admin

4. javni poziv

Objavljeno: 11. 03. 2019
Ime operacije: Spajanje okusov dolina Soče
Akronim: RIB’CA
Prijavitelj: Mlekarna Planika predelava mleka d.o.o. Kobarid
Projektni partnerji: Faronika, ribogojstvo in ribištvo d.o.o.
Začetek in zaključek operacije: 28. 8. 2019–20. 12. 2021
Vrednost operacije: 121.858,22 €
Upravičeni stroški operacije: 113.158,08 €
Zaprošen % sofinanciranja 50 %
Odobrena vrednost sredstev 56.579,04 €
Operacija je bila s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjena z Odločbo o pravici do sredstev št. 33153-18/2018/9 dne 26. 8. 2019.

 

Spajanje okusov dolina Soče

 

VSEBINA

V Mlekarni Planika Kobarid d.o.o. so skupaj z ribogojnico Faronika d.o.o. razvili nov, inovativen proizvod. Gre za ribji namaz, v katerem so glavne sestavine tolminska skuta, maslo in dimljena postrv iz Soče. S tem proizvodom nadaljujejo povezovanje različnih lokalnih akterjev v dolini Soče, dvigujejo raven naših storitev, kar pa je najpomembnejše, ponujajo tržišču inovativen izdelek z visoko dodano vrednostjo. Mlekarna Planika je prisotna v vseh večjih trgovskih verigah, v šolah, javnih zavodih, gostinstvu, zato bo nabor kupcev, ki bodo posegali po navedenem izdelku velik. Izdelek bo namenjen otrokom v vrtcih, šoloobveznim otrokom v šolah, kupcem v trgovskih centrih in vsem ostalim, ki si bodo želeli kupiti tovrstni izdelek. Ocenjujejo, da je uporaba takšnih proizvodov na vseh nivojih premajhna. Z dodatno ponudbo tudi gostincem bodo le ti imeli možnost obogatiti svoje jedilne liste s kakovostnim in lokalnim proizvodom, ki bo dvignil raven ponudbe izdelkov narejenih iz lokalnih sestavin.

 

AKTIVNOSTI

 • Vodenje in koordiniranje projekta
 • Ureditev prostorov namenjenih izdelavi ribjega namaza
 • Nakup delovne mize
 • Nakup kuterja (rezalnik/sekalnik)
 • Nakup dozatorja za doziranje in porcioniranje namaza
 • Izdelava idejne zasnove in grafična priprava embalaže ter oblikovanje marketinških letakov
 • Nakup embalaže
 • Oglaševanje, informiranje in promocija izdelka
 • Organizacija in izvedba 3 delavnic
 • Organizacija in izvedba promocijskih dogodkov

 

CILJI

 • Povečati ozaveščenost prebivalstva na območju LAS Dolina Soče in obiskovalcev glede kakovostnih lokalnih surovin ter njihovih produktov.
 • Povečati rabo lokalnih produktov iz področja mlekarstva, sirarstva in akvakulture.
 • Krepiti lokalno identiteto z organizacijo dogodkov in delavnic.
 • Pospešiti prodajo novega izdelka s pomočjo promocijskih aktivnosti.
 • Vključitev nove lokalne surovine (dimljena postrv) v proizvodnjo za namen izdelave novega izdelka.
 • Realizirati uvedbo novega inovativnega izdelka (ribji namaz) na tržišče.
 • Ureditev prostorov v proizvodnji, kjer se bo izdeloval izdelek.
 • Javno promovirati organizirane delavnice in dogodke.
 • Izdelava promocijskega materiala z namenom pospeševanja prodaje novega izdelka.

 

REZULTATI

 • Ureditev prostorov namenjenih izdelavi ribjega namaza.
 • Nakup potrebne opreme za izdelavo novega izdelka (3 kos opreme).
 • Izdelava idejne zasnove in grafična priprava embalaže ter oblikovanje marketinških letakov.
 • Nakup embalaže (1.000 posodic in 1.000 pokrovov).
 • Organizacija in izvedba treh delavnic na temo uporabe ribjih namazov na katere bodo vabljeni kupci in uporabniki v javnih zavodih.
 • Uvedba novega izdelka na tržišče.
 • Organizacija in izvedba dveh promocijskih dogodkov z namenom pospešitve prodaje za nov inovativen produkt (ribji namaz).

 

 

Implementacija novih tehnologij, znanj in komunikacijskih poti

 

Ime operacije: Implementacija novih tehnologij, znanj in komunikacijskih poti
Akronim: Riba LIBO
Prijavitelj: Ribogojnica LIBO d.o.o.
Projektni partnerji: /
Začetek in zaključek operacije: 3. 9. 2019–30. 4. 2020
Vrednost operacije: 61.648,03 €
Upravičeni stroški operacije: 51.683,22 €
Zaprošen % sofinanciranja 50 %
Odobrena vrednost sredstev 25.841,61 €
Operacija je bila s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjena z Odločbo o pravici do sredstev št. 33153-19/2018/7 dne 3.  9. 2019 in 33153-19/2018/11

 

 

VSEBINA

 

Podjetje se zaveda, da je lokacija kjer je locirano, s svojo neokrnjeno naravo njena absolutna konkurenčna prednost. Čistost in neokrnjenost reke Trebuščice je osnovni pogoj za proizvodnjo kvalitetne postrvi. Lokacija kjer je podjetje locirano je potencialno zanimivo za razvoj trajnostnega ribiškega in pohodniškega turizma in prav zato je cilj podjetja ohraniti to dolino neokrnjeno in turistično zanimivo. Ravno zato se zaveda svoje odgovornosti v ravnanju do narave in kako zelo je pomembna vzpostavitev ravnotežja med ohranjanjem narave ter razvojem podjetja. Z nakupom sortirnega stroja s pripadajočo opremo bo podjetje nadomestilo obstoječi sistem sortiranja z bagrom. Nov sistem bo manj obremenjujoč za okolje, prijaznejši do zaposlenih kot tudi do postrvi, saj je sam postopek sortiranja velik stresni dejavnik za ribe in vpliva tako na količino pogina kot tudi sam prirast postrvi. Sortiranje z novim sortirnim strojem bo manj zahtevno, potekalo bo časovno hitrejše in za samo opravilo zahtevalo manj človeških resursov. Tako bo na eni strani zagotovljena višja kakovost postrvi, s katero bo podjetje zadovoljilo željo potrošnikov po zdravi in kakovostni hrani, ki je pridelana s sodobno in okolju prijazno tehnologijo, na drugi strani pa bo podjetje pridobilo čas, ki ga bo lahko namenilo za razvoj novih izdelkov z višjo dodano vrednostjo. 

 

 

AKTIVNOSTI

 

 • Vodenje in koordinacija projekta
 • Priprava vsebinskega in foto materiala za spletno stran ter postavitev spletne strani
 • Priprava grafičnega izgleda in izdelava reklamnih roll-up panojev, predstavitvene table in poslikave kombijev
 • Naročilo, nakup in montaža sortirnega stroja s pripadajočo opremo
 • Strokovno izobraževanje za naziv ribogojca

 

 

CILJI

 • Z modernizacijo tehnologije je cilj prispevati k ohranjanju neokrnjene narave v dolini Trebuščice, izboljšati delovne razmere za zaposlene in povečati storilnost,
 • Večja storilnost bo omogočila povečati število končnih izdelkov z višjo dodano vrednostjo,
 • Izboljšati strokovno usposobljenost zaposlenih, ki bo omogočila kakovostnejšo delo in večjo kompetentnost na trgu
 • Z novimi komunikacijskimi potmi bo podjetje prispevalo k promociji njenih izdelkov in pomembnosti ribjega mesa v zdravi prehrani

 

REZULTATI

 

 • Ohranitev delovnega mesta
 • Izdelava dveh premičnih roll-up panojev za promocijske namene
 • Izdelava predstavitvene info table na lokaciji ribogojnice (pred ribogojnico ob prodajalni rib)
 • Vzpostavljena spletna stran
 • Opravljen strokovni izpit za ribogojca (4 osebe)

 

 

——————————————

 

 

Z inovativnimi poslovnimi rešitvami do višje dodane vrednosti v akvakulturi

 

Ime operacije: Z inovativnimi poslovnimi rešitvami do višje dodane vrednosti v akvakulturi
Akronim: RIBAsador
Prijavitelj: Javni zavod Turizem Dolina Soče
Projektni partnerji: Posoški razvojni center
Začetek in zaključek operacije: 1. 1. 2020 – 31. 1. 2022
Vrednost operacije: 92.504,94 €
Upravičeni stroški operacije: 84.962,74 €
Zaprošen % sofinanciranja 85 %
Odobrena vrednost sredstev 72.218,33 €
Operacija je bila s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjena z Odločbo o pravici do sredstev št. 33153-21/2018/4 dne 9. 9. 2019.

 

VSEBINA

 

Na območju LAS Dolina Soče deluje šest registriranih gospodarskih subjektov, ki se ukvarjajo z vzrejo sladkovodnih organizmov (soška postrv, soški lipan, potočna postrv, šarenka): Ribogojnica LIBO, Ribogojstvo Soča (Javni zavod ZZRS), Ribogojnica Tolminka 1 Zalog, Ribogojnica Tolminka 2 Faronika (obe RD Tolmin), Brunarica Slap, Ribogojnica Plave Pramen Koren Zlatko s.p. in Ribogojnica Nagode Podbrdo. Večina se ukvarja z vzrejo rib za poribljavanje in za namen prehrane ljudi.

Projekt bo preko dveh poslovnih modelov izvajal inovativni pristop v vseh fazah dobavne verige na področju akvakulture:

– platforma znanja, ki želi v neformalno mrežo povezati vse zainteresirane ribogojnice (skupni upravičenec – mali gospodarski subjekti) na območju LAS Doline Soče z namenom prenosa znanja z akademskih sfer na teren. Cilj je, da bi poleg ribogojnic, ki so v lasti RD Tolmin, tudi druge ribogojnice prišle do potrebnega znanja iz akademskih krogov. Tega do sedaj zaradi finančnih in kadrovskih omejitev niso izvajale. S samo platformo znanja tudi želimo vplivati na povečanje obsega proizvodnje in s tem povečati možnosti za izhode v (zelene) zaposlitve ter posredno pozitivno vplivati na revitalizacijo vodotokov, primarno z genetsko čistimi avtohtonimi vrstami.

– vzpostavitev kolektivne blagovne znamke Dolina Soče s podelitvijo certifikata »iz doline Soče« izdelkom in doživetjem višje dodane vrednosti s področja akvakulture. Polega samega razvoja znamke in certifikata je namen projekta privabiti deležnike in jim s pomočjo delavnic ter osebnega svetovanja pomagati razvijati ponudbo, ki bo preko certifikata predstavljala edinstvenost doline in njene kvalitete. Preko KBZ bo turistični sektor na področju akvakulture razvijal model trženja, iskal izdelke in doživetja z dodano vrednostjo, krepil lokalno identiteto in uvajal nov medsektorski pristop (turizem, gospodarstvo).

 

AKTIVNOSTI

 

 • Vodenje in koordiniranje projekta
 • Vzpostavitev kolektivne blagovne znamke Iz doline Soče
 • Koordinacija delovnega sklopa kolektivne blagovne znamke
 • Animacija na terenu, sodelovanje pri vzpostavitvi kolektivne blagovne znamke
 • Oblikovanje celostne podobe znaka in embalaže
 • Koordinacija delovnega sklopa celostna grafična podoba in embalaže

 

 

 

CILJI

 • Vzpostaviti sistem certificiranja in razvoj blagovne znamke »Iz doline Soče« za deležnike s področja akvakulture ter sinergijsko povezati repopulacijo avtohtonih vrst in komercialno ribogojstvo.
 • S pomočjo certificiranja dvigniti dodano vrednost rib in ribjih izdelkov, rokodelskih izdelkov, gostinske ponudbe, vodenih doživetij in prireditev s sodelovanjem deležnikov iz področja akvakulture z namenom identifikacije in promocije ponudbe in ponudnikov, podelitev certifikatov.
 • Vzpostaviti platformo znanja za povezavo institucij znanja in poslovnih subjektov v sektorju akvakulture na območju LAS Dolina Soče ter vzpostaviti neformalno mrežo malih gospodarskih subjektov.

 

REZULTATI

 

 • Oblikovan model mreženja lokalnih akterjev (3 srečanja s projektno skupino, 2 delavnici s potencialnimi člani verig),
 • vzpostavljen sistem certificiranja s pravilnikom ter podelitev prvih certifikatov (3 delavnice delovne skupine, 4 delavnice za potencialne nosilce certifikata),
 • oblikovanje vizualne podobe Kolektivne blagovne znamke s certifikatom »Iz doline Soče« certifikatov: oblikovan znak, predloge za etikete, obešanke, tipska darilna embalaža, priznanje, tablica za predstavitev imetnika certifikata (3 delavnice delovne skupine),
 • tri ocenjevanja ponudbe za pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke »Iz doline Soče« v občinah Tolmin, Kobarid in Bovec,
 • oblikovan in izdelan promocijski material za opremo certificiranih izdelkov (2 x 10.000 kom tiskovin/embalaže),
 • platforma znanja, ki bo integrirala znanja s proizvajalci in gospodarskimi subjekti vzdolž celotne verige vrednosti,
 • vzpostavljena nefromalna mreža malih gospodarskih subjektov – ribogojnic,
 • dve konferenci (uvodna in zaključna).

 

 

Promocija ribištva na Kanalskem

 

Ime operacije: Promocija ribištva na Kanalskem
Akronim: ProRibKA
Prijavitelj: Občina Kanal ob Soči
Projektni partnerji: Turistično društvo Kanal ob Soči
Začetek in zaključek operacije: 1.1.2020 – 31.1.2021
Vrednost operacije: 46.756,92 €
Upravičeni stroški operacije: 39.962,23 €
Zaprošen % sofinanciranja 100 %
Odobrena vrednost sredstev 39.962,23 €
Operacija je bila s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjena z Odločbo o pravici do sredstev št. 33153-23/2018/4 dne 23. 9. 2019.

 

VSEBINA

 

Ribištvo ima velik potencial z vidika krepitve lokalne identitete in z vidika razvoja ribiškega turističnega produkta. Ribiški turizem izkazuje na Kanalskem velik neizkoriščeni potencial, tudi z vidika uresničevanja novih poslovnih priložnosti in posledično potencialnih novih delovnih mest. Soča je ena boljših destinacij za športni ribolov.   

Operacija bo prispevala k aktivnejšemu vključevanju prebivalcev v družabno življenje ter k popestritvi turistične ponudbe z vidika promocije ribištva kot gospodarske dejavnosti. Razlog operacije je predvsem v iskanju sinergijskih učinkov med ribištvom in turizmom s poudarkom na ohranjanju in spodbujanju trajnostnega razvoja. Stremimo za trajnostno turistično valorizacijo naravnih, kulturnih in družbenih potencialov ribištva v povezavi z razvojem turizma. Pri tem igra pomembno vlogo tudi ribiška kultura in dediščina, kot na primer kultura ribjih jedi, tehnike ribolova in običaji, kar je predmet predlagane operacije. Načela trajnosti bomo v okviru projektnih aktivnosti prenašali tudi na mlajše in starejše generacije. S povezovanjem in ustrezno promocijo obeh sektorjev – ribištva in turizma – je dolgoročno moč povečati tudi konkurenčnost obravnavanega območja operacije in prispevati k boljši kakovosti življenja prebivalcev. S tem bomo povečali ugled in prepoznavnost ribiških proizvodov in aktivnosti, povezanih z ribištvom in turizmom.

Namen operacije je s promocijskimi aktivnostmi krepiti lokalno identiteto in tradicijo ribištva na območju Občine Kanal. Pri tem bo pomembna vloga ribiške družine, lokalne skupnosti in turističnih društev. Promocijske aktivnosti v okviru operacije bodo omogočale nove ideje za tiste, ki razmišljajo o področju ribištva in turizma. Le-te želimo vzpodbuditi, jih motivirati in skupaj z njimi razvijati nove rešitve s spodbujanjem atraktivnejše turistične ponudbe in prepoznavnosti lokalnega podeželskega okolja. Ustrezno informiranje in promocija na področju povezovanja ribištva in turizma lahko postane razvojna in komercialna dejavnost obravnavanega območja. S pomočjo ribištva in njegove bogate kulturne dediščine je moč izboljšati turistično ponudbo in privlačnost tega lokalnega okolja za turizem (razstava, kulinarika v povezavi z ribištvom, ribiška doživetja za obiskovalce in turiste v okviru dneva odprtih vrat in ribiškega praznika). V prvi fazi informiranosti ciljnih skupin je še posebej pomemben privlačen promocijski material (zgibanka), ki bo pričala o vlogi ribištva na Kanalskem. Operacija bo pripomogla k večjim zmogljivostim za izvajanje promocije in informiranja tako lokalnega prebivalstva, kot tudi obiskovalcev in turistov ter drugih deležnikov.

 

AKTIVNOSTI

 

 • Izdelava trodelne zgibanke o ribištvu,
 • Izdelava in postavitev dveh informacijskih tabel,
 • Oglaševanje v medijih javnega obveščanja o izvedbi dogodkov in prireditev,
 • Organizacija dogodka Dan odprtih vrat,
 • Organizacija dogodka: nabava potrebne opreme in materiala za potrebe Ribiškega praznika,
 • Ureditev razstavnega prostora in nabava opreme za potrebe razstave.

 

CILJI

 

 • Promovirati ribiško dejavnost v povezavi z razvojem turistične ponudbe v okviru ureditve zanimive razstave, izvedbe dogodkov in priprave atraktivnega promocijskega materiala s poudarkom na trajnostnem razvoju.
 • Usposabljati lokalno prebivalstvo in obiskovalce o pomenu ribiške dejavnosti in ribiške tradicije na Kanalskem.
 • Spodbujati povezanost ribiške dejavnosti in turizma: organizirani bodo trije dogodki, ki bodo pripomogli k boljši interpretaciji ribiške dejavnosti v povezavi s kulinariko, naravno in kulturno dediščino.
 • Informirati lokalno prebivalstvo in obiskovalce o ribištvu: pripravljen bo privlačen promocijski material, ki bo predstavil pomen ribištva kot gospodarske in turistične dejavnosti.

 

REZULTATI

 

 • Izvedena razstava na temo ribištva
 • Opremljen razstavni prostor
 • Nadgradnja prireditev na temo ribištva
 • Postavljene informacijske table
 • Izdelana zgibanka o ribištvu
 • Izdelan film o ribištvu