lokalno prebivalstvo in obiskovalce o pomenu ribiške dejavnosti in ribiške tradicije na Kanalskem.
 • Spodbujati povezanost ribiške dejavnosti in turizma; organizirati tri dogodke, ki bodo pripomogli k boljši interpretaciji ribiške dejavnosti v povezavi s kulinariko, naravno in kulturno dediščino.
 • Informirati lokalno prebivalstvo in obiskovalce o ribištvu; pripraviti privlačen promocijski material, ki bo predstavil pomen ribištva kot gospodarske in turistične dejavnosti.

REZULTATI

 • Izvedena razstava na temo ribištva
 • Opremljen razstavni prostor
 • Nadgradnja prireditev na temo ribištva
 • Postavljene informacijske table
 • Izdelana zgibanka o ribištvu
 • Izdelan film o ribištvu

SPLETNE POVEZAVE

 • Spletna stran Evropske komisije, namenjene ESPR | priponka |
 • Spletna stran Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo – ESPR  | priponka |
Skip to content