Sofinancirane aktivnosti LAS iz ESRR

Spodbujanje skupnega življenja v dolini Soče

 

 1. 8. 2020
Ime projekta: Spodbujanje skupnega življenja v dolini Soče
Vodilni partner: LAS Dolina Soče
Projektni partnerji: Občina Kobarid, Kobariški muzej d.o.o., Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju«, Občina Kanal ob Soči, Društvo Od ovce do izdelka, Karpis, gostinstvo in turizem, d.o.o.
Trajanje projekta: julij 2020–september 2021
Projektno območje: območje LAS Dolina Soče (naselja: Bovec, Breginj, Deskle, Kanal, Kobarid, Tolmin)
Skupna vrednost: 56.293,29 €
Upravičeni stroški: 49.040,22 €
Zaprošena vrednost: 39.231,54 €
Zaprošen % sofinanciranja: 80 %

 

OPIS

Projekt se izvaja v urbanih območjih lokalne akcijske skupine LAS Dolina Soče s ciljem spodbujanja razvoja teh območij in sodelovanja med njimi ter posameznimi deležniki. Osredotoča se na zagotavljanje pogojev za izvajanje osnovnih storitev na podeželju, ki so bistvenega pomena za preprečevanje negativnih demografskih trendov in pogojujejo dvig kakovosti življenja za prebivalce. Spodbuja in nadgrajuje lokalne dogodke, kjer se posamezne dejavnosti lahko predstavljajo in promovirajo.

Bogata kulturno-etnološka dediščina območja LAS Dolina Soče z izvedbo projekta še dodatno spodbuja razvoj s turizmom povezanih dejavnosti, prav tako pa omogoča številne priložnosti udejstvovanja v skupnosti, kar je zlasti dobrodošlo z vidika vključevanja ranljivih skupin (starejši, mladi in ženske na podeželju).

 CILJI

 • Novo urejena javna površina in obnovljen dimnik v vaškem jedru.
 • Nabava opreme: solarne klopi, hladilna vitrina in igralo.
 • Organizacija treh dogodkov.
 • Nova zloženka »Kulturna pot po Kanalu«, brošura in priloga tiskanega medija.

AKTIVNOSTI

1) Vodenje in koordiniranje projekta

 • Vodenje in koordiniranje projekta
 • Nabava svinčnikov “Dolina Soče”

2) Spodbujanje skupnega/družbenega življenja

 • Izdelava betonskega zida iz kamna v na robu parkirišča v Breginju
 • Rekonstrukcija dimnika vaškega jedra Breginj
 • Nabava in postavitev solarnih klopi
 • Izdelava zgibanke »Kulturna pot po Kanali
 • Nabava in postavitev hladilne vitrine
 • Nabava in postavitev igrala

3) Obeležje 30 + 20

 • Izvedba Koncerta miru
 • Izvedba dvodnevnega dogodka (Slavnostna akademije, Dan Kobariškega muzeja in tradicionalna slovesnost pri italijanski kostnici)
 • Izdelava knjige, zbornika »30 let spomina ohranjanja dediščine Soške fronte«

 REZULTATI

 • Izboljšana konkurenčnost
 • Vzpostavljeno partnerstvo
 • Nove dejavnosti za ranljive skupine.
 • Vključene ranljive skupine: mladi in starejši.
 • Obnovljen dimnik v starem vaškem jedru Breginj in pridobljena novo urejena javna površina.
 • Izdelana zloženke »Kulturna pot po Kanalu«, brošura in priloga.
 • Izvedeni dogodki na temo 1. svetovne vojne.
 • Nabavljena oprema: solarne klopi, hladilna vitrina in igralo

KORISTI ZA OBMOČJE

Koristi za območje so predvsem v razvoju boljših življenjskih pogojev za prebivalce in obiskovalce v urbanih naseljih doline Soče. Z investicijo, nabavo osnovnih sredstev, organizacijo dogodkov in izdajo zloženke / publikacije / časopisne priloge se bo izboljšalo skupno / družbeno življenje območja, socialna vključenost ranljivih skupin ter medgeneracijsko povezovanje, ohranjalo in promoviralo kulturno dediščino območja.

Spletna povezava
Evropski strukturni in investicijski skladi: https://www.eu-skladi.si/

 

 

 

Pot miru

 1. 10. 2019
Ime projekta: Pot miru – dediščina prve svetovne vojne
Kratica: Pot miru
Vodilni partner: LAS Dolina Soče
Projektni partnerji:
Trajanje projekta: 1. 3. 2019–30. 8. 2020
Skupna vrednost: 17.302,34 €
Upravičeni stroški:  15.000,00 €
Zaprošen % sofinanciranja: 80 %
Odobrena vrednost: 12.000,00 €

Projekt je bil s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo potrjen s potrditvijo Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče za programsko obdobje 2014–2020.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

VSEBINA

Dolino Soče, Vipavsko dolino, Kras, Idrijsko-cerkljansko ter Gorenjsko je pred 100 leti močno zaznamovalo dogajanje med prvo svetovno vojno. Prav soška dolina je predstavljala prvo frontno linijo, ostala območja pa njeno zaledje. Iz tega obdobja se je tu ohranilo veliko število ostalin (kaverne, jarki, spomeniki, obeležja, ostanki ozkotirnih železnic, vojaških taborov, bolnišnic …), ki predstavljajo pomembno dediščino slovenske in evropske zgodovine. Dediščina soške fronte na nekdanji frontni črti je skupaj z naravnimi, kulturnimi, etnološkimi, kulinaričnimi in drugimi posebnostmi doline Soče povezana v Pot miru od Alp do Jadrana. Z njo se spodbujajo vrednote miru in priložnosti za skupni razvoj zgodovinskega turizma. Na glavno traso Poti miru je bila v letu 2015 že navezana pot, imenovana oskrbovalno zaledje za krnsko bojišče, katera se iz Bohinja preko Komne in Krna navezuje na Pot miru v Zgornjem Posočju. V vipavski dolini pa so točkovno označena vojaška pokopališča.

 

V okviru projekta sodelovanja petih lokalnih akcijskih skupin (LAS Dolina Soče, LAS Gorenjska košarica, LAS s CILjem, LAS Vipavska dolina in LAS V objemu sonca) se te dejavnosti nadgrajujejo in dopolnjujejo tako, da se:

 • območje nekdanje soške fronte (dolina Soče, Goriška) poveže z njenim zaledjem (del Gorenjske, vipavsko dolino, območjem občin Cerkno, Idrija in Logatec);
 • vanje vključi turistične ponudnike, vodnike, informatorje in druge turistične ponudnike ter ranljive skupine;
 • z izvedbo izobraževalnih delavnic v urbanih naseljih, in sicer predvsem za predstavnike ranljivih skupin in turistične vodnike ter ponudnike, približa in predstavi pomen dediščine prve svetovne vojne;
 • s spletno promocijo, nabavo promocijsko-izobraževalnega materiala in tiskanimi gradivi zagotovi prepoznavnost območja.

 

AKTIVNOSTI
1)
 Izobraževanje za vodnike in ponudnike

 • Strokovno izobraževanje
 • Inovativno izobraževanje
 • Strokovna izobraževalna ekskurzija
 • Predstavitev Poti miru in soške fronte

2) Promocija Poti miru

 • Spletna promocija urbanih naseljih
 • Promocijski izobraževalni material

 3) Priprava vsebin za predstavitev in ureditev urbanih središč

 • Zbiranje podatkov, gradiv
 • Obdelava in priprava strokovne vsebine v štirih jezikih
 • Obdelava in priprava strokovne vsebine v štirih jezikih
 • Oblikovanje gradiv in študije v podobi Poti miru
 • Tisk gradiv

4)  Koordinacija in vodenje

 • Koordinacija in vodenje
 • Delo na projektu

CILJI

 • Izboljšati konkurenčnost.
 • Ohraniti/izboljšati stanje naravne in kulturne dediščine
 • Ohranjati/promovirati lokalne tradicije.
 • Krepiti znanje in usposobljenost.
 • Nov sistemski pristop in mreženje.

KORISTI ZA OBMOČJE

S sodelovanjem petih LAS se bodo urbana središča povezala, povečala se bo lokalna identiteta, prepoznavnost, privlačnost in urejenost urbanih središč ter možnost vključevanja ranljivih skupin.

 

Spletna povezava
Evropski strukturni in investicijski skladi: https://www.eu-skladi.si/