Festival soške postrvi (FeSP)

admin
Objavljeno: 02. 12. 2020
Ime projekta:Festival soške postrvi
Kratica:FeSP
Prijavitelj:Občina Tolmin
Projektni partnerji:Ribiška družina Tolmin Faronika, ribogojstvo in ribištvo d.o.o.
Trajanje projekta:1. 9. 2020–31. 7. 2021
Vrednost projekta:50.319,71 €
Upravičeni stroški:43.227,28 €
Zaprošen % sofinanciranja:85 %
Odobrena vrednost sredstev:36.743,19 €
Projekt je bil s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjen z Odločbo o pravici do sredstev št. 33153-7/2020/2 dne 11. 11. 2020.

VSEBINA
Projekt s svojimi aktivnostmi izvaja predstavitev soške postrvi, delo ribičev in ribogojcev ter lokalne ribje produkte. S tem naslavlja razvojno potrebo dviga konkurenčnosti poslovnega okolja skozi nove poslovne možnosti in samooskrbo z ribjimi produkti prek kratkih dobavnih verig. Ribji produkti iz lokalno vzrejene ribe imajo višjo dodatno vrednost in velik tržni potencial. S pomočjo festivala se ustvarja nov kanal promocije območja in ribjih produktov do končnega kupca. Ribištvo in ribogojstvo sta tudi okoljsko trajnostni dejavnosti, ki pomagata pri vzdrževanju gensko čiste populacije soške postrvi.
Na novo zastavljena prireditev Festival soške postrvi bo z inovativnim medsektorskim partnerstvom soorganizatorjev v okviru skupnega projekta prvič združila štiri glavne dogodke znotraj festivala: uvod v ribiško sezono, strokovno okroglo mizo, glavni prireditveni dan v starem mestnem jedru Tolmina s tekmovanjem v kastingu. S soorganizatorstvom Občine Tolmin bo festival pridobil močnega partnerja, ki lahko kadrovsko in finančno festival izvaja vsako leto v navezi z deležniki in partnerji iz sektorja akvakulture.
Občina Tolmin bo v sodelovanju Ribiško družino (RD) Tolmin poskrbela za izvedbo festivala, vključno s promocijo. Soorganizator RD Tolmin pa bo festivalu dodala še strokovno vsebino prek delavnic, razstave, uvoda v sezono in kasting tekmovanja. Poleg same izvedbe bosta organizatorja v okviru projekta naročila tudi foto material za potrebe razstave in zloženke ter za predstavljanje regije in dejavnosti akvakulture v širšem prostoru in ob drugih priložnostih, ki ne bodo strogo ribiško obarvane. Partner Faronika d.o.o. bo z delavnicami za najmlajše predstavljal okuse rib otrokov in sodeloval pri postavitvi vsebin festivala.
Glavni cilj projekta je izvedba večdnevnega Festivala soške postrvi z namenom osveščanja o soški postrvi, njenem naravnem habitatu in delu ribogojcev ter ribičev. Na javni prireditvi želita organizatorja približati dejavnosti akvakulture širši javnosti in izvesti strokovno srečanje deležnikov v panogi.
Namen in cilj projekta je torej prek prireditve približati vsebino obiskovalcem in s pomočjo dodatnih aktivnosti (fotografija, protokolarna darila, zloženka) aktivno širiti glas o soški postrvi tudi prek festivala in meja doline Soče.
Festival soške postrvi bo prireditev, na katero bodo s pomočjo promocijskih gradiv povabljeni prebivalci z območja LAS Doline Soče kot tudi širše. Vse dejavnosti se bodo dogajale na/v prostorih, kjer bo dostop brezplačen. Razstavo, ki bo izvedena na festivalu, si bo mogoče ogledati še en teden po zaključku glavnega dogodka, in sicer v pritličnih oknih objektov v starem delu Tolmina. Fotografije bodo predstavljene na prireditvenem prostoru kot tudi na spletnih portalih partnerjev projekta. Tekmovanje v kastingu bo odprtega tipa in brezplačno za vse gledalce.

AKTIVNOSTI
• Vodenje, koordiniranje in izvajanje projekta (delo zaposlenih)
• Pripravljanje investicijske dokumentacije
• Organiziranje večdnevnega dogodka – Festival soške postrvi
• Oblikovanje in izdelovanje protokolarnega darila
• Pripravljanje vsebine, oblikovanje in tiskanje zloženke
• Organiziranje in izbiranje novega fotografskega materiala (fotografije rek in ribolovnega okoliša ter podvodne fotografije)
• Zbiranje in pripravljanje materialov za razstavo
• Pripravljanje promocijskega materiala za festival (letak, plakat, reklamna pasica 1, reklamna pasica 2)

CILJI
• Medsektorsko povezati Festival soške postrvi in organizirati dodatne aktivnosti za predstavitev območja
• Inovativno pristopiti z medsektorskim povezovanjem pri izobraževalnih vsebinah na temo ribogojstva, ribištva in soške postrvi
• Širiti znanje o naravni dediščini (avtohtone ribje vrste) na območju LAS Dolina Soče
• Izvesti skupno promocijsko festivala
• Izboljšati prepoznavnost in pomen nesnovne kulturne dediščine – ribogojstvo in ribištvo na območju LAS Dolina Soče
• Spodbujati zdrav življenjski slog s promocijo vključevanja rib na lokalne jedilnike in socialno vključevati posameznike (ranljive ciljne skupine)
• Izvesti večdnevni festival, in sicer za širok nabor deležnikov z namenom oživljanja podeželja in spodbujanja povezovanja ter sodelovanja med različnimi deležniki (obrtništvo, turizem, akvakultura, lokalna skupnost, ranljive skupine, občani)
• Prek delavnic in tekmovanja v kastingu vključevati mlade in druge ranljive skupine s ciljem nediskriminacije ter enakih možnosti

REZULTATI
• Izvedba Festivala soške postrvi (večdnevna prireditev): dogodek uvoda v sezono, strokovna okrogla miza, festivalski dan z izvedbo kasting tekmovanja
• Kupljene izbrane podvodne fotografije z ribiško tematiko
• Pripravljena in izdana zloženka z ribiško tematiko
• Pripravljena celostna grafična podoba prireditve in tisk promocijskega materiala
• Pripravljena in v okviru festivala javnosti predstavljena razstava ribištva in ribogojstva
• Kupljene izbrane fotografije rek okoliša Ribiške družine Tolmin
• Oblikovano in izdelano unikatno protokolarno darilo

SPLETNE POVEZAVE
• Spletna stran Evropske komisije, namenjene ESPR | priponka |
• Spletna stran Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo – ESPR  | priponka |