Sofinancirane aktivnosti LAS iz ESRR

Lokalno Urbano – Povezovalno 

3. 2. 2022

Ime projekta: Lokalno – Urbano – Povezovalno 
Vodilni partner: LAS Dolina Soče
Projektni partnerji: Občina Bovec, Občina Kanal ob Soči, Občina Kobarid, Občina Tolmin, Turistično društvo Most na Soči, Kulturno tehnično turistično društvo Baška dediščina, Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško
Trajanje projekta: januar 2022–april 2023
Projektno območje: območje LAS Dolina Soče (naselja: Bovec, Breginj, Kanal, Kobarid, Most na Soči, Podbrdo, Tolmin)
Skupna vrednost: 122.192,25 €
Upravičeni stroški: 106.891,00 €
Odobrena vrednost: 85.512,79 €
Zaprošen % sofinanciranja: 80 %

 

OPIS

Projekt z naslovom Lokalno – Urbano – Povezovalno (LUP) je namenjen razvoju, trženju in rabi lokalnih pridelkov ter izdelkov, kar bo vodilo k ohranjanju oziroma potencialnemu ustvarjanju delovnih mest na območju LAS Dolina Soče. Poleg tega bodo projektni partnerji v okviru zastavljenih dejavnosti spodbujali povezovanje različnih deležnikov pri proizvodnji lokalne hrane, obrti in tradiciji.

Z aktivnostmi projekta se bo • nadgradilo javne prostore za potrebe trženja lokalnih pridelkov/izdelkov, • povezalo lokalne proizvajalce in ponudnike, • pospeševalo prodajo in rabo lokalnih pridelkov/izdelkov, • obogatilo lokalno ponudbo, • povečalo prepoznavnost lokalnim produktov, • oživljalo in promoviralo lokalno tradicijo, • pospeševalo vključevanje ranljivih skupin, • izboljšalo kakovost življenja lokalnih prebivalcev, obiskovalcev in turistov in • povečalo prepoznavnost posameznega naselja ter celotnega območja LAS.

CILJI

 • Nadgraditi javne prostore in nabaviti opremo
 • Povezati ponudnike in dosegati optimalno dobavno verigo lokalnih produktov
 • Razviti/oblikovati/izdelati darilni program in katalog darilnih oziroma protokolarnih daril, knjižico starih receptov ter produkt »Kapljica Soče«
 • Promovirati ponudnike in lokalne pridelke oziroma izdelke
 • Ohranjati lokalno tradicijo
 • Organizirati prireditev in dogodke

AKTIVNOSTI

1) Vodenje in koordiniranje

2) Tržnica

 • Nabava klopi z naslonjalom in brez naslonjala, kovinskih košev, pitnikov za vodo ter obnova obstoječih smetnjakov na trgu v Bovcu
 • Ureditev (protivlomna ograditev) tržnice v Kanalu
 • Nabava opreme (notranja lesena oprema, hladilna naprava, lesene mize in klopi) in ureditev butične trgovinice v Breginju
 • Nabava opreme (šotor in vrtne garniture) za tržnico na Mostu na Soči

3) Lokalno – urbano

 • Promocija butične trgovinice (logotip, nalepke)
 • Izdelava knjižice receptov starih kmečkih jedi
 • Oblikovanje spominka/izdelka »Kapljica Soče«
 • Kreiranje in izdelava darilnega programa, oblikovanje kataloga

4) Prireditev

 • Organizacija in izvedba treh dogodkov v Bovcu
 • Organizacija in izvedba dogodba »FrikaFest«
 • Izvedba dogodka v Breginju

REZULTATI

 •  Urejena javna površina
 • Nabavljena oprema
 • Oblikovan darilni program in izdelan katalog (protokolarnih) daril
 • Izdelana knjižica starih receptov in produkt »Kapljica Soče«
 • Izvedeni dogodki oziroma prireditve

KORISTI ZA OBMOČJE
Urbana naselja in s tem območje LAS Dolina Soče bo pridobilo več spodaj naštetih koristi za območje.

 • Kakovostne površine za trženje lokalnih pridelkov/izdelkov
 • Boljše zaposlitvene možnosti oziroma ohranitev obstoječih delovnih mest
 • Boljše življenjske pogoje in možnost vključevanja ranljivih skupin
 • Možnost promocije in povezovanj
 • Večjo rabo lokalnih pridelkov/izdelkov
 • Večjo konkurenčnost
 • Višji nivo znanj in veščin


POVEZAVE

………………………………………………………………………………………………

Spodbujanje skupnega življenja v dolini Soče

 1. 8. 2020
Ime projekta: Spodbujanje skupnega življenja v dolini Soče
Vodilni partner: LAS Dolina Soče
Projektni partnerji: Občina Kobarid, Kobariški muzej d.o.o., Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju«, Občina Kanal ob Soči, Društvo Od ovce do izdelka, Karpis, gostinstvo in turizem, d.o.o.
Trajanje projekta: julij 2020–september 2021
Projektno območje: območje LAS Dolina Soče (naselja: Bovec, Breginj, Deskle, Kanal, Kobarid, Tolmin)
Skupna vrednost: 56.293,29 €
Upravičeni stroški: 49.040,22 €
Zaprošena vrednost: 39.231,54 €
Zaprošen % sofinanciranja: 80 %

 

OPIS

Projekt se izvaja v urbanih območjih lokalne akcijske skupine LAS Dolina Soče s ciljem spodbujanja razvoja teh območij in sodelovanja med njimi ter posameznimi deležniki. Osredotoča se na zagotavljanje pogojev za izvajanje osnovnih storitev na podeželju, ki so bistvenega pomena za preprečevanje negativnih demografskih trendov in pogojujejo dvig kakovosti življenja za prebivalce. Spodbuja in nadgrajuje lokalne dogodke, kjer se posamezne dejavnosti lahko predstavljajo in promovirajo.

Bogata kulturno-etnološka dediščina območja LAS Dolina Soče z izvedbo projekta še dodatno spodbuja razvoj s turizmom povezanih dejavnosti, prav tako pa omogoča številne priložnosti udejstvovanja v skupnosti, kar je zlasti dobrodošlo z vidika vključevanja ranljivih skupin (starejši, mladi in ženske na podeželju).

 CILJI

 • Novo urejena javna površina in obnovljen dimnik v vaškem jedru.
 • Nabava opreme: solarne klopi, hladilna vitrina in igralo.
 • Organizacija treh dogodkov.
 • Nova zloženka »Kulturna pot po Kanalu«, brošura in priloga tiskanega medija.

AKTIVNOSTI

1) Vodenje in koordiniranje projekta

 • Vodenje in koordiniranje projekta
 • Nabava svinčnikov “Dolina Soče”

2) Spodbujanje skupnega/družbenega življenja

 • Izdelava betonskega zida iz kamna v na robu parkirišča v Breginju
 • Rekonstrukcija dimnika vaškega jedra Breginj
 • Nabava in postavitev solarnih klopi
 • Izdelava zgibanke »Kulturna pot po Kanali
 • Nabava in postavitev hladilne vitrine
 • Nabava in postavitev igrala

3) Obeležje 30 + 20

 • Izvedba Koncerta miru
 • Izvedba dvodnevnega dogodka (Slavnostna akademije, Dan Kobariškega muzeja in tradicionalna slovesnost pri italijanski kostnici)
 • Izdelava knjige, zbornika »30 let spomina ohranjanja dediščine Soške fronte«

 REZULTATI

 • Izboljšana konkurenčnost
 • Vzpostavljeno partnerstvo
 • Nove dejavnosti za ranljive skupine.
 • Vključene ranljive skupine: mladi in starejši.
 • Obnovljen dimnik v starem vaškem jedru Breginj in pridobljena novo urejena javna površina.
 • Izdelana zloženke »Kulturna pot po Kanalu«, brošura in priloga.
 • Izvedeni dogodki na temo 1. svetovne vojne.
 • Nabavljena oprema: solarne klopi, hladilna vitrina in igralo

KORISTI ZA OBMOČJE

Koristi za območje so predvsem v razvoju boljših življenjskih pogojev za prebivalce in obiskovalce v urbanih naseljih doline Soče. Z investicijo, nabavo osnovnih sredstev, organizacijo dogodkov in izdajo zloženke / publikacije / časopisne priloge se bo izboljšalo skupno / družbeno življenje območja, socialna vključenost ranljivih skupin ter medgeneracijsko povezovanje, ohranjalo in promoviralo kulturno dediščino območja.

Spletna povezava
Evropski strukturni in investicijski skladi: https://www.eu-skladi.si/

………………………………………………………………………………………………

Pot miru

 1. 10. 2019
Ime projekta: Pot miru – dediščina prve svetovne vojne
Kratica: Pot miru
Vodilni partner: LAS Dolina Soče
Projektni partnerji:
Trajanje projekta: 1. 3. 2019–30. 8. 2020
Skupna vrednost: 17.302,34 €
Upravičeni stroški:  15.000,00 €
Zaprošen % sofinanciranja: 80 %
Odobrena vrednost: 12.000,00 €
Projekt je bil s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo potrjen s potrditvijo Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče za programsko obdobje 2014–2020.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

VSEBINA

Dolino Soče, Vipavsko dolino, Kras, Idrijsko-cerkljansko ter Gorenjsko je pred 100 leti močno zaznamovalo dogajanje med prvo svetovno vojno. Prav soška dolina je predstavljala prvo frontno linijo, ostala območja pa njeno zaledje. Iz tega obdobja se je tu ohranilo veliko število ostalin (kaverne, jarki, spomeniki, obeležja, ostanki ozkotirnih železnic, vojaških taborov, bolnišnic …), ki predstavljajo pomembno dediščino slovenske in evropske zgodovine. Dediščina soške fronte na nekdanji frontni črti je skupaj z naravnimi, kulturnimi, etnološkimi, kulinaričnimi in drugimi posebnostmi doline Soče povezana v Pot miru od Alp do Jadrana. Z njo se spodbujajo vrednote miru in priložnosti za skupni razvoj zgodovinskega turizma. Na glavno traso Poti miru je bila v letu 2015 že navezana pot, imenovana oskrbovalno zaledje za krnsko bojišče, katera se iz Bohinja preko Komne in Krna navezuje na Pot miru v Zgornjem Posočju. V vipavski dolini pa so točkovno označena vojaška pokopališča.

V okviru projekta sodelovanja petih lokalnih akcijskih skupin (LAS Dolina Soče, LAS Gorenjska košarica, LAS s CILjem, LAS Vipavska dolina in LAS V objemu sonca) se te dejavnosti nadgrajujejo in dopolnjujejo tako, da se:

 • območje nekdanje soške fronte (dolina Soče, Goriška) poveže z njenim zaledjem (del Gorenjske, vipavsko dolino, območjem občin Cerkno, Idrija in Logatec);
 • vanje vključi turistične ponudnike, vodnike, informatorje in druge turistične ponudnike ter ranljive skupine;
 • z izvedbo izobraževalnih delavnic v urbanih naseljih, in sicer predvsem za predstavnike ranljivih skupin in turistične vodnike ter ponudnike, približa in predstavi pomen dediščine prve svetovne vojne;
 • s spletno promocijo, nabavo promocijsko-izobraževalnega materiala in tiskanimi gradivi zagotovi prepoznavnost območja.

AKTIVNOSTI
1)  Izobraževanje za vodnike in ponudnike

 • Strokovno izobraževanje
 • Inovativno izobraževanje
 • Strokovna izobraževalna ekskurzija
 • Predstavitev Poti miru in soške fronte

2) Promocija Poti miru

 • Spletna promocija urbanih naseljih
 • Promocijski izobraževalni material

3) Priprava vsebin za predstavitev in ureditev urbanih središč

 • Zbiranje podatkov, gradiv
 • Obdelava in priprava strokovne vsebine v štirih jezikih
 • Obdelava in priprava strokovne vsebine v štirih jezikih
 • Oblikovanje gradiv in študije v podobi Poti miru
 • Tisk gradiv

4)  Koordinacija in vodenje

 • Koordinacija in vodenje
 • Delo na projektu

CILJI

 • Izboljšati konkurenčnost.
 • Ohraniti/izboljšati stanje naravne in kulturne dediščine
 • Ohranjati/promovirati lokalne tradicije.
 • Krepiti znanje in usposobljenost.
 • Nov sistemski pristop in mreženje.

KORISTI ZA OBMOČJE

S sodelovanjem petih LAS se bodo urbana središča povezala, povečala se bo lokalna identiteta, prepoznavnost, privlačnost in urejenost urbanih središč ter možnost vključevanja ranljivih skupin.

Spletna povezava
Evropski strukturni in investicijski skladi: https://www.eu-skladi.si/

Skip to content