admin

REK-OLOŠKA SOČA – Pristop k integriranemu rekreacijsko-ekološkemu upravljanju reke Soče

Objavljeno: 02. 12. 2020
Ime projekta:Pristop k integriranemu rekreacijsko-ekološkemu upravljanju reke Soče
Kratica:Rek-ološka Soča
Prijavitelj:Javni zavod za turizem dolina Soče
Projektni partnerji:/
Trajanje projekta:1. 8. 2020–30. 11. 2022
Vrednost projekta:150.720,00 €
Upravičeni stroški:124.980,00 €
Zaprošen % sofinanciranja:85 %
Odobrena vrednost sredstev:99.999,95 €
Projekt je bil s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjen z Odločbo o pravici do sredstev št. 33153-1/2020/7 dne 11. 9. 2020.

VSEBINA
Dolina Soče je pomembno evropsko turistično središče vodnih športov. Na, v in ob reki Soči se odvija vrsta rekreacijskih dejavnosti, ki so vse odvisne od istega omejenega naravnega vira. Športni ribolov ima med njimi najdaljšo tradicijo. Za razvoj in obstoj turizma v dolini so pomembne tudi ostale dejavnosti, med katerimi je na prvem mestu zagotovo plovba po reki Soči. Rekreacijske aktivnosti ob in na vodah pozitivno prispevajo k človeški dobrobiti, a obenem vplivajo na vodne ekosisteme. Prostočasne dejavnosti v naravi, ob in na vodi, vodni ekosistemi ter dobrobit za ljudi tvorijo kompleksen socio-ekološki sistem, znotraj katerega potekajo neločljivi pretoki med elementi in interakcije, ki do sedaj niso bile ustrezno ovrednotene. Na podlagi Evropske okoljske agencije naj bi rekreacija – ribištvo, vodni športi, kopanje predstavljalo po velikosti četrto grožnjo sladkovodnih ekosistemov. Zato bo omejevanje ali prepoved rekreacijskih aktivnosti na zavarovalnih območjih vedno pripeljalo do konfliktov. Pritisk rekreacijskih aktivnosti na posamezne ekosisteme se lahko upravlja tudi na druge načine, ne samo s prepovedjo – omejitvijo pristopa do njih, ampak s postavitvijo prostorskih in časovnih možnosti pristopa. Za tak način upravljanja pa seveda rabimo natančne lokalne in regionalne podatke o stanju sladkovodnih ekosistemov in rekreacijskih dejavnosti. Poznavanje prostorske in časovne dinamike posameznih rekreacijskih aktivnosti nam pomaga razumeti, kako posebni dogodki, konični pritiski, frekvenca in trajanje posameznih rekreacijskih aktivnosti vplivajo na ekosistemske procese ter funkcije, kot je na primer vpliv na prve razvojne oblike rib. Uravnovešanje povpraševanja glede na potrebe po rekreacijski rabi na, v in ob sladkovodnih ekosistemih z varstvenimi ukrepi, ohranjanjem biotske pestrosti ter ostalimi ekosistemskimi storitvami bo pomembno prispevalo k boljšemu sistemskemu upravljanju reke Soče.
Projekt je zamišljen kot orodje v razvoju in graditvi dolgoročnega režima upravljanja dejavnosti vezanih na reko Sočo ter pritoke. Nastal bo v tesni povezavi lokalnih akterjev – Ribiške družine Tolmin, Turizma dolina Soče, občin in skupne medobčinske uprave, saj se vsi skupaj zavedajo izzivov ter odgovornosti, ki jih množica dejavnosti na reki prinaša. Skupni cilj, ki je izpostavljen tako v Strategiji lokalnega razvoja LAS Dolina Soča kot tudi v Strategiji razvoja turizma v dolini Soče, je zagotovitev boljšega sistemskega upravljanja naravnih virov.
Odgovorno upravljanje reke Soče je v skupnem interesu vseh deležnikov in vseh lokalnih skupnosti na območju. Z merjenjem in analizo intenzivnosti plovbe po reki Soči bo projekt pozitivno vplival na usklajevanje različnih interesov na vodotokih ter njihovih vplivnih območjih. Monitoring in posledično boljše upravljanje dejavnosti na reki Soči po prispevalo k trajnostni in bolj odgovorni rabi reke, k vzpostavljanju primernega ravnovesja med športnimi dejavnostmi ter akvakulturo in k ohranjanju biodiverzitete v naravnem okolju. Skupaj s projekti, ki jih pripravljajo drugi deležniki (socio-ekonomska analiza ribištva, vpliv podnebnih sprememb na temperature vode in na ribjo združbo) bo postavil temelje za koncept integriranega rekreacijsko-ekološkega upravljanja kombiniranega z informacijami o konicah aktivnosti, ki ima ogromen potencial za oblikovanje prihodnjih pristopov k upravljanju vodnih in ostalih ekosistemov v dolini Soče. Projekt bo zagotovil orodje za merjenje intenzivnosti plove na reki Soči in s tem pripomogel k določitvi tako ekološke kot socio-ekonomske nosilne kapacitete ekosistema Soče. S tem bo zagotovil osnovo za kakovostno in učinkovito upravljanje vseh dejavnosti na reki ter zagotavljanje njihove višje dodatne vrednosti in trajnosti. Glede na predhodne raziskave trga v postopkih iskanja primernega izvajalca smo ugotovili, da uporabnih rešitev na trgu ni in da se mora v celoti razviti visoko tehnološka ter programska orodja, ki bodo omogočala doseganje želenih rezultatov.

AKTIVNOSTI

 • Vodenje in koordiniranje projekta
 • Predpriprava
 • Izvedba testnega projekta
 • Komuniciranje
 • Vzpostavitev sistema monitoringa
 • Izobraževanje in usposabljanje

CILJI

 • Ugotoviti in analizirati prostorske ter časovne intenzivnosti plovbe na reki Soči, in sicer s pomočjo inovativnega sistema monitoringa ter sprotne analize podatkov.
 • Izboljšati konkurenčnost, nadgraditi turistično infrastrukturo, izboljšati stanje naravne in kulturne dediščine, uvesti nov sistemski pristop, krepiti zanje ter usposobljenost.
 • Prispevati k učinkovitejšemu upravljanju vseh dejavnosti na reki Soči in s tem omogočiti razvoj zahtevnejših programov z višjo dodano vrednostjo.
 • Določiti ekološke in socio-ekonomske kapacitete ekosistema reke Soče ter s tem dati podatke za, in prispeval k, začetku integriranega rekreacijsko-ekološkega upravljanja reke Soče.

REZULTATI

 • Izdelan prototip merilnega sistema
 • Zaključena pilotna faza testnih meritev
 • Izdelanih 6 kompletov merilnih naprav in zagotovitev delovanja
 • Izvedeno izobraževanje
 • Prenos sistema k naročniku

SPLETNI POVEZAVI

 • Spletna stran Evropske komisije, namenjene ESPR | priponka |
 • Spletna stran Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo – ESPR  | priponka |