Sofinancirane aktivnosti LAS iz ESPR

Ime operacije: OCENJEVANJE RIBJIH IZDELKOV
Kratica:
Prijavitelj: LAS Dolina Soče
Projektni partnerji:
Začetek in zaključek operacije: 18. 9. 2018–30. 1. 2020
Vrednost operacije: 49.124,85 €
Upravičeni stroški operacije: 43.905,87 €
Zaprošen % sofinanciranja: 85 %
Odobrena vrednost sredstev: 37.319,99 €
Operacija je bila s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjena z Odločbo o pravici do sredstev št. 33155-1/2018/7 dne 17. 9. 2018.

VSEBINA

Slovenija je dežela rek. Sladkovodne ribe so pomenile pomemben vir prehrane na slovenskih tleh, zlasti na območjih, kjer so pogoji za kmetijstvo slabši. Razvoj gojenja sladkovodnih rib Sloveniji se je začel konec 19. stoletja, ko so bile zgrajene prve prave ribogojnice. Te so bile namenjene gojenju rib oziroma postrvi za prehrano pa datirajo šele v leto 1930. Nekoliko večji razmah gojenja rib za prehrano se je začel po osamosvojitvi Slovenije. Danes ribogojnice proizvedejo 1.200 ton postrvjih vrst in 300 ton krapovskih vrst.  Kljub temu pa smo še vedno veliki uvozniki sladkovodnih rib. Da bi se v Sloveniji povečala proizvodnja in prodaja lokalne ribe, je treba ozaveščati tako gojitelje rib kot potrošnika. Ribe se umeščajo v prehranski piramidi visoko in jih strokovna javnost priporoča kot »zdravo« hrano. Trendi v kulinariki so ribam in ribjim izdelkom naklonjeni. Kljub temu v Sloveniji pojemo zelo malo rib, predvsem sladkovodnih. Iz rezultatov anket ugotovimo, da pojemo 4 g/prebivalca, kar je zaskrbljujoče nizko. Ankete kažejo tudi to, da 12 odstotkov odraslih nikoli ne uživa rib in da je pri tistih, ki ribe uživajo, delež morskih večji občutno kot sladkovodnih. Skrbi tudi podatek, da povprečni potrošnik večino rib kupi v velikih trgovskih centrih, kjer se zaradi prostega pretoka blaga v Slovenijo uvažajo velike količine rib, katerim pa naša riba praktično ne more konkurirati.

Ker želimo našim ribam in ribogojcem zagotoviti svetlejšo prihodnost, bodo aktivnosti v okviru projekta sodelovanja Ocenjevanje ribjih izdelkov pripomogle k dodani vrednosti.

Glavni razlog projekta je, da se vzpostavi dolgoročen sistem, ki bo predstavljal sladkovodne ribe na Slovenskem trgu. Ob tem pa brez ozaveščanja potrošnika o kakovostnih razlikah pri ribah, o okusih in predstaviti prodajne točke, ne gre.

Priložnost za slovenske ribogojce je tako v ozaveščanju potrošnikov o višji kakovosti njihovih izdelkov, ki mora pri odločitvi za nakup odtehtati nekoliko višjo prodajo ceno od konkurenčnih izdelkov na trgovskih policah. Namen ocenjevanja ribjih izdelkov je tako ribogojcem po objektivnih kriterijih omogočiti primerjavo ter hkrati povečati   vrednost domačih rib in ribjih izdelkov pri potrošniku.

Projekt je načrtovan v skladu z operativnim programom in prednostno nalogo Unije pospeševanje trženja in predelave ter posebnim ciljem spodbujanja akvakulture z visoko ravnjo varstva okolja, zdravja in dobrega počutja živali ter javnega zdravja in varnosti.

Učinki projekta bodo v večini posredni, to je v višji ozaveščenosti potrošnikov o kakovosti rib in ribjih izdelkov. Posredno z mreženjem deležnikov (gostinci, turistični delavci) in uvajanjem slovenskih proizvodov v ponudbo  se lahko posredno pokaže tudi potencialna možnost zaposlitev v gostinstvu. Pri ribogojcih je osnovna prioriteta  ohranjanje obstoječih delovnih mest.

AKTIVNOSTI

Faza I.

1) Koordinacija in vodenje projekta

SKUPNE AKTIVNOSTI MED SODELUJOČIMI LAS

2) Izvedba ocenjevanja ribjih izdelkov

 • Organizacija informativnih delavnic
 • Usposabljanje potencialnih ocenjevalcev
 • Priprava Pravilnika o ocenjevanju ribjih izdelkov
 • Izvedba senzoričnega ocenjevanja ribjih izdelkov
 • Svetovanje potencialnim izdelovalcem ribjih izdelkov na območju Zgornjega Posočja
 • Oblikovanje in objava strokovnega članka v mediju

3) Fotografiranje izdelovalcev ribjih izdelkov

 • Fotografiranje izdelovalcev ribjih izdelkov na območju Zgornjega Posočja

4) Izdelava celostne grafične podobe

 • Izdelava CGP

5) Udeležba na dogodku Podeželje v mestu

 • Oglaševanje v mediju Primorski Val
 • Lokalne sestavine za predstavitev ribjih jedi na dogodku
 • Priprava ribjih jedi

6) Izdelava biokemijske analize za ribe in ribje izdelke

 • Izdelava analize za 6 vzorcev

7) Izdelava promocijskega materiala 

 • Nakup in tisk majic, predpasnikov

Faza II.

1) Koordinacija in vodenje projekta

SKUPNE AKTIVNOSTI MED SODELUJOČIMI LAS

2) Izvedba ocenjevanja ribjih izdelkov

 • Izvedba senzoričnega ocenjevanja ribjih izdelkov

3) Oblikovanje in tisk izobraževalne knjižice o pomenu rib in ribjih izdelkov

 • Priprava tekstov za knjižico – Faronika d.o.o.
 • Oblikovanje in tisk izobraževalne knjižice o pomenu ribjega mesa

4) Udeležba na dogodku Podeželje v mestu

 • Oglaševanje v mediju Primorski Val
 • Lokalne sestavine za predstavitev ribjih jedi na dogodku
 • Priprava ribjih jedi

5) Izvedba dvodnevne strokovne ekskurzije

 • Udeležba na dvodnevni strokovni ekskurziji

SPECIFIČNE AKTIVNOSTI LAS DOLINA SOČE

6) Izvedba izobraževalnih delavnic

 • Izvedba izobraževalnih delavnic o shemi kakovosti ribjih izdelkov prebivalcem na območju LAS

7) Izvedba kuharskih delavnic

 • Izvedba kuharskih delavnic na temo postrvi s kuharskim mojstrom
 • Snemanje delavnic na terenu
 • Fotografiranje jedi na delavnici za izdelavo knjižice z recepturami

8) Oblikovanje in tisk knjižice z recepturami

 • Priprava spremljajočega besedila k receptom
 • Oblikovanje in tisk knjižice receptov

9) Aktivnost 12: Izdelava filma

 • Izdelava filma

CILJI

 • Ribogojcem po objektivnih kriterijih omogočiti primerjavo in hkrati povečati vrednost domačih rib in ribjih izdelkov pri potrošniku, hkrati pa ozaveščati potrošnika, da z nakupom ribjih izdelkov na lokalnem trgu pomaga ohranjati slovenska delovna mesta, sebi pa zagotavlja prehransko varnost, ki je sicer v primeru nakupa konkurenčnih izdelkov iz tujine vprašljiva.
 • Promovirati dogodke oz. prireditve oz. nadgraditi že obstoječo ponudbo z lokalnimi ribami in ribjimi izdelki.
 • Izobraževati lokalne prebivalce, gostince in turistične ponudnike o pomenu sladkovodnih lokalnih rib ter njihov pozitivni vpliv na krepitev lokalne identitete.

REZULTATI

 • 1 izvedena informativna delavnica za različne ciljne skupine o pomenu ocenjevanja.
 • 5 usposobljenih potencialnih ocenjevalcev ribjih izdelkov.
 • Izdelan in potrjen Pravilnik o ocenjevanju ribjih izdelkov.
 • 2 izvedeni senzorični ocenjevanji ribjih izdelkov.
 • Izdelana celostna grafična podoba za ocenjevanje ribjih izdelkov.
 • Predstavitev produktov na dveh prireditvah Podeželje v mestu.
 • Izdelana analiza za 6 različnih rib oz. ribjih izdelkov.
 • Izdelan promocijski material.
 • Oblikovana in natisnjena Izobraževalna knjižica o pomenu rib in ribjih izdelkov.
 • Izveden ogled dobre prakse v tujini.
 • 5 Izvedenih izobraževalnih delavnic o shemi kakovosti ribjih izdelkov prebivalcem na območju LAS.
 • Izvedba 6 kuharskih delavnic na temo postrvi s kuharskimi mojstri.
 • Oblikovana in natisnjena knjižica z recepturami.
 • Izdelava filma (spot).

KORISTI ZA OBMOČJE

Ribogojstvo se že povezuje z gostinstvom, na nekaterih območjih pa je to povezovanje še vedno šibko. V skupnem sodelovanju se kaže priložnost tako za gostinski sektor kot za ribogojce, da skupaj odkrijejo nove tržne niše. Ribji izdelki, katerih kakovost je podkrepljena z objektivnimi rezultati ocenjevanja ribjih izdelkov, so dodana vrednost ribogojcem in odlična priložnost za lokalne gostince, da svojim gostom ponudijo največ, kar lahko: kakovostne ribje izdelke iz lokalne pridelave.

Spletni povezavi:

–        Spletna stran Evropske komisije, namenjene ESPR: https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_sl
–        Spletna stran ESPR: http://www.ribiski-sklad.si/

Skip to content