KOBARIBA – Oživitev ribogojnice v Kobaridu

admin
Objavljeno: 09. 01. 2019
Ime operacije:Oživitev ribogojnice v Kobaridu
Akronim:KOBARIBA
Prijavitelj:Občina Kobarid
Projektni partnerji:– Javni zavod za turizem Dolina Soče
– Faronika, ribogojstvo in ribištvo d.o.o.
Začetek in zaključek operacije:1. 12. 2018–31. 8. 2020
Vrednost operacije:308.353,76 €
Upravičeni stroški operacije:256.115,18 €
Zaprošen % sofinanciranja85 %
Odobrena vrednost sredstev199.998,53 €
Operacija je bila s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjena z Odločbo o pravici do sredstev št. 33153-2/2018/13 dne 14. 11. 2018.

VSEBINA
V okviru operacije se bodo izvajale aktivnosti, ki pripomorejo k reševanju potreb, ki so navedene pod glavnimi razlogi za izvedbo operacije. Namen operacije je izboljšanje konkurenčnosti prek vpeljave novih tehnologij in inovativnih rešitvah na področju ribištva ter spodbujanja turizma prek ribištva in akvakulture. Z organizacijo dogodkov in delavnic želimo izboljšati podjetniško znanje in veščine ter povečati rabo lokalnih produktov s pomočjo boljše promocije in trženja lokalnih rib ter ribjih proizvodov. Z dodatno promocijo in s privabljanjem obiskovalcev na organizirane dogodke, delavnice, vodene oglede valilnice in ribogojnice se pričakuje tudi povečanje rabe lokalnih ribjih produktov. Z izvedbo investicijskega vzdrževanja objekta ribogojnice Kobarid se nadgrajuje turistično infrastrukturo, ki bo posledično lahko pripomogla k povečanju povprečne dobe bivanja turistov v občini Kobarid in na območju LAS Dolina Soče. Z delavnicami in organizacijo dogodkov, ki spodbujajo ribiške dejavnosti in akvakulturo, se bo krepila lokalna identiteta prebivalcev območja LAS Dolina Soče. Za prebivalce in obiskovalce LAS Dolina Soče bodo v promocijske namene izdelane tudi podvodne fotografije (soške ribe, podvodna pokrajina), fotografije prikaza ribolova, posneti pa bodo tudi kratki filmi na temo ribolova v ribiških revirjih na območju Zgornjega Posočja. Razvojne možnosti, ki jim z zastavljeno operacijo sledimo, vidimo v povezovanju proizvajalcev in ponudnikov ribjih izdelkov pri zagotavljanju kakovostne lokalne ponudbe znotraj območja, oblikovanju skupnih in trajnostno naravnanih produktov ter v učinkovitejšem skupno zastavljenem izvajanju promocijskih aktivnosti. Pomemben potencial je ob vključevanju porabnikov lokalnih ribjih proizvodov v organizirane delavnice in dogodke, predvsem mladih in žensk kar posledično dolgoročno pripomore k spodbujanju rabe lokalnih ribjih produktov na območju LAS Dolina Soče. Povezanost vzpostavljenega partnerstva v operaciji bo izboljšalo privlačnost in konkurenčnost ter pripomoglo k učinkovitejšemu trženju lokalnih ribjih produktov, kar bo vplivalo na povečanje prihodkov ter ohranjanje obstoječih in na potencialno ustvarjanje novih delovnih mest v ribištvu in akvakulturi. Izziv je torej v povezovanju lokalne ponudbe s priložnostmi in potenciali za razvoj in trženje lokalnih ribjih produktov tudi izven območja LAS Dolina Soče.

AKTIVNOSTI

 • Investicijsko vzdrževanje objekta ribogojnice v Kobaridu
 • Izvedba interaktivnih delavnic
 • Vodenje ogleda ribogojnice
 • Izdelava podvodnih fotografij
 • Izdelava fotografij
 • Izdelava serije kratkih filmov
 • Izvedba dogodka Ekologija-ribe-turizem
 • Izvedba delavnice “Gastronomija”

CILJI OPERACIJE

 • Realizirati izvedbe investicijskega vzdrževanja objekta ribogojnica Kobarid
 • Urediti multimedijske dvorane za izvedbo delavnic in dogodkov, ki spodbujajo ozaveščenost obiskovalcev glede lastnosti rib, kulturne dediščine, predelave rib, itd.
 • Izdelati podvodne fotografije in serije kratkih filmov na temo ribištva na območju LAS Dolina Soče
 • Javno promovirati organizirane delavnice in dogodke
 • Prikazati življenjski cikel in razvoj ribe skozi vodeni ogled valilnice oziroma ribogojnice

REZULTATI

 • Izvedba investicijsko vzdrževanih del v objektu ribogojnice v Kobaridu skladno s projektno dokumentacijo
 • 3 deležniki, ki sodelujejo v partnerstvu za izboljšanje konkurenčnosti v akvakulturi
 • Organizacija 6. delavnic in 1 dogodka za prebivalstvo območja LAS Dolina Soče in širšo javnost
 • Nova storitev za prebivalce LAS Dolina Soče in obiskovalce – vodeni ogled po valilnici in ribogojnici v času organiziranih delavnic in dogodkov
 • Izdelava 20 fotografij na temo ribištva in podvodne pokrajine za promocijske namene
 • Izdelava serij 5 kratkih filmov za promocijske namene

SPLETNI POVEZAVI

 • Spletna stran Evropske komisije, namenjene ESPR | priponka |
 • Spletna stran Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo – ESPR  | priponka |